Hotărârea nr. 538/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 15 decembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 121277/06.12.2017, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoana autorizată ing. Florin Alexe de la firma S.C. Moldavia Topo - Cad SRL pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 21;

Având în vedere Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1196/26.05.2017 privind lucrarea „Reparații Capitale la Grădinița PN 15 Iași”, respectiv procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1461/10.08.2017 privind lucrarea „Reparații Capitale acoperiș la Școala Gimnazială P. Poni Iași”, investitor Școala Gimnazială „I. Creangă”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, astfel:

a)    elementele de identificare ale bunurilor imobile proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 21, sunt cele prevăzute în Anexa 1:

b)    valorile de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „I. Creangă” nr. 17 sunt:

-    valoare clădire „Grădinița cu Program Normal nr. 15” este 937.376,52 lei, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1196/26.05.2017;

-    valoare clădire „Școala Gimnazială P. Poni” este 1.276.756,75 lei, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1461/10.08.2017.

Art.2 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 și, respectiv, contractele de administrare incheiate cu unitățile de invățământ menționate la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Grădiniței cu Program Prelungit nr. 21, Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” nr. 17 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Grădinița cu Program Prelungit nr. 21, Școala Gimnaziala „Ion Creangă” nr. 17.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Florentin Traian Ciobotaru

Nr. 538 din 15 decembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/3 la H.C.L. nr. 538 din 15 decembrie 2017