Hotărârea nr. 98/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Ateneul Tătărași, a unui autobuz proprietate privată a municipiului Iași.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Ateneul Tătărași, a unui autobuz proprietate privată a municipiului Iași.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata si aprobata în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei, in sensul ca perioada de transmitere in folosinta gratuita catre Ateneul Tatarasi a unui autobuz proprietate privata a municipiului Iasi este de 5 ani ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 29525 din 15.03.2017, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 -administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, către Ateneul Tătărași, a unui autobuz proprietate privată a municipiului Iași, având următoarele date de identificare:

•    Categoria - Autobuz M3

•    Marca - Van HOOL

•    Numărul de identificare - YE250000N26M21916

•    Numărul de înmatriculare - IS-07-VXS

Art- 2- Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații ai Municipiului Iași și Ateneul Tătărași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții ; Ateneului Tatarasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Ateneul Tatarasi

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 98 din 31 martie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 98 din 31 martie 2017