Hotărârea nr. 104/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746 , întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19,

NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746 ,

întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 281 din 04.02.2016 si nr.522 din 14.02.2018 ;

Având în vedere cererea nr. 12014 din 02.02.2017 si nr. 4254 din 15.01.2018 prin care SC EDIL CONSTRUCT IASI SRL reprezentanta de domnul ETCU ADRIAN GABRIEL (beneficiari initiali CHIRIAC GHEORGHE si CHIRIAC ADELA) solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata -Iași, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 592 din 03.10.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 09.06.2017;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 59 din 24.07.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 30 din 15.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 91701 din 18.09.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-pentru Zona Construita Protejata, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ-CP este de 546,00 mp (teren-283,0 mp si teren-263,0 mp) detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 203/02.02.2017 de SC EDIL CONSTRUCT IASI SRL.

Prevederi P.U.Z.-C.P. / R.L.U.: UTR - CA4 subzona centrala cu clădiri medii (max.P/3), situata in aria de protecție a siluetei tradiționale a localității dinspre sesul Bahluiului.

Indicatori urbanistici

POT max = 50 %; CUT max. = 4,0 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime D+P+5E, Inaltimea maxima 22,0 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural la atic; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 11,50m din axul strazii Theodor Rascanu ;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR - minim 2,0m fata de limita proprietatii laterale si minim 3,0m fata de limita proprietatii posterioare;

UTILIZĂRI ADMISE

-    locuinte individuale si colective, functiuni publice de interes general, manageriale, tehnice profesionale si financiar bancare, telecomunicatii, hoteluri, restaurante, parcaje de decongestionare a circulatiei in zona centrala protejata (la sol si ulterior constructii multietajate), comert, servicii profesionale si colective, loisir, edituri, sedii ziare, activitati manufacturiene aferente.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se admit functiuni care nu permit accesul liber al publicului cu conditia ca la nivelul parterului frontal spre strada sa fie destinat unor spatii comerciale, restaurante, servicii accesibile trecatorilor.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC EDIL CONSTRUCT IASI SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 104 din 28 februarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 104 din 28 februarie 2018