Hotărârea nr. 535/2017

HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Executie soclu monument Regele Ferdinand I »


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Executie soclu monument Regele Ferdinand I »

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 15 decembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 122073/07.12.2017 întocmit de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare-Biroul Versanti, Monumente;

Având în vedere prevederile documentatiei tehnico-economice proiectata de SC ICAR

SRL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Execuție soclu monument Regele Ferdinand I”, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale si Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Florentin Traian Ciobotaru

Nr. 535 din 15 decembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

2/2 la H.C.L. nr. 535 din 15 decembrie 2017