Hotărârea nr. 574/2017

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi cu bunurile imobile ale debitorului SC Fortus SA, ca urmare a stingerii creantelor fiscale, prin dare in plata


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi cu bunurile imobile ale debitorului SC Fortus SA, ca urmare a stingerii creantelor fiscale, prin dare in plata

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 28.12.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.127473/21.12.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Cererea debitorului SC Fortus SA, nr. 10425/16.10.2017, prin administratorul judiciar Mures Insolvency SPRL, ce are la baza art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 223/2016 privind constituirea Comisiei de dare in plata si aprobarea documentatiei care insoteste cererea debitorilor, in conformitate cu art. 263 al Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Decizia nr. 113973/15.11.2017 a Comisiei de dare in plata, constituita in baza HCL 223/2016, avand la baza art.263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Adresa nr. 101870/11.10.2017 a Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare;

Având în vedere Referatul de specialitate al DGFPL nr.

194391/18.10.2017 prin care sunt stabilite volumul si natura creantelor fiscale;

Având în vedere H.C.L. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Sentinta Comerciala nr. 110/S din data de 11.03.2008 a Tribunalului Iași- Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ Judecator -Sindic, prin care se dispune deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului SC Fortus SA;

Având în vedere Sentinta nr. 977/12.07.2013 a Tribunalului Specializat Mures Falimente, prin care se confirma planul de reorganizare a activitatii debitoarei SC Fortus SA, societate in insolventa;

Având în vedere Incheierea ECRIS - admitere modificare Plan reorganizare judiciara, Hotararea intermediara 123/23.02.2016;

Având în vedere situatia (sinteza+analitic) nr. 756/20.10.2017 a cladirilor si terenurilor care pot fi date in plata catre Municipiul Iasi;

Având în vedere planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor ce fac obiectul solicitarii de dare in plata, intocmite de ing. Simeanu Adrian;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Contractul de dare in plata, precedat de dezlipirea imobilului dat in plata, nr 6120/19.12.2017, autentificat la Societatea Profesionala Notariala Paula Pantilimon Tataru si Bogdan Daniel Florea, incheiat intre SC Fortus Sa si Municipiul Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/2017, cu bunurile imobile ale debitorului SC Fortus SA, cuprinse in Anexa 1, ca urmare a stingerii creantelor fiscale, prin dare in plata, in conformitate cu art. 263 al Legii 207/2015 .

Art. 2. Bunurile imobile sunt identificate prin schitele cadastrale cuprinse in Anexele 2 - 10.

Art. 3. Anexele 1-10 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Directia Generala Economica si Finante Publice Locale va efectua operatiunile privind stingerea creantelor fiscale datorate de debitorul SC Fortus SA urmare a operatiunii de dare in plata.

Art. 5. Bunurile preluate vor trece in administrarea Directiei Exploatare

Patrimoniu.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economica si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Exploatare Patrimoniu; Administratorului judiciar Mures Insolvency SPRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Administrator judiciar Mures Insolvency SPRL.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentin Traian Ciobotaru Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar

Denisa Liliana Ionascu

Nr. 574 din 28 decembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 574 din 28 decembrie 2017