Hotărârea nr. 586/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iaşi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 28.12.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 128132/22.12.2017, întocmit de Direcția Implementare SIDU ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiție: „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -

Școala Gimnazială “Gh. I. Brătianu” Iași”, în suma totală de 316.490 lei conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri de Consiliu Local, încetează efectele Hotararii Consiliului Local nr. 59/2017.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Tehnică și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Implementare SIDU.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Nr. 586 din 28 decembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. Nr. 586/28.12.2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare

- Școala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iași”

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat conform Hotărârii de Guvern nr. 28/2008

privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de intervenții.

Valoarea totală a investitiei;

Total General =316.490 lei, inclusiv T.V.A

Din care:C+M = 268.770 lei, inclusiv TVA

Durata de realizare (luni);

Durata efectivă de realizare a investitiei: 10 luni

Capacități în unități fizice;

Suprafata utila suprafata joc : 800 MP Suprafata utila zone tampon : 208 MP

Suprafața desfasurata suprafața joc = 800 mp Suprafața desfasurata zone tampon = 208 mp

Suprafata utila totala: 1008MP

Suprafata utila totala: 1008 MP

Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafețele ocupate definitiv:

Aria construibila/amenajata nou propusa va fi de 1008 mp si va cuprinde suprafata de joc, zona de protectie si imprejmuirea terenului.

Suprafețele ocupate temporar:

Pentru organizarea de șantier pe fiecare latură se consideră o lățime de lucru de

2 m față de limitele construibilului la care se aduna, o zona in interiorul parcelelor de

maxim 300mp.

Recapitulație suprafețe ocupate:

Nr.

Nume Institutie

Ocupare temporara de teren [mp]

Ocupare definitive de teren [mp]

1.

Scoala Gimnaziala “ GH. I.

BRATIANU IASI”

1600

1008

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

Anexa Nr. 2 la HCL 586/28.12.2017

Anexa 2 - Deviz Genera

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

Amenajarea terenului - demolari

-

-

-

-

Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivu

ui

Bransamente

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

Studii de teren

-

-

-

-

-

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

-

-

-

-

Proiectare si inginerie

8,99

2,00

1,71

10,70

2,38

Organizarea procedurilor de achizitie

-

-

-

-

Consultantă

1,35

0,30

0,26

1,60

0,36

Asistentă tehnică

0,90

0,20

0,17

1,07

0,24

TOTAL CAPITOL 3

11,24

2,50

2,13

13,37

2,97

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții si instalații (inclusiv demolari si refaceri)

224,74

50,00

42,70

267,44

59,50

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

-

-

-

-

-

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

Dotări

5,84

1,30

1,11

6,95

1,55

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

230,58

51,30

43,81

274,39

61,04

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Organizare de santier

-

-

-

-

-

5.1.1. Lucrări de constructii

1,12

0,25

0,21

1,34

0,30

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului

5,62

1,25

1,07

6,69

1,49

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

-

-

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17,40

3,87

3,31

20,70

4,61

TOTAL CAPITOL 5

24,14

5,37

4,59

28,73

6,39

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

265,95

59,17

50,53

316,49

70,41

Din care C+M

225,86

50,25

42,91

268,77

59,80

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

6 / 6 la H.C.L. nr. 586 din 28 decembrie 2017