Hotărârea nr. 105/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 19020/22.02.2018, întocmit de către Compartimentul Centenar;

Având în vedere anexa 1 conținând modificările Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași;

Având în vedere HCL nr. 133/11.04.2017, prin care a fost constituit, la nivelul Primăriei Municipiului Iași, Compartimentul Centenar, în cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale;

Având în vedere H.C.L nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei

Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020;

Având în vedere adresa nr. 115848/20.11.2017 înaintată de Arhivele Naționale; Având în vedere adresa nr. 11878/5.02.2018 înaintată de Complexul Muzeal

național moldova Iași;

Având în vedere nota justificativă nr. 124012/13.12.2017 a Compartamentului

Centenar privind prelungirea perioadei pentru realizarea site-ului www.iasulcentenar.ro; Având în vedere adresa nr. 14098/9.02.2018 din partea Teatrului Național „Vasile

Alecsandri” Iași

Având în vedere adresa nr. 19282/23.02.2017 înaintată de Asociația Studenților

Jurnaliști privind proiectul “Centenarul prin Film Românesc. 100 de ani, 100 de filme”.

Având în vedere adresa nr. 19283/23.02.2018 înaintată de doamna Violeta

Gorgos cu privire la proiectul “Marea Unire in Oglinda Prutului”,

Având în vedere adresa nr. 19284/23.02.2018 înaintată de Fundația ACTUS, cu

privire la proiectul “Henri Mathias Berthelot - Doua patria: tara mea, Franta, si apoi Romania”,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.

410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019, cu Anexele 1, 2 și 3, care conțin proiectele, manifestările și acțiunile de marcare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018, cu Anexa 1 la prezenta hotărâre - Calendarul modificat al Programului Centenar - cu păstrarea acelorași alocări financiare inițiale.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către:Primarul Municipiului

Iași;Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale,

Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Servicii Publice Iași SA, RATP, Poliția Locală Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași, Editura Junimea. - Instituția Prefectului Județului Iași;

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:Serviciul Coordonare Programe Culturale - Compartimentul Centenar, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Servicii Publice Iași SA, RATP, Poliția Locală Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași, Editura Junimea.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

27

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 105 din 28 februarie 2018

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 105 din 28 februarie 2018 Calendarul modificat al Programului Centenar

Nr.

crt.

Denumire eveniment

Organizator

Perioada de implementare

Observații

1

Expoziția „Marele Război

în presă / Presa în Marele Război (1916-1918)”

Complexul Muzeal Național

„Moldova” Iași - Muzeul Unirii

Mai 2018

Din februarie

2018 se amână pentru mai 2018

2

Consfătuirea

internațională a directorilor de arhive din

România, Moldova și

Ucraina, Iași

Simpozionul Internațional al Arhiviștilor din

România, Republica Mondolva și Ucraina

Arhivele Naționale din Iași Asociația Arhi viștilor și Prietenilor Arhivelor „Gh. Asachi” Iași

Arhivele Naționale ale

României

Arhivele Statului din

Republica Moldova

Arhivele Naționale ale

Ucrainei

Direcția pentru Cultură și Patrimoniu a județului Iași Mitropolia Moldovei Universitatea „Al.I.Cuza” din

Iași

Iunie 2018

Din 5 - 6

decembrie 2017 se amână pentru iunie 2018

3

Spectacolul de teatru

Sfatul Țării

Teatrul Național „Vasile

Alecsandri” din Iași

Ianuarie - 15

aprilie 2018

Din noiembrie

2017    - februarie

2018    se prelungește din februarie 2018 -15 aprilie 2018

4

Promovarea Programului

Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020

Platforma online „Iașul Centenar”

(www.iasulcentenar.ro)

Aplicația „Traseul

Memoriei” pentru telefoane mobile

Primăria Municipiului Iași

martie -

decembrie 2018

Din noiembrie -

decembrie 2017 se amână pentru martie -

decembrie 2018

5

Filmul Documentar

Marea Unire în Oglinda Prutului

Primaria Municipiului Iași

Fundatia Forum Media Iasi

Martie -decembrie 2018

Din Noiembrie-Decembrie 2018 se amână pentru martie 2018 -decembrie 2018

6

Centenarul prin film Românesc. 100 de ani,

100 de filme

Primăria Municipiului Iași

Asociația Studenților Jurnalisti Asociatia ARTIS si Asociatia Obsteasca MIA

Ateneul din Iasi

Universitatea Petre Andrei

Iasi

Martie 2018-

decembrie 2019

Din Noiembrie 2017 -

decembrie 2019

se amână pentru

martie 2018 -decembrie 2019

7

Henri Mathias Berthelot -două patrii: Tara mea, Franta si apoi Romania

Primaria Municipiului Iasi

Fundatia ACTUS

Ambasada Republicii

Franceze in Romania Ambasada Romaniei in

Franta

Institutul Francez

TVR

RFI Romania

Martie 2018 -Decembrie 2019

Din Februarie

2018-decembrie

2018

se amana pentru Martie 2018 -Decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 105 din 28 februarie 2018