Hotărârea nr. 551/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA PLOPII FARA SOT NR. 16, NUMAR CADASTRAL 151816, întocmit în vederea construirii unui garaj pe teren proprietate, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA PLOPII FARA SOT NR. 16, NUMAR CADASTRAL 151816, întocmit în vederea construirii unui garaj pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.12.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3858 din 24.11.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 84342 din 28.08.2017 prin care DULGHERU DAN si GALITA ANCA MIHAELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA PLOPII FARA SOT NR. 16, NUMAR CADASTRAL 151816;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.11.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.249 din 16.11.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 115405/17.11.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA PLOPII FARA SOT NR. 16, NUMAR CADASTRAL 151816, întocmit în vederea construirii unui garaj pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 1.238,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare 997/06.04.2015 si contractului de vanzare cumparare 2356 31.07.2015, actului de alipire 3604/21.11.2015 detinut de DULGHERU DAN si GALITA ANCA MIHAELA.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 6,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P;

•    POT max = 18,5 %;

•    CUT max = 0,19 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 4,00 m de la limita proprietatii

Aliniament existent la strada Plopii fara Sot (in partea de est) este retra cu 9,40 m fata de axul drumului;

Alinierea constructiei (garaj auto) la 3,00 si 8,55 m fata de limitele

laterale;

Alinierea constructiei (garaj auto) la 34,25 m fata de limita

posterioara.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru: construire garaj pe teren proprietate, persoane fizice.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Domnului DULGHERU DAN si Doamnei GALITA ANCA MIHAELA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 551 din 15 decembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

3 / 3 la H.C.L. nr. 551 din 15 decembrie 2017