Hotărârea nr. 573/2017

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 28.12.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr.127878/22.12.2017 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 - privind bugetul de stat pentru anul 2017;

Având în vedere Adresa nr. 6532/20.12.2017 si adresa nr. 6619/21.12.2017 comunicate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru acordarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 si pentru plata hotararilor judecatoresti;

Având în vedere Adresa nr. 36678/20.12.2017 transmisa de Consiliul Judetean Iasi privind cuantumul influentelor asupra procentului de 20% din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de functionare) si Anexei nr. 1.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de    +

1.921,54 mii lei

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale    + 4,50 mii lei

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București 42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 42.02.66 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica    + 0,01 mii lei

+ 1.917,00 mii lei + 0,03 mii lei


la cheltuieli cu suma de 1.921,54 mii lei

65.02.10 Invatamant - cheltuieli de personal 66.02.10 Sanatate - cheltuieli de personal 84.02.81 Transporturi - rambursari de credite

+ 1.917,00 mii lei + 0,04 mii lei + 4,50 mii lei


Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite) si Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2017).

Art. 3. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări, diminuări, virări de credite bugetare și credite de angajament pe anul 2017 și estimari pe anii urmatori și să repartizeze conform destinației eventualele sume primite de la bugetul de stat și din alte surse în perioada rămasă până la 31 decembrie 2017.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar

Consilier local,    Denisa Liliana Ionascu

Nr. 573 din 28 decembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 573 din 28 decembrie 2017