Hotărârea nr. 107/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrare Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrare Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 19576/23.02.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 4278/16.01.2018 a Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa;

Având în vedere adresa nr. 14865/26.02.2018 a Direcției Juridice - Serviciul Contencios;

Având în vedere adresa nr. 14871/20.02.2018 a Serviciului Gis Cadastru -Compartimentul de Aplicare a Legilor proprietatii;

Având în vedere planul de amplasament;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, insusit prin HCL 153/2017, cu terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16), identificat cadastral in cvartal 25, parcela CR 755, conform planului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba atribuirea in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, a terenului in suprafata de 336.25 mp, mentionat la art. 1. Contractul de administrare nr. 55284/12.06.2013, incheiat intre Municipiul Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, se completeaza in mod corespunzator.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional la contractul de administrare nr. 55284/12.06.2013.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis Cadastru; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale;Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis Cadastru; Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

26 *

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul Consilier Ghizdovat Vlad nu participă la vot.

Nr. 107 din 28 februarie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 107 din 28 februarie 2018