Hotărârea nr. 566/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire banda suplimentara de circulatie pentru directia Sos. Arcu- Str. Pacurari, adiacent pasajului Octav Bancila”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire banda suplimentara de circulatie pentru directia Sos. Arcu- Str. Pacurari, adiacent pasajului Octav Bancila”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15 decembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate inregistrat sub numarul 123167 din 11.12.2017, intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Dezvoltare ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere Legea 273/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere OG 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.115 alin1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.l.Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire banda suplimentara de circulatie pentru directia Sos. Arcu- Str. Pacurari, adiacent pasajului Octav Bancila ”, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare - Serviciului Strazi Municipale; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Institutiei Prefectului - Judetul Iasi

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Directia Generala Tehnica si Dezvoltare - Serviciul Strazi Municipale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 566 din 15 decembrie 2017

la Hotararea Consiliului Local nr. 566 din 15 decembrie 2017 privind aprobare

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Construire banda suplimentara de

circulație pentru direcția sos. Arcu - str. Pacurari, adiacent pasajului O. Bancila” Municipiul Iasi

1. Indicatori fizici:

Lungime totala

155,00 m

Latime

4,00 - 5,8 m (variabil)

Trotuare perimetrale

2x155 m

2. Indicatori economici:

- valoare totala fara TVA

508.525,76 lei

- valoare TVA

95.752,53 lei

- valoare totala cu TVA

604.278,29 lei

Din care :

- valoare C+M fara TVA

415.007,23 lei

- valoare TVA

78.851,37 lei

- valoare C+M cu TVA

493.858,61 lei

3. Durata de executie

7 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 566 din 15 decembrie 2017