Hotărârea nr. 562/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 56, NUMAR CADASTRAL 145243 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 56, NUMAR CADASTRAL 145243

întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15 decembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 3492 din 18.10.2017 si nr. 2667 din 30.08.2016 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 60237 din 12.06.2017 prin care OBREJA VASILE MARIUS si OBREJA MIHAELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași BULEVARDUL PRIMĂVERII NR. 56, NUMAR CADASTRAL 145243, întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 631 din 16.12.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 31.10.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 250 din 16.11.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 112174/09.11.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL PRIMĂVERII NR. 56, NUMAR CADASTRAL 145243 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica .

Terenul studiat are o suprafata de 452,00 mp, detinut de OBREJA VASILE MARIUS si OBREJA MIHAELA in baza contractului de vanzare cumparare nr. 840 /14.03.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 9,00m inaltimea la cornisa, masurata de la CTN., regim de inaltime P+2E;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 1,8 mpADC/mp.teren;

Regimul de aliniere principal este la distanta de 12,95 m din axul drumului de acces si de 1,7 m fata de limita de proprietate;

Regimul de aliniere posterior: va fi paralel cu latura dinspre strada a porticului (C2) locuintei individuale existente (C1) si anume la 4,20 m fata de acestea.

Regimul de aliniere lateral stanga - pe limita de proprietate (calcan).

Regimul de aliniere lateral dreapta- pe limita de proprietate (calcan.)

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire camin studentesc, persoana juridica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism;Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor OBREJA VASILE MARIUS si OBREJA MIHAELA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni .

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 562 din 15 decembrie 2017

3 / 3 la H.C.L. nr. 562 din 15 decembrie 2017