Hotărârea nr. 106/2018

HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 152/27.06.2013, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societății Compania de Transport Public Iași

S.A.;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în unanimitate in plenul sedintei privind mentinerea propunerilor următorilor membri: Blănaru Constantin-Adrian; Gaiginschi Radu; Ostaticiuc Marius-Eugen; Postolache Cristian; Salceanu Constantin in calitate de administratori provizorii în Consiliul de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul întocmit de către Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice înregistrat sub nr. 19252/22.02.2018;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și conform art. IV Normele metodologice prevăzute la art. 3A1 alin. (4) si (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/27.05.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792- art.857,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit. b) din Legea nr.215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarului Unic la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se propun în calitatea de administratori provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., întreprindere publică aflată sub UAT Municipiului Iași, până la definitivarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, următoarele persoane: domnul Blănaru Constantin-Adrian; domnul Gaiginschi Radu; domnul Ostaticiuc Marius-Eugen; domnul Postolache Cristian; domnul Salceanu Constantin.

Art.3. Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarului Unic la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. să aprobe și să semneze contractele de administrare cu administratorii provizorii aleși și să stabilească obiectivele și criteriile de performanță până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și definitivarea procedurii de numire a noilor membri ai Consiliului de Administratie potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.4. Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării Actului constitutiv în Registrul Comerțului se mandatează doamna av. Olariu - Cotnăreanu Cristina să reprezinte Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, persoanelor nominalizate la articolul 2, Societății Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 106 din 28 februarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 106 din 28 februarie 2018