Hotărârea nr. 95/2017

HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii publice vacante in Statul de functii si completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii publice vacante in Statul de functii si

completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si

Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul general

adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 372/2016; Având în vedere Avizul Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului

Iași privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Locale Iasi;

Având în vedere Raportul de audit nr.124554/100219/13.12.2016 intocmit

de Serviciul Audit din cadrul Primariei Municipiului Iasi

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr.

56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (r)- Codul muncii ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 (r2) -Statutul funcționarilor

publici, completata si modificata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r) - Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transformarea a 10 (zece) funcții publice de execuție vacante in Statul de funcții al Poliției Locale Iași, în funcții publice de nivel inferior, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Iași, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane ; Politiei Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 95 din 31 martie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IASI

Anexa nr. 1 la HCL nr. 95/31.03.2017


POLITIA LOCALA IAȘI

TABEL

cu funcțiile publice de execuție vacante transformate conform art. 107 alin. (2) lit. b din Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul functionarilor publici

Nr.

crt.

ID

Post

Funcția publica vacanta care se transforma

Functia publica vacanta in care se transforma

1.

348231

Politist local, clasa I,

grad profesional asistent,

37 clase de salarizare

Politist local, clasa I,

grad profesional debutant ,

24 clase de salarizare

2.

348243

Politist local, clasa III,

grad profesional superior,

26 clase de salarizare

Politist local, clasa III,

grad profesional debutant,

11 clase de salarizare

3.

451537

Politist local, clasa III, grad profesional superior,

26 clase de salarizare

Politist local, clasa III, grad profesional debutant ,

11 clase de salarizare

4.

348286

Politist local, clasa III, grad profesional principal,

22 clase de salarizare

Politist local, clasa III, grad profesional debutant ,

11 clase de salarizare

5.

451528

Politist local, clasa III,

grad profesional superior,

26 clase de salarizare

Politist local, clasa III,

grad profesional debutant ,

11 clase de salarizare

6.

348366

Politist local, clasa III,

grad profesional superior,

26 clase de salarizare

Politist local, clasa III,

grad profesional debutant ,

11 clase de salarizare

7.

451530

Politist local, clasa I, grad profesional asistent,

37 clase de salarizare

Politist local, clasa I, grad profesional debutant ,

24 clase de salarizare

8.

451532

Politist local, clasa I, grad profesional superior,

53 clase de salarizare

Politist local, clasa I, grad profesional debutant ,

24 clase de salarizare

9.

451534

Politist local, clasa III,

grad profesional principal,

22 clase de salarizare

Politist local, clasa III,

grad profesional debutant ,

11 clase de salarizare

10.

451536

Politist local, clasa III,

grad profesional superior,

26 clase de salarizare

Politist local, clasa III, grad profesional debutant ,

11 clase de salarizare

Presedinte de Sedinta Violeta Adriana Gaburici

MUNICIPIUL IASI

Anexa nr. 2 la HCL nr. 95/31.03.2017


POLITIA LOCALA IAȘI

Art. 28 alin. (2) lit e) din Regulamentul de Organizare si Functionare

a Poliției Locale Iași, aprobat prin HCL Iasi nr. 372/2016, se completează si va avea urmatorul cuprins:

.../'întocmește proiecte de decizii de numire/încadrare, de modificare (prin delegare, detașare, transfer, mutarea în cadrul autorității sau instituției publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice sau exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere) sau de încetare a raporturilor de serviciu /muncă, in condițiile legii'.

Presedinte de Sedinta Violeta Adriana Gaburici

4 / 4 la H.C.L. nr. 95 din 31 martie 2017