Hotărârea nr. 80/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iași - aparat de Litotritie Extracorporeală”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii proiectului “Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iași - aparat de Litotritie Extracorporeală”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

6 martie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25900/03.03.2017, întocmit de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013 și Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului “Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iași - aparat de Litotritie Extracorporeală” spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Art 2 Se aprobă valoarea totală a investiției în valoare de 1.500.000 lei, inclusiv T.V.A., din care:

-    Buget de stat: 1.500.000 lei inclusiv T.V.A. 19%

-    Buget local: 0 lei.

Art.3 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor care pe parcursul implementării nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași , Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iasi, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Violeta Adriana Găburici    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 80 din 6 martie 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 80 din 6 martie 2017