Hotărârea nr. 102/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 814 din 09.06.2017 si nr.2983 din 08.09.2017;

Având în vedere cererea nr. 73624 din 20.07.2017 si nr.7444 din 23.01.2018 prin care SC AUTO TRANS COM SRL - reprezentant BOLOBITA COSTEL-CRISTINEL (beneficiari initiali DUMITRESCU EMILIAN, IACOBESCU BOGDAN ANTON, STEFANESCU GHEORGHE, STEFANESCU PASCULESCU MARIA DOROTHEA, STANESCU ELENA ANGELA, BOBESCU TRAIAN SPIRIDON), solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata-Iasi, IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 709 din 05.07.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 06.10.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 3/PUZ-CP/2018 emis de Consiliul Judetean Iasi ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 27 din 15.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.16148 din 14.02.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată-Iași, IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z.-C.P. este de 3407,0 mp pe care sunt edificate constructiile C1, C2, C3 este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 2526/28.06.2017.

Prevederi P.U.Z.-C.P. - R.L.U.:

UTR: LA1a, LA1b - Locuințe colective, spatii comerciale si birouri;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere principal (spre Strada Strapungere Silvestru) este la distanta de 0,60m fata de limita de proprietate, respectiv 19,50m din axul strazii;

Regimul de aliniere principal (spre Sos.Arcu-din aleea de acces) este la distanta de 5,00m fata de limita de proprietate, respectiv 9,70m din axul aleii de acces;

Regimul de aliniere lateral stanga este la 3,00m fata de limita de proprietate si lateral dreapta cuprins intre 2,00m si 5,85m fata de limita de proprietate;

Amenajarea parcarilor: supraterana (30 locuri de parcare) si subterana (152 locuri de parcare)

Indicatori urbanistici:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

-    POT maxim = 45%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

-    CUT maxim = 4,00 mp ADC/mp teren.

Se propun doua zone distincte:

UTR: LA1a - spre strada Strapungerii Silvestru, mobilare urbanistica - regim de inaltime 2S+P+8E+Et (inaltimea maxima =33,0 m, masurata de la CTN la atic);

UTR:LA1b - spre sos. Arcu, mobilare urbanistica - regim de inaltime 2S+ P+6E+Et (inaltimea maxima =27,0 m, masurata de la CTN la atic;

Anexa P2 plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3. Estetica arhitecturala se va raporta la cladirile cu valoare de stil din zona.

Art.4. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC AUTO TRANS COM SRL - reprezentant BOLOBITA COSTEL-CRISTINEL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 101 din 28 februarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 102 din 28 februarie 2018