Hotărârea nr. 526/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 15 decembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatele de specialitate nr. 196634/20.10.2017 si 214874/15.11.2017 intocmite de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale din cadrul Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/20153 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile pct. 60 din Legea nr. 177/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea

nr. 227/2015;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 209/2017 care modifica si completeaza art. 456 si

art. 464 din Legea nr. 227/2015;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 79/08.11.2017 care modifica si completeaza art. 470, alin. (5), alin. (6) si art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta, astfel:

-    punctul III - Anexa 1 - “Impozitul si taxa pe teren persoane juridice/persoane fizice”;

-    lit. b) - punctul IV - Anexa 1 - “Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridice/persoane fizice”;

-    lit. c) - punctul IV - Anexa 1 - “Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridice/persoane fizice”;

-    punctul VIII - Anexa 1 - “Sanctiuni - Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice”;

-    punctul IX - Anexa 1 - “Sanctiuni - Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice”;

-    punctul X - Anexa 1 - “Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin.

(2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

- Anexa 17 - “Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe

clădiri/terenuri, datorate bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) și art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Florentin Traian Ciobotaru

Nr. 526 din 15 decembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/3 la H.C.L. nr. 526 din 15 decembrie 2017