Hotărârea nr. 560/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, T 45, NUMAR CADASTRAL 152614 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate privata, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, T 45, NUMAR CADASTRAL 152614

întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15 decembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 2735 din 05.09.2016 si nr. 4012 din 22.11.2017 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 64979 din 26.06.2017 prin care domnul TOMA ADRIAN si doamna TOMA DIDA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, ZONA GALATA, T 45, NUMAR CADASTRAL 152614, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 29.08.2017.

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 238 din 16.11.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 114959 din 16.11.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Zonal - Iași, ZONA GALATA, T 45, NUMAR CADASTRAL 152614, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUD este de 553,0 mp, detinut de TOMA ADRIAN si TOMA DIDA conform contract de vanzare cumparare nr. 95 din 08.01.2016.

Prevederi P.U.D. - R.L.U.:

UTR: CM1- Zona functiunilor mixte - locuinte individuale;

•    regim de înălțime P+3E , H max.=12,00 m măsurat de la CTN la cornisa;

•    indicatori urbanistici: POT max. = 50%; CUT max. = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

•    regimul de aliniere principal este la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate și la minim 9,50 m față de axul caii de acces NC 139037;

•    retrageri laterale - minim 3,00 m față de limita de proprietate;

•    retragerea posterioară este la distanța de minim 3,00 m față de limita de proprietate;

•    imprejmuirea se va retrage la distanta de 4,5 m fata de axul caii de acces NC 139037;

Utilizari admise: locuinte individuale si functiuni complementare (garaje, anexe, foisor ).

Utilizari interzise: locuinte colective;

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism;Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor TOMA ADRIAN si TOMA DIDA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni .

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 560 din 15 decembrie 2017

3 / 3 la H.C.L. nr. 560 din 15 decembrie 2017