Hotărârea nr. 8/2017

HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.01.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1877/20.01.2017 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere prevederile art. 6, alin.(2), alin.(6), (7), (8), (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată;

Având în vedere prevederile art. 28 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art. 34 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat prin pct.8 al art.I din H.G. nr.1.291/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr. 577/2008;

Având în vedere prevederile H.G. nr.778 / 2013, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2011 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Beneficiarii venitului minim garantat vor fi repartizați la următoarele instituții: servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Iași și unitățile din subordine, S.C. Salubris S.A, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat (curatenie in bazele de agrement) Tribunalul Iași, Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, organizații nonguvernamentale, partenere in programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract de colaborare, la solicitarea acestora.

(2) După primirea persoanelor repartizate, instituțiile menționate la alin.(1) au următoarele obligații:

a)    . să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității

muncii;

b)    . să țină evidența efectuării orelor de muncă, într-un registru, în funcție de repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Comunitară Iași;

c)    . să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni și potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

Art. 3. (1) Direcția de Asistență Comunitară Iași, prin serviciul de specialitate își va asuma îndeplinirea următoarelor obligații:

a)    să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

b)    să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit.a, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

c)    să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni. Situația se va completa pe baza evidențelor transmise de la instituțiile prevăzute la pct.2, potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

(2)    Direcția de Asistență Comunitară poate emite repartiții pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile și lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă,

(3)    Supervizarea tuturor activităților prestate de către beneficiarii de ajutor social se va realiza prin Direcția de Asistență Comunitară, respectiv prin serviciul de specialitate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 8 din 31 ianuarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr.1

la H.C.L. nr. 8/31.01. 2017

PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare CADRUL GENERAL - ANUL 2017

Departament:    Serviciul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași

Unitatea ierarhică: Direcția de Asistență Comunitară Iași

Cadru legislativ:    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/24.12.2010 și prin Legea

nr.166/09.10.2012 (art.6)

H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin H.G. nr.57/2012 , H.G. nr.225/2012 și H.G. nr.1291/2012 (art.28 și art.34);

H.G. nr.778/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 416/2001 privind venitul minim

garantat

NR.

CRT.

DENUMIRE OBIECTIV

ACȚIUNI

INSTITUȚIE

RESPONSABILĂ

TERMEN

DE REALIZARE

OBSERVAȚII

1.

Repartizarea persoanelor apte de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

-    Întocmirea repartițiilor lunare, pe tipuri

de instituții partenere (adresă către instituții/bonuri    pentru    beneficiari,

cuprinzând date de identificare a persoanelor, numărul de ore stabilit lunar în funcție de cuantumul ajutorului social, conform formulei de calcul prevăzută în H.G. nr.50/2011, și semnătura / data primirii repartiției).

-    În situația reluării acordării dreptului de ajutor social, după achitarea obligațiilor legale față de bugetul de stat, orele aferente acțiunilor și lucrărilor de interes local se vor repartiza proporțional, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea

Direcția    de Asistență

Comunitară - prin serviciul de specialitate

Anul 2017, lunar, în primele    10    zile

lucrătoare ale lunii; Prin excepție,    se    va

repartiza    și    după

această    dată    numai

pentru beneficiarii care nu s-au prezentat la sediul direcției din motive obiective și care pot finaliza numărul de ore de muncă până la data predării pontajului

Se va lua în considerare nivelul de studii/gradul de instrucție a persoanelor repartizate, restricțiile medicale prevăzute în actele medicale, etc.

plății.

- Evidența repartițiilor lunare se va ține în registrul de intrare-ieșire al serviciului de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași

2.

Asigurarea protecției, securității și sănătății în muncă

-    Instructaj privind normele de tehnică a

securității muncii (referitor la cadrul legislativ de specialitate, privind protecția și securitatea în muncă);

-Supravegherea activităților desfășurate, printr-o    persoană desemnată să

coordoneze și să controleze acțiunile desfășurate din fiecare instituție;

-    Dotarea cu unelte și echipament necesar, în funcție de tipul de activitate ce urmează să fie prestată;

-    Instructaj    privind    asigurarea

confidențialității datelor și protejarea informațiilor, respectiv    răspunderea

penală, după caz, pentru persoanele care desfășoară activități de arhivare a actelor administrative ori care cuprind date personale ale cetățenilor.

Beneficiarii venitului

minim garantat vor fi repartizați la următoarele instituții: servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Iași, și unitățile din subordine, S.C. Salubris S.A, Direcția de Administrare    a

Patrimoniului Public și Privat (curatenie in bazele de agrement) Tribunalul    Iași,

Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, organizații nonguvernamentale, partenere in programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract de colaborare, la solicitarea acestora.

Anul 2017, lunar sau ori

de câte ori este nevoie

Tipuri de activități

ce pot fi prestate, în funcție de specificul fiecărei    instituții/

unități: întreținere/ curățenie spații cu destinația de birouri, curățenie stradală, a căilor de acces, a locurilor de joacă, întreținerea spațiilor verzi, plantări de arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, târgurilor, oboarelor, lucrări de decolma-tare a șanțurilor/ deszăpezire, etc.

3.

Evidența persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local

-    Întocmirea lunară a foilor de prezență

(pontaje) pentru persoanele care au desfășurat activități;

-    Întocmirea situației lunare privind persoanele care au efectuat orele de muncă, pe tipuri de activități prestate, potrivit modelului din Anexa nr.7 la H.G.

nr.778/2013;

-Transmiterea la Direcția de Asistență Comunitară a foilor de prezență, în vederea prelucrării acestora de către

Toate instituțiile partenere

Anul 2017, lunar,

transmiterea pontajelor - în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare    efectuării

orelor de muncă;

Un alt termen, mai scurt, la solicitarea expresă a D.A.C.-ului, în funcție de adresele transmise    de    la

Dacă în pontajele inițiale nu sunt înregistrate unele persoane,    deși

acestea au orele de muncă prestate în totalitate, instituțiile partenere    vor

transmite pontaje suplimentare. În situația în care

serviciul de specialitate și pregătirea documentației de plată către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială;

- Foile de pontaj și situațiile lunare privind beneficiarii de ajutor social care au efectuat orele de muncă și activitățile prestate se vor înregistra în același registru cu repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Comunitară.

A.J.P.I.S. Iași (solicitarea documentelor pentru plata lunară a ajutoarelor, de plată la un alt termen decât cel prevăzut de legea în vigoare).

acestea nu pot fi operate în timp util de către Direcția de Asistență Comunitară sau nu sunt acceptate la plată de către A.J.P.I.S. Iași,    instituțiile

implicate își vor da concursul    pentru

transferarea orelor de muncă pentru luna următoare.

4.

Eficientizarea

lucrărilor/colaborărilor

-    Întocmirea lunară a necesarului de forță de muncă din rândul beneficiarilor de venit minim garantat pentru desfășurarea activităților specifice fiecărei instituții / unități implicate;

-    După primul trimestru al anului 2017, în funcție de planul general aprobat și solicitările lunare transmise de instituțiile implicate în urmărirea și coordonarea activităților pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, se va întocmi planul lunar de acțiuni și lucrări de interes local, respectiv documentația necesară pentru repartițiile ulterioare lunare.

-    În funcție de solicitările primite de la instituțiile partenere, de strategia de dezvoltare a municipiului Iași, precum și de condițiile socio-economice locale, planul de acțiuni și lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 2017.

Toate instituțiile partenere; Direcția    de    Asistență

Comunitară - prin serviciul de specialitate

Anul 2017, lunar, transmiterea solicitării privind necesarul de forță de muncă - în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării orelor de muncă (odată cu pontajele); În lipsa acestor solicitări din partea instituțiilor partenere, Direcția de Asistență Comunitară, prin    serviciul    de

specialitate va repartiza un număr de persoane egal cu cel din luna precedentă ori nu va face nicio repartiție, dacă este pusă în dificultatea de a nu avea beneficiari suficienți.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu

3