Hotărârea nr. 103/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114-116A, NUMERE CADASTRALE: 140050, 155243, 155387, 122710 întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114-116A,

NUMERE CADASTRALE: 140050, 155243, 155387, 122710

întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1548 din 25.05.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 73747 din 21.07.2017 prin care SC INTERNATIONAL CONNECTION SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, SOSEAUA PACURARI NR. 114-116A, NUMERE CADASTRALE: 140050, 155243,

155387, 122710;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 702 din 14.06.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 25.01.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 15.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 104903 din 19.10.17 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114-116A, NUMERE CADASTRALE: 140050, 155243, 155387, 122710, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3.158,52 mp (3.898,00 mp conform acte, diferenta de suprafata neputand fi identificata in zona), conform contractului de vanzare cumparare nr. 3665 din 31.08.2007, 38 din 13.01.2017 si 37 din 13.01.2017, este detinut de SC INTERNATIONAL CONNECTION SRL. Terenul are categoria de folosință: faneata neproductiva, pasune, altele; accesul se face din Soseaua Pacurari.

INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 62,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime

S +P+14E;

• POT max = 50 %;

• CUT max = 4,00 mp.ADC/mp.teren;

Regimul de aliniere principal este la distanta de minim 30,0 m fata de limita

bordurii adiacente Soselei Pacurari.

La o distanta de 40,00 m fata de axul Soselei Pacurari;

In zona limitei de proprietate din est (proprietate particulara), aliniament lateral propus de minim 4,0 m.

In zona limitei de proprietate din vest (proprietate particulara), aliniament lateral propus de minim 6,0 m, respectiv 13,0 m pana la cladirea EWO Business Center.

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor de construire a unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SC INTERNATIONAL CONNECTION SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

8


Nr. 103 din 28 februarie 2018


3 / 3 la H.C.L. nr. 103 din 28 februarie 2018