Hotărârea nr. 569/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea accesarii de fonduri – PROGRAM OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea accesării de fonduri - PROGRAM OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15 decembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere invitația Consiliului Raional Ungheni de a aplica în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1089/12.12.2017 întocmită de către Asocierea in Participatie a TEHNOPOLIS;

Având în vedere Hotărârea nr.2/27.11. 2017 a Consiliului de Conducere al Asocierii în Participație a TEHNOPOLIS;

Având în vedere Prezentarea PROGRAM OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA -REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba accesarea fondurilor din Programul Operațional comun România-Moldova pentru Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS Iași, în parteneriat cu CR Ungheni. Asociații Consiliul Local Iași și Consiliul Județean Iași vor stabili nivelul și cotele cofinanțării și vor asigura resursele pentru îndeplinirea proiectului prin alocarea cotei de 10% din bugetul de 350.000 euro propus de TEHNOPOLIS și reflectarea acestuia în cote de finanțare în bugetul Municipiului Iași și al Județului Iași.

Art.2. Asociatia in Participatie TEHNOPOLIS va redacta cererea de finanțare.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociatiei in Participatie TEHNOPOLIS; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Asociatia in Participatie TEHNOPOLIS.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana lonașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 569 din 15 decembrie 2017

2 / 2 la H.C.L. nr. 569 din 15 decembrie 2017