Hotărârea nr. 536/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal nr. 121457/07.12.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în

condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal nr. 121457/07.12.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 15 decembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 121884/07.12.2017 întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 114/1996, cuprinse în Procesul verbal de sedinta nr. 121457/07.12.2017;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009, privind Codul civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G.151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 429/29.12.2016 privind

aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au înregistrat cereri în vederea acordării

unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în Procesul verbal nr. 121457/07.12.2017, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Nr. 536 din 15 decembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1

la HCL nr. 536/2017 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială

constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in Procesul verbal de ședința nr.

121457/07.12.2017

I.    ATRIBUIRI/REVOCĂRI SPAȚII DE LOCUIT

1.    Se aprobă revocarea locuinței convenabile, situate în str. Plăieșilor nr. 6, bl. U2bis, sc. B, et. 4, ap. 2, beneficiari, Stănescu Sebastian Ionuț și Liliana Niculina - aprobată prin HCL 420/31.10.2017

2.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 7 familiei Marin Ionuț și Daniela Mihaela care figurează la poziția 5 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

3.    Se aprobă atribuirea locuinței sociale din str. Canta 60 B, et. 3, ap. 32 domnului Gavril Gavril Sergiu care figurează la poziția 16 în lista de prioritate care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în anul 2017.

4.    Se revocă atribuirea spațiilor de locuit din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, camerele 49, 51, 55 și 76 - beneficiari, Bîrsan Laura, Grosu Elena, Afrăsinei Geta și Păduraru Constantin și Mihaela - aprobate prin HCL 325/29.08.2017

5.    Se revocă atribuirea locuinței din B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 2, camera 38 -beneficiar, Pegescu Rudi Adrian - aprobată prin HCL 325/29.08.2017

6.    Se aprobă efectuarea unui schimb de locuințe între camera 38, etajul 2 din b-dul T.Vladimirescu nr.79A și camera 1, parter situată în același imobil, atribuită d-lui Birsan Silviu prin HCL 240/31.10.2017. Camera 1 de la parterul căminului din b-dul T.Vladimirescu nr.79A va fi folosită cu titlu gratuit de Direcția Fond Locativ pentru desfășurarea activităților de pază si supraveghere în scopul asigurării ordinii și siguranței publice în imobil.

II.    RECTIFICARE

1. Punctul 12 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 420/31.10.2017 va avea următorul conținut:

Se aprobă atribuirea locuinței situate în Caminul B-dul T.Vladimirescu nr.79A, etaj 4, camera 69 către Bejenaru Grigore. Atribuirea se face in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

III.    SOLICITĂRI LOCATIVE: PRELUNGIRE-ÎNTOCMIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE, SCOATERI

CIRCUIT LOCATIV

1.    Se aprobă includerea d-nei Hordilă Maria în contractul de închiriere încheiat pentru locuința situată în I. C. Brătianu nr. 30 - titular, Morariu Maria.

2.    Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu Sarion Gheorghe, pentru locuința situată în str. Bularga 14A, et. 3, ap. 46. Continuarea relațiilor contractuale se va face condiționat de achitarea debitelor restante la plata cheltuielilor de întreținere. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

3.    Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu Cumpănici Ionuț Mihai, pentru locuința situată în str. Canta 60B, et. 4, ap. 84. Continuarea relațiilor contractuale se va face condiționat de achitarea debitelor restante la plata cheltuielilor de întreținere. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

4.    Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu Lencă Ioana Roxana, pentru locuința situată în str. Canta 60B, et. 4, ap. 78. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

5.    Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu Murariu Ioana, pentru locuința situată în str. Canta 60B, et. 2, ap. 48. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

6.    Se aprobă continuarea relațiilor contractuale cu Gheorghe Sîn Crinel, pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 4, ap. 48. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

7.    Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere încheiat pentru locuința situată în Str.

Cuza Vodă nr.40 - titulari, Spiridon Ion și Elena. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată a debitelor restante.

8.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în stradela Alba nr. 4.

9.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Armeana nr. 9, compus din 2 camere cu o suprafata 32,20 mp, 4 dependinte principale cu o suprafata de 35,88 mp si 1 dependinta secundara cu suprafata de 5,70 mp.

10.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Cuza Voda nr.

15, situat la etajul 1, compus din 1 camera cu o suprafata 16,69 mp si 2 dependinte principale cu o suprafata de 12,59 mp

11.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Cuza Voda nr.

46, compus din 3 camere cu o suprafata 41,50 mp, 2 dependinte principale cu o suprafata de

9,56 mp si o dependinta secundara de 2 mp

12.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Cuza Voda nr.

11, compus din 1 cameră în suprafață de 10,60 mp și 1 dependință principalăîn suprafață de

0,75 mp

13.    Se propune scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Cuza Voda nr.

1, compus din 1 cameră în suprafață de 35,75 mp, 2 dependințe principale în suprafață de

28,50 mp și 1 dependință secundară în suprafață de 7,50 mp

DISPOZIȚII FINALE:

După aprobarea atribuirilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

•    cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996,

•    cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 20 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentin Traian Ciobotaru

5/5 la H.C.L. nr. 536 din 15 decembrie 2017