Hotărârea nr. 570/2017

HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si activitatea de dezapezire manuala si privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si activitatea de dezapezire manuala si privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15 decembrie 2017;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico- Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere notele de fundamentare întocmite de Societatea Salubris S.A.;

În conformitate cu prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;

Având în vedere H.C.L. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, Societății Comerciale Salubris S.A.;

Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 125/2015;

Având în vedere HCL. 140/2017 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare, cu modificarile ulterioare;

Având în vedere HCL. 173/2005 privind regulamentul de capturare si punere la adapost, temporar, sub control a cainilor comunitari in Municipiul Iasi;

Având în vedere HCL. 15/2009 privind modificarea regulamentului de capturare si punere la adapost, temporar, sub control a cainilor comunitari in Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere dispozițiile HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Incepand cu data de 01.01.2018 se aproba actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si tarifelor pentru activitatea de dezapezire manuala conform anexelor 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Incepand cu data de 01.01.2018 se aproba actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan conform „anexei privind tarifele pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan”.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, SC Salubris S.A., Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC Salubris S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

tarife pentru activitatea de salubrizare manual

Nr

crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

fara

TVA

Tarif

TVA

19%

1

Măturat carosabil

Lei/

1000

mp

18,46

21,96

2

Măturat carosabil și trotuare

Lei/

1000

mp

21,39

25,46

3

Măturat trotuare

Lei/

1000

mp

23,76

28,27

4

Întreținere curățenie străzi și trotuare

Lei/

1000

mp

8,53

10,15

5

Curățat rigole

Lei/

mp

2,21

2,63

6

Spălat manual carosabil și trotuare cu furtunul, alimentat la Multicar

Lei/

1000

mp

107,68

128,14

7

Maturat alei betonate

Lei/

1000

mp

19,93

23,71

8

Erbicidare

Lei/

1000

mp

59,57

70,89

9

Inchiriere toaleta ecologica

Lei/zi

5,08

6,04

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru

tarife pentru activitatea de deszapezire manuala

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

fara

TVA

Tarif TVA 19%

1.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului până la 0,15 m

Lei/

mp

0,71

0,84

2.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

Lei/

mp

0,87

1,03

3.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste 0,30

m

Lei/

mp

1,07

1,27

4.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului până la 0,15 m

Lei/

mp

0,92

1,10

5.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

Lei/

mp

1,03

1,22

6.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,30

m

Lei/

mp

1,74

2,07

7.

Curățarea manuală a gheții cu grosimea stratului între 0,03m-0,05m

Lei/

mp

2,40

2,86

8.

Curățarea manuală a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m

lei/

mp

3,30

3,93

9.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate, cu grosimea stratului până la 0,15 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/

mp

1,95

2,32

10.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului între 0,03 - 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/

mp

2,82

3,36

11.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/

mp

3,93

4,68

12.

Preparare amestec antiderapant

Lei/

mc

223,44

265,90

13.

Împrăștiat antiderapant cu tomberonul

Lei/

1000 mp

22,44

26,70

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru

CENTRALIZATOR HINGHERIT

Nr.

crt.

Denumire

UM

Tarif

fara

TVA

Tarif n

TVA

19%

1

Prindere caini comunitari si primire la canisa

Lei/buc

56,03

66,67

2

Sterilizare caini comunitari (mascul)

Lei/buc

95,80

114,00

3

Sterilizare caini comunitari (femela)

Lei/buc

113,40

134,95

4

Ingrijire si hranire in adapost a populatiei canine

Lei/buc/zi

3,98

4,73

5

Eutanasiere caini comunitari

Lei/buc

44,40

52,84

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru

6 / 6 la H.C.L. nr. 570 din 15 decembrie 2017