Hotărârea nr. 53/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NATIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NATIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706

întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 3422 din 18.11.2015 si nr. 4056/07.12.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 51297 din 13.05.2016 prin care SC ROMSTAR SRL prin domnul SMOCHINĂ ROMULUS solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA NAȚIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 483 din 09.03.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 31.08.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 102/PUZ/2016 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 79 din 03.02.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 20759 din 17.12.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, SOSEAUA NAȚIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706, în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 538,00 mp, detinut de SC ROMSTAR SRL prin domnul SMOCHINĂ ROMULUS conform contractului de vânzare cumpărare nr. 555/18.01.2001.

Indicatori urbanistici: UTR: CM- zona mixta

•    regim de construire: continuu;

•    funcțiuni predominante: sediu firma, zona de servicii, zona de depozitare;

•    H max = 5,0m masurat de la CTA la atic, regim de inaltime PARTER;

•    POT max = 90%;

•    CUT max = 0,90 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 1,00 m ( de la limita de proprietate) si 6,86 m din conturul complexului comercial;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 1,00 m (spre latura sud-vest) de la limita de proprietate si 9,26 m pana in spatiu comercial invecinat si pe limita spatiului existent (spre latura sud-vest);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 1,00 m de la limita de proprietate (spre latura sud-vest) si 5,80 m pana in spatiu invecinat

•    circulații și accese: accesul se realizeaza din b-dul N.Iorga;

•    Locurile de parcare vor fi prevazute in parcarea adiacenta pe domeniul public si numarul acestora va fi dimensionat conform HCL 425/29.10.2007 si vor fi inchiriate de la Primaria lasi-D.A.P.P.P in baza unui contract de inchiriere.

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere spatiu comercial.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi, Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; S.C. ROMSTAR SRL prin Domnul SMOCHINĂ ROMULUS și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

Nr. 53 din 28 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

HCL nr. 53/2017
LOCURI Q,

CON£

HC^S/^7: BILANȚ T^Rin

Z 0 NI^a\^FUNC T10N A L

SUPRAFAȚA

(mp)

% DIN TOTAL

TERENURI OCUP\rEW06NSTRUCTII

EXISTENTE    } /

332,37

61,80%

TERENURI LIBERr

205,46

38,20%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN STUDIAT

537,83

100,00%


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

(mp)

% DIN TOTAL

TERENURI OCUPATE CU CONSTRUCȚII

EXISTENTE SI PROPUSE

484,05

90,00%

TERENURI OCUPATE CU ALE! PIETONALE

53,78

10,00%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN STUDIAT

537,83

100,00%


SEMNĂTURĂ

CERINȚA


tel/fme

0333/803494

122/88/2008; CUI: 23038080    orao/S3i373

SPECIFICAȚIE

NUME

(seÂmjura

A-1 / t-

ȘEF PROIECT

arh. OVIDIU M. MURGU""

PROIECTAT

arh. DAN POIANA e

DESENAT

arh. OVIDIU M. MURGII

DATA:

-03/2016


REGLEMENTARI URBANISTICE ■ ZONIFICARE


P.U.Z.


Planșa nr: 2IVI UI NICI F»l UIL IAȘ INSTITUT IA

ARHITECTULUI SEF SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonalCa urmare a cererii adresate de SC ROMSTAR SRL prin^domnl ROMULUS cu sediul in Iași, IAȘI, b-dul N.Iorga nr. 9A,xnrfegistrată la'<ir1/51297 din 13.05.2016, în conformitate cu prevederile l.egii nr. 350/2001 privind a Tenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioăre/'S- emite următorul:


AVIZ

Nr. 79 din 03.02^2017

pentru Planul urbanistic zonal pentru (Extindere spatiudpmercial existent pe teren proprietate private, persoană jrfHcHcă, generat de imobilul situat in Iași, SOSEAUA NAȚIONALA COMPLEX COMERCIAUPQDUd de^îĂTRA,

NUMĂR CADASTRAL 151706;    ( /

Inițiator: SC ROMSTAR SRL prin doiwnU SMOCHÎNA ROMULUS

Proiectant: SC CAD SRL

Specialist cu drept de semnătură RțlJR:urb.DanPOIANA

Amplasare, delimitare, suprafață/^na^stu^iataTiM’.U.Z.: Iași, SOSEAUA NAȚIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL dă PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706;

Suprafața terenului studiat prin vUZ este djeî538,00 mp, detinut de SC ROMSTAR SRL prin domnul SMOCHINĂ ROMULUS conrorm/contractului de vânzare cumpărare nr. 555/18.01.2001.

iterior:

îl PUBLICE, DE INTERES GENERAL, ACTIVITATI rci M^NWCII SI LOCUINȚE.;

Croire: corttlnpu;

iihante: servicii publice, servicii de interes general, activitati ujnspii nepoluante si locuințe ;

:u recomandări P+3E (12,00m) pe străzi cu doua fire de

circdlafie;

PCOrnax : conform PUZ cu recomandări intre 45%-50%;;

xXconform PUZ cu recomandări intre l,0-l,8mpADC/mp teren; agerea^mrpimă față de aliniament: conform PUZ ;

trageri minime față de limitele laterale: conform PUZ ; rageri minime față de limitele posterioare : conform PUZ


Prevederi PUG - R.L.U.I

•    UTR: CM - ZO PRODUCTIVE

•    regim de c

•    fundțh)ni pre productryemici si H maxxconform. PUZ

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: CM;

•    regim de construire: continuu;

•    funcțiuni predominante: sediu firma, zona de servicii, zona de depozitare;

•    H max = 5,Om masurat de la CTA la atic, regim de inaltime PARTER^

•    POT max = 90%;

•    CUT max = 0,90 mp.ADC/mp.teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 1,00 m ( de la limita de prgprj 6,86 m din conturul complexului comercial;

•    retrageri minime față de limitele laterale: 1,00 m (spre latura sud-ye limita de proprietate si 9,26 m pana in spațiu comercial învecinat si p spațiului existent (spre latura sud-vest);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 1,00 m de laf Xmita d (spre latura sud-vest) si 5,80 m pana in spațiu invecinat;
•    Locurile de parcare vor fi prevăzute in parcarea adiacenta pe d numărul acestora va fi dimensionat conform HCL 425/2yM0.20 închiriate de la Primăria Iasi-D.A.P.P.P in baza unui circulații și accese: accesul se realizează din b-dul N.Iorga; echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitati


în urma ședinței Comisiei tehnice de amenaj data de 03.02.2017 se avizează favorabil.


ritoriului și urbanism din"

entari anexată și vizată
Prezentul aviz este valabil numai împreut cu planșa spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspun înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care fac 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privin modificările și completările ulterioa


Documentația tehnică pe poate întocmi numai du prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este certificatului de u]tatea datelor și veridicitatea ului aviz, în conformitate cu ort ajarea teritoriului și urbanismul, cu

e fi folosit numai în scopul aprobării


torizXrea^executării lucrărilor de construire (DTAC) se a P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai aț

data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a >/07.12.2016 (valabil pina la 07.12.2018) emis deprimariXj^nicip
| VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

/'"s

1

o

| CAPITOLUL 1 • DISPOZIȚII GENERALE

x l

1    | ROLUL RLU

_


Pianul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligat executării construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază î detaliind reglementările din PUZ.

Regulamentul Local de Urbanism stabilește regulile de ocupare a (eq construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.

Prescripțiile cuprinse în RLU sunt obligatorii pe întreg teritoriul cdSac    jiectul PUZ

Odată aprobat, Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul    calde Urbal

este opozabil în justiție.

2    | BAZA LEGALA A ELABORĂRII
Prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL - prescurtat prevederile actelor normative în vigoare, specifice domeniul acte normative, cu implicații asupra dezvoltării urb^fitsțice, se

Baza proiectării

•    Legea nr. 350/2001 republicată, privind amerraj.areă lui și urbanismul;

Actele normative complementare domeâiuk

•    Codul civil român;

•    Legea nr. 50/1991 republicată;

•    Hotărârea de Guvern nr. 525/195

obareâ'Regulamentului General de Urbanism republicată;


•    Legea nr. 18/1991 a fondului fu

•    Ghidul privind metodologia deMabgfa/e si deTbontinutul cadru al documentațiilor de urbanism PUZ, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Qrdm^LPAT nr. 176/N/16.08.2000;

•    Ghidul privind elabo^ea-^iJăprobarâa-Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM- 007-

2000,aprobat prin Ord niil MLPAT nr. 21/N/10.04.2000;

•    Legea nr. 10 / 1995 prrvind calitatea itbconstrucții;

•    Ordinul ministrului Sănătății rrr<[19/2011 privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al popula

•    Or^riul comun nr. '34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MapN, Ml și SRI pentru apobarea

PrecizăriloRorivind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațjim^nicebOQKu autorizarea executării construcțiilor;

Leg^nri. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

I comun mSâ^N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MapN, Ml și SRI pentru apobarea or privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a ocuirrsTTtațrîiQr tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor;

L^gea nr. T&4Z2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect republicată cu Legea nr. 4J&/2004;

lotarârea de guvern nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de emnatură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România.

Z s-a elaborat în conformitate cu re acestuia. Dintre principaleleOdată aprobat, împreună cu PUG-ul, RLU constituie act de autoritate al administrației publice locale.

3    | DOMENIUL DE APLICARE


Elementele de regulament ale Planului Urbanistic Zonal, se referă exclusiv la terenul situat lași, șoseaua Națională, Complex Podul de Piatră, teren în suprafață totală - 537,83 mp cu se constitue ca PUZ - “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT'1, având ca benefi,

S.R.L. prin dl. Smochină Romulus și se aplică terenului delimitat cu buline roșii din plan face parte integrantă din prezentul regulament și care are următoarele limite și vecini:

o    La nord - cu șoseaua Națională;

o    La vest - cu trotuar și parcare domeniul public după care se află

o La sud - cu strada Decebal; o La est - cu strada Decebal;


Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism<șe "aplică în pn realizarea construcțiilor și amenajărilor de pe terenul intravilan cuprins în zbna studiată.

Odată aprobat, Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul constituie act de autoritate al administrației publice locale și este opozabil în justiție?

| CAPITOLUL II ■ REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPAREA TERENURILOR

REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚ/l ME PATRIMONIULUI NATURAL $1 CONSȚRPjT UAutorizarea executării construcțiilor și amehjarilorpe terenul funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și de prezentuLRegirtament?

Autorizarea executării construcțiilor pe terefiufrle aghcple^din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajari specifice localităților, ^respectarea cdnjMor impuse de lege.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural, conformare și amplasare goluri, rapon^orȚMiQ, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. - depreciază valoarea peisajului, este intei


Colectarea și îndepărtarea reziduurilor 4i rirotedțiă^anitară a solului

•    îndepărtarea apelor uzațe^rnenajere și industriale se va face prin rețea de canalizare a apelor uzate. în lipsa posibilității de racordare la sisteme ^ublice de canalizare, unitățile sunt obligate să-și prevadă instalații proprii pentru colectareș/fratarea și evacuarea apelor uzate menajere nevătămătoare populației.

•    Este interzisă răsptfldi^ea neorgahizațâ direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane etc) sau în bazinele naturafe de^pă a apelor uzate menajere și industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de proteqie sanitarăasiirselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.

•    Instalațiile mici daȚndepărtare^apelor uzate de tipul haznalelor vidanjabile și instalațiilor de preepurare se^mplaseazastasreSpuțin 10 m față de cea mai apropiată locuință și se întreține în unitățile inspecției sanitar4teritQriale.

ația în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluții uale de colectare și neutralizare a reziduurilor, cu luarea măsurilor de protejare a mediului, lectarea reziduurilor menajere, stradale se face în recipiente acoperite și menținute în bună stare, te în condiții salubre, în special amenajate. Administrarea locală va asigura prerecolectarea și evacuareareziduurilor stradale.


istemul nxfiyîdual de îndepărtare a reziduurilor menajere este permis numai în localități rurale, cu ondiția prevederii dezvoltării insectelor și rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va alege astfel încît să nu producă disconfort vecinilor și să nu impurifice sursele locale de apă.

pele de depozitare controlată a reziduurilor menajere și stradale, ca și cele pentru depozitarea duurilor industriale, se amplasează pe terenuri avizate de organele teritoriale de specialitate, în nici un

caz pe malul apelor, la distanță de zonale de locuit, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536/23. 06.1997.

2. Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților și a construcțiilor aflate în afara intravilanuk'


•    Pentru aprovizionarea cu apă potabilă a populației se pot folosi:

•    Surse subterane - ce îndeplinesc condițiile de calitate din Standardul de Stat -,

•    Surse de suprafață - ce îndeplinesc condițiile de calitate din Standardul de categoria I de folosință și numai după tratare - apă potabilă.

•    Sursele, construcțiile și instalațiile centrale de alimentare cu apă potabilă și rețelele de~ proteja prin instituirea:


•    Zonelor de protecție sanitară cu regim sever;

•    Zonelor de restricție conform reglementărilor în vigoare.


•    Asigurarea unor cantități minime de apă potabilă pentru a satisfaci îrl^gospodăi;

•    501 / om / zi - instalații locale;

•    1001/om/zi-instalații centrale.

•    în caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apă potabilă corespuhzătbr unui consum de 12 ore;


•    întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale de alj, instituirea perimetrelor de protecție sanitară și amenajare,

apă (izvoare, fântâni) se asigură prin țiilor care constă în:


Amplasarea în amonte de orice sursă/) împrejmuirea pe o rază de 3 m;

și impermealizare (betonare); or laterale; m sub nivelul solului;


Taluzarea terenului din jur în pantă (4 - 5 c>

Impermeabilizarea pereților pentru împiedicarea Asigurarea cu ghizduri circa 70 cm deasupra solului ș?

Distribuția apei trebuie să fie continuă^ V

Se interzic racorduri, comunirații^egătufbale'îețșlei de apă potabilă cu rețele de apă destinate altor scopuri.


Atât în scopul protecției mediului natural și aht/opic cât și în scopul apărării interesului public se pune tot mai accentuat problema îmbunătățiriLserviciului de salubritate.

Astfel, se vor căuta soluții de^ampiasare eficientă a platformelor gospodărești sau de suplimentare a celor existente, poziționarea judicioasă decohtainers și recipiente, eventual cu sortare prealabilă.

Colectarea deșeurilor menajere șbstradale se va face la nivel de zonă, subzonă, sau gospodărie individuală prin pubele modeîhe^cLhFQtile sau cu saci din material plastic.

Soluționare^pîoplemelorfegată^e salubrizare se face în funcție de zonificarea funcțională prevăzută în

documentațiile urbar

msionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele caracterul zonei. Măsurile de salubrizare ale localității nu vor afecta cadrul -


Laqooziționarea'

normative în wipaiKprecur urbanistic, ftmcțiorMsi Compozițional.

Se V/6r evita de aseîrienea, depozitările întîmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele reziduale, zonele verzi pl^nrate^, protejate în albiile apelor, etc... în caz contrar se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind jc conform legilor în vigoare.


Intervfeflțiij^serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare și colectare cu orele prin ecializate/w asemenea, activitățile de salubrizare vor fi de natură să nu creeze probleme de sănătate, mediului sau să degradeze imaginea civilizată.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmărită îndeaproape, aducîndu-i-se îmbunătățiri prin adoptarea r rezultate în urma studiilor recente sau aplicînd experiența țărilor avansate.

REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCTIILORSII LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri nWal^QU excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă conform articolului 10 din R.G


Autorizarea executării construcțiilor în zoneie expuse la riscuri tehnologice precum și în servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de ga^eanalizare, de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție consț care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora confc R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se articolului 12 din R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico edilitare în localitate se va face conform art.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția/âsigurării construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform articolului 14 din


Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectă C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism și precizați în Certificatul de din R.G.U.)

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conforme cu art. 16 din R.G.U.


6    | REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIMĂ

Autorizarea executării construcțiilor se faq de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.(

recomandărilor de orientare față face cu avizul conform al organelor


Autorizarea executării construcțiilor în zona druh de specialitate ale administrației publice pentru:

•    Construcții și instalații aferente drumurilpt^ublice, de des^rvi^, de întreținere și de exploatare;

•    Parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie;

•    Conducte de alimentare cu apă sLpe canattzară?xșisteme de transport gaze, țiței sau alte produse

petroliere, rețele termice, electride, de teincomurifsgftî și infrastructuri ori alte instalații și construcții de acest gen.    / (    /

în sensul prezentului Regulari, prin zona dramului public se înțelege ampriza, fâșiile de sigurață și fâșiile de protecție.    ( (    ) )


LASă^Eă QONSTRUCȚIILOR față de aliniament

Autorizarea execută documentațiile de urba

•    Aliniament -privat (linia <țja

•    de alini Față d^aMament

•    Pe^ad-itiia Retrăs de la alî


onstrucțîttor sMace în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în prin Certificatul de urbanism, conform art. 23 din RGU. între terenurile aparținînd domeniului public și cele aparținînd domeniului


construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor, țiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele situații:

,t în cazurile: înscriere în"regimul de aliniere existent;


rgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fiind diferită față de alinierea existentă (spre ijritâriprul parcelei);

Obținerea unor distanțe (benzi) de protecție: 4 - 6 m;

Facilitatea creerii unor piețe, degajamente, alveole în preajma unor construcții cu circulație pietonală intensă;

Obținerea lățimii minime a frontului la stradă, în căzu! parcelelor de formă geometrică neregulată.

Unitățile productive sau construcțiile destinate activităților productive sau servicii, vor respecta retragerile prevăzute în prescripțiile specifice UTR.    „

Pentru fiecare situație în parte, se va asigura coerența fronturilor stradale în iijrțcție^de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii.

Se recomandă în cazul zonelor protejate ca prin Certificatul de Urbanism să se solicite ex^ area modului de înscriere a fațadei în frontul construit existent, prin prezentarea desfășurării care s^CUprindă trei construcții stânga - dreapta.

DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl FAȚĂ DE LIMITAVoSTERIO/ PARCELEIAutorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respec față de limitele laterale și posterioare conform Codului Civil:

•    2,00 m - dacă sunt ferestre;

•    0,60 m - dacă nu sunt ferestre.
precum și asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de inefe unității teritoriale de pompieri (vezi art. 24 din RGU).

Distanța minimă prevăzută se majorează la:

•    4,00 m în cazul în care o locuință se amplaș funcțiune productivă, servicii, depozite;de limita unei proprietăți existente cu


•    6,00 m în cazul în care o locuință se ampl£ existente pe parcela vecină; (^y

•    construcțiile din zona de producție sau din unități^roduptive izolate se retrag față de limita parcelei cu H/2, dar nu mai puțin>de 4/60 m în afara cazului în care parcela învecinată este ocupată de locuințe, distanța minimă/majorîraiKșeTas6,00 m.

Sunt interzise cuplările de calcan între mjinte și clădiri cMuncțiune productivă. Se interzice construirea de clădiri cu funcțiune productivă poluantă, mai ates îmzpna centrală sau perimetrală acesteia.

Se recomandă evitarea apariției de noi catcariedirbconsiderente estetice și economice.


| AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE~ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII

Distanțele între clădirile neajăturatf/ pe adee^i parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite

inconvenient legat de iluminare, Distanțele minime acce

dar nu mai puțin de 3 m. Anexele locuinți

prevederilor Codului în cazul zo corpuri dezdădiri va


întreținerea acestora, accesul pompierilor, (accesul/ mijloacelor de salvare, astfel îneît să nu rezulte nici un lă, însQnreTsșlubritate, securitate în caz de seism.

ale cu jumătate din înălțime la cornișă a clădirii celei mai înalte (H/2) n cu alte clădiri sau pe limita de proprietate cu condiția respectării

i^în incintele unităților productive izolate, distanța minimă între diferitele uțin de 4 m.


| IțEGULltUP'RtiflRE LĂ ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

prizarea exe^utșnpconstrucțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă:

asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției (vezi art. 26 din

exisîeKpo^ibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor (vezi art. 25 din RGU);


'Rețeaua de drumuri precum și retragerea construcțiilor față de drumurile publice se va face conform h normative care statuează direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37/1975 și Normativul dâ lamentai pentru elaborarea studiilor de circulație din localități și teritoriul de influențăC 242/1993.

PUZ.


Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentațiile urbanistice PUG și


8    | REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ"


Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitate se vor realizinvestitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate/ujsensiliile Io

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare aflate în serviciul public, sunt municipiului, municipiului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

în zonele de extindere a intravilanului:

•    Acolo unde există conducte magistrale de gaz, țiței, rețele electrice, etc, se va avea în vedere obținerea avizelor necesare;

•    Acolo unde nu există rețele tehnico - edilitare, autorizareaCre arii constru urma executării unui sistem centralizat de alimentare cu apa a realizării d sau de grup.ETZI9    | REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENtRUtONSTRUCTII |

Se vor menține actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor și trama stradală determină caraterul specific al zonei.

în caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel în bune condiții (orientare, însorire, vânturi dominapt^ etc) și

Aceste condiții se aplică atât parcelelor ciCfpj

Regimul de înălțime al construcțiilor:

•    Autorizarea executării construcțiilor documentațiile urbanistice;

•    Regimul de înălțime va rezulta dm^n^lțimea mediei zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveîu<cfădjrile imediat învecinate (vezi art. 31 din RGU);

•    în situații excepționale, în funețte^le destmație șkde zona care le include, construcțiile pot avea și

înălțimi mai mari cu condițiaoa-soluțiiie adoptate să fie justificate din punct de vedere funcțional, compozițional - urbanistic/ /    //\/\

•    înălțimea constr. se stabttește și pe bazăcriteriilor de funcționalitate, silueta localității, închiderea câmpului vizual princapete de perspectivă; necesitatea obținerii unor dominante compoziționale, etc.;

•    Limitarea regimuluij1e^înăitime\e-Ț3oate datora unităților tehnologice sau productive (unități industriale, agro-zpotehntep. ctepozite, gospodărie municipală, construcții aferente, transportul feroviar, etc^.) sad în zona Ctejyotecție a acestora, lucrări tehnico - edilitare și în cadrul zonei unităților cu Jestmație^specială.

Aspectul ext«

Szarea^execdțării constrîtețiiTor este permisă numai dacă aspectul exterior nu depreciază cu aspectul ei (veziart. 32^dip RGU)

PrescriUiiKvor urm" '

lofnz^re'&ponstrudțiilor noi cu cele învecinate;

ibunătățirea as'pectului compozițional și arhitectural prin folosirea de materiale noi și moderne; acordarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public.

REGQRCtJfRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

arcajele:

Locurile de parcare vor fi prevăzute pe domeniul public (în parcarea adiacentă) și numărul acestora va fi at conform HCL 425/29.10.2007 și se vor închiria de la Primăria mun. lași conform contractului de închiriere mnat la realizarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire.ie geometrici


spectarea regimului de înălțime prevăzut înîmprejmuirile:

Nu se vor realiza împrejmuiri, proprietatea amenajându-se ca o continuare a domeniul^Lpublic.


11    | REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA FATA DE OBIECTIVELE CU DESTINAȚIE SPECIALA

M.Ap.N. prin Statul Major General, M.l. și S.R.I. avizează documentația tehnică pentru oricărei lucrări, dacă urmează a se executa în vecinătatea obiectivelor speciale din intrayifap^- pe parc limitrofe, precum și pe cele situate pe cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestor^

30/ 3422/4221 din 1995 al M.Ap.N, M.l. și S.R.I.).

| CAPITOLUL III - ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafața de 537,83 rȚÎp/suprștajțâ ăttștă în posesia S.C. ROMSTAR S.R.L. prin dl. Smochină Romulus conform:

• CVCnr. 555/18.012.2001;

întrucât zona nu necesită spații speciale pentru diferite dotări și echTppm&nt ssta se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință: CM - zonă mixtă conținând serviciipuBî/eș, eres general, activități productive mici și mijlocii nepoluante și locuințe.

Reglementările zonei se vor studia împreună cu planșa aferentă Regulamentului Urbanistic.

Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizații dexonstruire.

| CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Ș^UBU/jlȚĂȚțLdR,FUNCȚIONALE

| SECȚIUNEA t - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ"

| ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE ~1.1    în zona PUZ - ului se permite realizare^uhn^toarelor funcțiirni:

•    Servicii publice, de interes general, activiță^pțpductive mici și mijlocii nepoluante;

•    Utilități pentru funcțiunile:

Amenajări aferente: căi dț    bile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, etc.;


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI PERMISE CU C


2.1


Nu este cazul.| ARTICOLUL 3 - INTERDICȚII DE UTILtZARE~


3.1

3.2


Se interzice ampias Se interzice confuncțiunfj3oluante și care prezintă risc tehnologic;

zdna de protecție a utilităților.


SECTIUI(E^ II: COP    ’LASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE
TICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, NSIUNI)


^eîăs^e consideră construibilă dacă se păstrează dimensiunile ei actuale specificate în actele cadastfpleVȚiclicarea topografică.


UL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT


Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată și a fost stabilit la:


,00m față de limita de proprietate din partea de est, vest și sud;ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERI PARCELELOR


6.1.

6.2.


Construcția va fi realizată la limita de proprietate în părțile de est, în continuarea construcțiildqn în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și altenorm specifice.


| ARTICOLUL 7 • CIRCULAȚII Șl ACCESE7.1.    Pentru a fi construibilă parcela trebuie să aibă acces dintr-o cale publică saiLprivata, cu lăți; minim 3,00 m pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor^

7.2.    Accesul auto se va realiza indirect dinspre parcarea cu acces din bulevardul/    /a^din partea de

vest a amplasamentului și indirect din strada Decebal, din partea de est a(

7.3.    Se va solicita de către administrația locală, în cadrul docu^nt^țiilor construcție planul de sistematizare verticală a zonei, urmărindui>

•    asigurării pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe plat carosabile și canalizarea acestora;

•    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele învecinate;

•    interzicerea suprafețelor betonate mari, în afara circulațiilor adiacente construcțiilor (sub 90 % din suprafața terenului, inclusiv imobilul);
utorizației de

âții pietonale sau


| ARTICOLUL 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


8.1.    Staționarea autovehicolelor atât în timpukliKÎrăpIpr de con

clădirii se va face pe drumurile publice (în pan semnat cu Primăria mun. lași, la realiza, construire.

8.2.    Locurile de parcare vor fi prevăzute pe calculat conform HCL 425/29.10.2007 șî'se Vl închiriere ce va fi semnat la realizarea documstalații cât și în timpul funcționării m contractului de închiriere ce va fi nice pentru obținerea autorizației de


I public (în parcarea adiacentă) și numărul acestora va fi închiria de la Primăria mun. lași conform contractului de weitehnice pentru obținerea autorizației de construire.


8.3. In spațiul de retragere față de aljnfameht^renul va/iâmenajat ca o continuare a domeniului public


| ARTICOLUL 9 • ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBÎLÂ A RĂPIRILOR


9.1. înălțimea la atic a extinderii va fi ec 0,00, aceasta fiind prevăzută prin plaî


ARTICOLUL 10-ASPECTU


10.1.

10.2.

10.3.


Volumele consi Toate fațadele (vi Acoperișul va fi ti'

nlăfțimea clădirii existente, adică maxim 5,00 m de la cota ± ăgulament.


XTERIOR aC^LADIRILOR


| ARTICOLUL IpGQNDIȚÎbDE^QÎ

11.1. Toate clădirile vor fi racWa


HIPARE EDILITARAate la rețelele edilitare existente;

acorda'Xatănție specială problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit rețele naturale/deutermoficare sau electrice aeriene;

tizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor de pe acoperișuri, ide pe terenul amenajat să se facă către un sistem intern de canalizare fără să afecteze roprietațrte învecinate.


LUL 12 - SPAȚII LIBERE Șl SPATII PLANTATE


Orice parte a terenului incintei, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității, rafețele construite vor respecta bilanțul teritorial propus;


| ARTICOLUL 13 - ÎMPREJMUIR?

numai în cazuri justificate, prin întocmirea de alte Planuri Urbanistice Zopâl£-eexse'VQr avi£a^eonform legislației în vigoare.


13.1. Nu se vor realiza împrejmuiri, proprietatea amenajându-se ca o continuare a domeniul^Tpyblic.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A

TERENULUI

/z

| ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT)

I (\ I

14.1 Procentul de Ocupare a Terenului va fi de maxim 90 %;

14.2. Se va admite de către administrația locală, construcția de imobile noi (extindedjr-eudepășirea PC

| ARTICOLUL 15 • COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUț(CUȚ)

15.1.    Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 0,90 mp/ADC;

Ișirea CUT - ului numai în legii, ce se vor aviza


15.2.    Se va admite de către administrația locală, construcția de imobile noi? cazuri justificate, prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale întocmite' conform legislației în vigoare;

| ARTICOLUL 16 - MODIFICĂRI ALE PUZ


16.1. Orice modificare a PUZ - ului se face numai în cazur/bine legislației în vigoare și cu acordul proiectantului.

.-

| SECȚIUNEA IVcate. prin reactualizarea sa conform


ARTICOLUL 17 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DE ZONA PUZ - ULUI


polAft4ocmit,J//

’OIANA DANIEL?

deMunicipiul lași, șoseaua Națională, Complex Podul de Piatră, nr cad. 151706

29