Hotărârea nr. 101/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833,

întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 894 din 01.04.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași

Având în vedere cererea nr. 76980 din 26.07.2016 prin care domnul MIHAILA CLAUDIU GABRIEL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58(FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.581 din 21.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 14.07.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 129/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 5 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4253 din 15.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoana fizica.Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1142,00 mp, detinut de domnul MIHAILA CLAUDIU GABRIEL conform contractului de vânzare nr. 4566/21.11.2012.

Prevederi P.U.Z.-C.P. - R.L.U.:

UTR: CB - Zona de locuințe mari si medii;

Utilizari permise: locuinte colective, spatii comerciale, servicii personale;

Utilizari permise cu conditionari:functiuni comerciale siservicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei; se recomandă ca acestea să fie dispuse la intersecții și să se considere că au o arie de servire de 250 m;

Regimul de aliniere principal este la distanța de minim 6,68m de la limita de proprietate si minim 12,00 m față de axul strazii Dr. Alexandrina Miron Tanasescu;

• retragerile laterale: lateral dreapta - la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate si lateral stanga - la distanța de minim 3,0 m fata de limita de proprietate;

• retragerea posterioară la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate;

Indicatori urbanistici:UTR- POT=40%, CUT=3,5mp/ADCmp,

Regim de înălțime: D+P+4E/S+D+P+8E, Hmax.=28,0 m (măsurat de la cota cea mai inalta CTN);

Amenajare parcare: 7 locuri parcare supraterana si 26 locuri subterane.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, domnului MIHAILA CLAUDIU GABRIEL, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

27

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr.


101 din 28 februarie 2018


3 / 3 la H.C.L. nr. 101 din 28 februarie 2018