Hotărârea nr. 595/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi”


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară din data de 28 decembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 128126/22.12.2017, întocmit de Direcția Implementare SIDU;

Avand in vedere preverile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiție: „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași”, în suma totală de 400.270 lei conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri de Consiliu Local, încetează efectele Hotararii Consiliului Local nr. 62/2017.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Implementare SIDU, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Implementare SIDU.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local, Florentin Traian Ciobotaru

Nr. 595 din 28 decembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 595/28.12.2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare

- Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași”

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat conform Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de intervenții.

Valoarea totală a investitiei;

Total General =400.270 lei, inclusiv T.V.A

Din care:C+M = 341.640 lei, inclusiv TVA

Durata de realizare (luni);

Durata efectivă de realizare a investiției: 10 luni

Capacități în unități fizice;

Suprafața utilă suprafața joc : 800 MP

Suprafața utilă zone tampon : 208 MP

Suprafața desfășurată suprafața joc = 800 mp

Suprafața desfășurata zone tampon = 208 mp

Suprafața utilă totală: 1008MP

Suprafata utila totala: 1008 MP

Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafețele ocupate definitiv:

Aria construibila/amenajata nou propusa va fi de 1008 mp si va cuprinde suprafata de joc, zona de protectie si imprejmuirea terenului.

Suprafețele ocupate temporar:

Pentru organizarea de șantier pe fiecare latură se consideră o lățime de lucru de 2 m față de limitele construibilului la care se aduna, o zona in interiorul parcelelor de maxim 300mp.

Recapitulație suprafețe ocupate:

Nr.

Nume Institutie

Ocupare temporara de teren [mp]

Ocupare definitive de teren [mp]

1.

Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir -Iasi

1600

1008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentin Traian Ciobotaru

Anexa 2 la HCL

595/2017

- Deviz General

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1,2

Amenajarea terenului - demolari

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

2,1

Bransamente

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3,1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3,3

Proiectare si inginerie

11,43

2,54

2,17

13,60

3,03

3,4

Organizarea procedurilor de achizitie

-

-

-

-

3,5

Consultantă

1,71

0,38

0,33

2,04

0,45

3,6

Asistentă tehnică

1,14

0,25

0,22

1,36

0,30

TOTAL CAPITOL 3

14,28

3,18

2,71

17,00

3,78

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții si instalații (inclusiv demolari si refaceri)

285,67

63,55

54,28

339,94

75,63

4,2

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4,4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

5,84

1,30

1,11

6,95

1,55

4,6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

291,51

64,85

55,39

346,89

77,17

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

-

-

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții

1,43

0,32

0,27

1,70

0,38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,14

1,59

1,36

8,50

1,89

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

22,01

4,90

4,18

26,19

5,83

TOTAL CAPITOL 5

30,58

6,80

5,81

36,38

8,09

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6,2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

336,36

74,83

63,91

400,27

89,05

Din care C+M

287,09

63,87

54,55

341,64

76,01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentin Traian Ciobotaru

6/6 la H.C.L. nr. 595 din 28 decembrie 2017