Hotărârea nr. 100/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496 întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren concesionat, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A,

NUMAR CADASTRAL 131496 întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren concesionat, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1321 din 15.05.2015 ;

Având în vedere cererea nr. 126023 din 15.12.2016 si nr.11581 din 02.02.2018

prin care S.C. EXPERT 3D S.R.L. solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496, întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren proprietate concesionat, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 573 din 16.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta

din 14.07.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 5/PUZ/2018 emis de Consiliul Judetean Iasi ; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 28 din 15.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 16149 din 14.02.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496, întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren concesionat, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ pentru care se emit reglementari urbanistice, este compusa din suprafata de 391,50 mp, detinuta de S.C. EXPERT 3D S.R.L. conform contractului de vanzare cumparare nr.470/20.02.2012 si suprafata de 196,0 mp - teren concesionat prin constractul nr.36341/31.03.2017, in total suprafata terenului este 587,50mp.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

U.T.R.: LA - ZONA DE LOCUIT FORMATĂ DIN ANSAMBLURI NOI RECENT REALIZATE CU LOCUINȚE COLECTIVE MARI ȘI MEDII.

SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ UTILIZĂRI ADMISE

- hoteluri,pensiuni, spatii cazare ;

-    loisir și sport în spații acoperite;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consulțanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    comerț cu amănuntul;

-    locuințe în proprietate privată;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

-    amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări sportive etc.

-    echipamente publice la nivel rezidențial și de cartier: creșe, grădinițe, scoli, licee, dispensare urbane și policlinice;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: nu este cazul

UTILIZĂRI INTERZISE:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; - construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en gros;

-    stații de intreținere auto;

-    curățătorii chimice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau

toxice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Intrucat se propune o extindere a unei cladiri de incinta - definirea aliniamentului la o strada publica si a limitelor laterale si posterioare, nu este relevanta. Extinderea propusa se va realiza pe limitele ce delimiteaza terenul propus spre concesionare -conform plansa P2

Consolele nu vor depasi limitele proprietății - conform plansa P2

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Extinderea propusa se va realiza pe limitele ce delimiteaza terenul propus spre concesionare - conform plansa P2 - Consolele nu vor depasi limitele proprietatii -conform plansa P2

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR - Staționarea autovehiculelor se admite numai pe parcarea amenajata de investitor.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR : H max = 16,0m (masurata de la CTN la atic),

Regim de inaltime S+P+3/4E;

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Investitiile se vor integra în caracterul general al zonei, folosindu-se finisaje de calitate, rezistente la uzura. Se admit panouri de reclama pe fatadele cladirii;

Indicatori urbanistici propusi prin regulament PUZ:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT = 85%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CUT = 4,0 mpADC/mp teren.

Anexa P2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere si supraetajare imobil existent.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; S.C. EXPERT 3D S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 100 din 28 februarie 2018

5 / 5 la H.C.L. nr. 100 din 28 februarie 2018