Hotărârea nr. 559/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 150523, 155400, 156397 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 150523, 155400, 156397

întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15 decembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 802 din 21.03.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 73570 din 21.07.2017 prin care domnul HOLBAN CONSTANTIN RADU si doamna HOLBAN ANCA IRINA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MALU NR. 11, NUMAR CADASTRAL

150523, 155400, 156397;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 701 din 31.05.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.11.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.215 din 15.11.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 114340 din 15.11.17 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MALU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 150523, 155400, 156397, întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate, persoana fizica. Terenul studiat in suprafata de 1.019,00 mp este detinuta de domnul HOLBAN CONSTANTIN RADU si doamna HOLBAN ANCA IRINA conform contractului de vanzare cumparare nr.1621/09.10.2013, contractului de vanzare cumparare nr. 1016 din 09.04.2015, actului de comasare nr. 1925 din 09.06.2015, contractului de concesiune nr. 120612 din 29.11.2016.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 25,00m inaltimea la cornisa, masurata de la CTN., regim de inaltime D+P+6E+Eth;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 4 mpADC/mp.teren;

Regimul de aliniere principal este la distanta de 20,10 m fata de limita strazii Malu;

Retragerea fata de limita laterala vest este de 20,10 m (spre strada Malu);

Retragerea fata de limita laterala nord este de 2,00 m (spre teren Primaria Municipiului Iasi si proprietate privata );

Retragerea fata de limita laterala sud este de 1,00 m (spre teren Primaria Municipiului Iasi si stradela Adunati);

Retragerea posterioara este de 1,00 m ( spre proprietate privata).

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire de locuinte colective, pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism;Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul HOLBAN CONSTANTIN RADU si doamna HOLBAN ANCA IRINA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 559 din 15 decembrie 2017

3 / 3 la H.C.L. nr. 559 din 15 decembrie 2017