Hotărârea nr. 58/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Economic de Turism Iaşi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Economic de Turism Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 06.03.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr 25325/02.03.2017, întocmit de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013 și Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizul general al obiectivului de investiție: „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -

Liceul Economic de Turism Iași”, în suma totală de 316.490 lei conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției de 316.490 lei, inclusiv T.V.A., din care:

-    Buget de stat: 307.120 lei, inclusiv T.V.A. 19%

-    Buget local: 9.370 lei, inclusiv T.V.A. 19%

Art. 3. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în suma totală de 9.370 lei inclusiv T.V.A.

Art. 4. Se aprobă depunerea proiectului spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Liceului Economic de Turism Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Liceul Economic de Turism Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 58 din 06 martie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 58 din 06 martie 2017

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

„Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare

- Liceul Economic de Turism Iași”

Estimarea costurilor investiției s-a realizat conform Hotărârii de Guvern nr.

28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de intervenții.

Valoarea totală a investitiei;

Total General =316.490 lei, inclusiv T.V.A Din care:C+M = 268.770 lei, inclusiv TVA

Durata de realizare (luni);

Durata efectivă de realizare a investitiei: 10 luni

Capacități în unități fizice;

Suprafța utilă suprafața joc : 800 MP Suprafața utilă zone tampon : 208 MP

Suprafața desfășurată suprafața joc = 800 mp

Suprafața desfașurată zone tampon = 208 mp

Suprafața utilă totală: 1008MP

Suprafața utilă totală: 1008 MP

Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan;

Suprafețele ocupate definitiv:

Aria construibilă/amenajată nou propusă va fi de 1008 mp si va cuprinde suprafața de joc, zona de protecție si imprejmuirea terenului.

Suprafețele ocupate temporar:

Pentru organizarea de șantier pe fiecare latură se consideră o lățime de lucru

de 2 m față de limitele construibilului la care se adună, o zonă in interiorul parcelelor de maxim 300mp.

Recapitulație suprafețe ocupate:

Nr.

Nume Instituție

Ocupare temporară de teren [mp]

Ocupare definitivă de teren [mp]

1.

Liceul Economic de Turism Iași

1600

1008

Presedinte de Sedinta Violeta Adriana Gaburici

Anexa Nr. 2 la H.C.L. Nr. 58 din 06 martie 2017 - Deviz General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

Amenajarea terenului - demolari

Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

Bransamente

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

Studii de teren

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Proiectare si inginerie

8,99

2,00

1,71

10,70

2,38

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultantă

1,35

0,30

0,26

1,61

0,36

Asistentă tehnică

0,90

0,20

0,17

1,07

0,24

TOTAL CAPITOL 3

11,24

2,50

2,14

13,38

2,98

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții si instalații (inclusiv demolari si refaceri)

224,74

50,00

42,70

267,44

59,50

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

Dotări

5,84

1,30

1,11

6,95

1,55

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

230,58

51,30

43,81

274,39

61,05

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de constructii

1,12

0,25

0,21

1,33

0,30

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului

5,62

1,25

1,07

6,69

1,49

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17,40

3,87

3,30

20,70

4,61

TOTAL CAPITOL 5

24,14

5,37

4,58

28,72

6,40

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

265,96

59,17

50,53

316,49

70,41

Din care C+M

225,86

50,25

42,91

268,77

59,80

Presedinte de Sedinta

Violeta Adriana Gaburici

7 / 6 la H.C.L. nr. 58 din 06 martie 2017