Hotărârea nr. 10/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate, întocmit de Biroul Versanți ; Având în vedere prevederile documentației tehnico-economice proiectată

de SC CONALID SRL ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei”, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 10 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 10 din 30 ianuarie 2018,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul

“Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei”

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 907/2016, in

baza documentației tehnico -economice proiectată de S.C. CONALID SRL.

Valoarea totală a investitiei este:

Total General = 1.825.220 lei , inclusiv TVA

Din care:

Valoare TVA = 285.401 lei

Valoare C+M= 1.534.791 lei, inclusiv TVA

Lungime totală canal = 1352,53 ml.

Panta talveg = 10/00

Debit total la evacuare = 1,394 m3/s

Volum beton aferent lucrărilor de căptușire canal+ execuție separator hidrocarburi = 5000 mc.

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2018