Hotărârea nr. 579/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spaţii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 28.12.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 114463/16.11.2017 întocmită de către Direcția Fond Locativ ;

Având în vedere Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată ;

Având în vedere Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere H.C.L. nr. 153/2017 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Procesele verbale al Comisiei de analiză a solicitărilor locative nr. 105751/13.11.2009 si nr. 113927/09.12.2009 însușite de către Consiliul Local Iași prin HCL 491/23.12.2009;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor locative nr. 72898/19.07.2017 însușit de către Consiliul Local Iași prin H.C.L. nr. 284/28.07.2017;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor locative nr. 121457/07.12.2017 însușit de către Consiliul Local Iași prin H.C.L. nr. 536/15.12.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației imobilelor - construcții și terenuri aferente, identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația actuală de locuințe, în spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art. 2. Administrarea imobilelor cuprinse in Anexa la prezenta hotarare se va face in numele si pentru Consiliul Local de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ ;Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Fond Locativ; Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Nr. 579 din 28 decembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA Nr. 1 H.C.L. Nr. 579/28.12.2017

LISTĂ IMOBILE -CLĂDIRI ȘI TERENURI

Nr.

crt.

Adresa spațiu

Clădire

Teren aferent

clădirii, în cotă indiviză, proporțional cu suprafața locativă din total suprafață

inventariată la următoarea poziție:

Teren cu destinația curte, în cota indiviză,

proporțional cu suprafața locativă din total suprafață

inventariată la următoarea poziție:

Tip

proprietate

Nr. inv.

imobil

Tip

proprietate

Nr. inv.

imobil

Tip

proprietate

Nr.

inv.

imobil

1

Strada. Armeană

nr. 9 -Compus din: - apartament cu trei camere,

suprafață utilă

68,18 mp;

PRVL

1472

PRVL

80562

PRVL

80562

2

Strada Păcurari

nr. 29

PRVS

164

PRVS

88751

PRVL

833

3

Șos. Sărăriei nr.

17

PRVS

1503

PRVS

88736

PRVL

8373

4

imobil    strada

Cuza Vodă nr. 15(ap)

PRVS

190

PRVS

88607

PRVL

867

5

Imobil    strada

Cuza Vodă nr. 46(ap)

PRVS

1205

PRVS

88635

PRVL

8113

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 579 din 28 decembrie 2017