Hotărârea nr. 518/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40 NUMAR CADASTRAL, 134863, 134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40 NUMAR CADASTRAL, 134863, 134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2241 din 07.07.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 82953 din 23.08.2017 prin care prin care SC M.CHIM SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40, NUMAR CADASTRAL, 134863 ;134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 753 din 31.08.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 31.10.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.213 din 16.11.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 114962din 17.11.17 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA SĂLCIILOR NR. 40 N.C 134863 si 134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica .

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.512,00 mp, detinut de SC M.CHIM SRL conform: contract de vanzare cumparare 3829 din data de 26.05.2017, contract de vanzare cumparare nr. 3830 din 26.05.2017, act de alipire 5511 din 25.07.2017. INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 35,00m inaltimea la cornisa, masurata de la CTN., regim de inaltime S+P+10E;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 4 mpADC/mp.teren;

Regimul de aliniere stradal este la distanta de 2,60 m fata de limita de proprietate din zona accesului principal (aliniament existent), respectiv 3,55 m fata debordura si minim 6,50 m fata de axul strazii Salciilor;

Regimul de aliniere sud-est fata de limita de proprietate este de minim 6,0 m;

Regimul de aliniere nord-vest fata de limita de proprietate este de minim 2,0 m;

Retragerea posterioara este de minim 5,0 m fata de limita de proprietate;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC M CHIM S.R.L. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Călin Scripcaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 518 din 29 noiembrie 2017


PLAN URBANISBC ZONAL CONSTRUIRE LQgWTE COLECTIVE, SPATII comerciali BIROURI PE IE

BiAlA    :himbare

MOT STUDIAT

/

ect sef, ?

/ (ț7V*


SUPRAFAȚA COL STRUIBILA    /C

Nrsț^Al)din    20_££

ACCES AUTO/11EÎONAL' Arhitect sef SPATII VERZI

suprafața

teren

I

2—

3

4

BILANȚ SUPRAFEȚE - SITUAȚIE PROPUSA


= 50,0 % = 4,00

fll

Atelier proiectare arhitectura . 1. structura, instalat», urbanism lași. Str. Armeana 13. bl.G6

•    * 0744.435.752 redgraph0yQboo.com

PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE SI BIROURI PE TEREN PROPRIETATE

lași, Str. Sălciilor, nr. 40, CF 134863,134888

FAZA

P.U.Z.

\    ; Ah?-' ’-u?J

Beneficiar: S.C. M.CHIM S.R.L.

15/2017

t '

scara

Proiectat

arh. Mihai Codreanu

1:500

Sef proiect

arh. Mihai Codreanu

O7 /

REGLEMENTARI URBANISTICE

U2DIRECȚIA ARHI'

URBANISM

BIROU DEZVOLTARE URBANA SI MONUMENTEB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonalprevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și completările ulterioare, se emite următorul:


pentru Planul urbanistic Zonal Ia collective, spatii comerciale si birouri, p NUMĂR CADASTRAL 157567.

Inițiatori: SC M CHIM SRL;


îtșc>șef

j), STRADA ormitate cu modificările


Proiectant: SC RED GRAPH SRL;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.

Amplasare, delimitare, suprafață    studiată

CHIM SRL in baza contractului d nr. 5511/25.07.2017.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. propuse:

•    Prin PUG este UTR LAI/'Ctepuî'btp cu regim de inaltime P-M10/P+ conținând servicii ptwlicexservicii comerț, hoteluri, re

•    Utilizări admise; s

-    Locuințe coie>

-    Clădiri cu spatii comăraaT^si birouri;

-    Spatii pentru activitati Qomerciale si de servicii publice;

-    Mobilier urban Alei ț^rqsabile si pifetonale;

[tu funcțiunile sus menționate, sri permise cu condiții:

za permira/amplasarea semnalelor (totem) numai cu acordul SC EON Electrica SA iomtelecom;


REANU;

.U.Z.: 1.512,00 mp, detinut de SC M rare nr. 3830/26.05.2017 si act de alipire


medii si mari in ansambluri recent realizate ri, se propune pein PUZ :UTR CM- zona mixta e interes general (servicii colective si personale, activitati productive mici nepoluante si locuințe..-    Toate clădirile cu funcțiuni mixte vor putea avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau confor(m)unui program de funcționare specific.


Utilizări interzise:

-    Se interzice amplasarea altor funcțiuni in afara celor prezentate^ la precedente;

-    Se interzic construcții provizorii;

-    Depozitare en gros;

-    Activitati productive cu risc tehnologic sau incomode prin tr^trcuk^genen autovehicule sau trafic greu prin utilizarea incintei pentru de deseurile produse sau prin programul de activitate;


-    Activitati care folosesc pentru depozitare si prod . teren circulație publica;

-    Platforme de depozitarea deșeurilor umane.

e la distanta de incipal (aliniament străzii Sălciilor;


Amplasarea clădirilor fata de aliniament: aliniamentul minim 2,60 m fata de limita de proprietate din zona accesului existent), respectiv 3,55 m fata de bordura si minim 6,50 m din ax Amplasarea clădirii fata de limitele laterale srj^dsțerioare:

-    La o distanta de minim 6,0 m fata de limita de proprietate pe latura sud est;

-    La o distanta de minim 2,00 m fatale limita a& proprfetaț^ pe latura nord vest;

-    Retragerea posterioara este de minîm 5,Om de la Kmita de proprietate.

Circulație si accese: accesul mijloacelor^ oe^sting^reya incendiilor se va face prin intermediul unui acces carosabil realiza partea de nord est a acestuia , dj mijloacelor de stingere a incendiilor H max = 35,00m inaltimea maximala regim de inaltime S+ P+10E;;


cent teritoriului studiat , situat pe punzator, ce va permite accesul


asurata de la CTN in aria construibila,


edilitar.

va solicita si obține avizul Arhitectului Sef pentru


CUT max = 4,00 mp.ADC/mp. echipare tehnico-edilitară: zo Anterior obținerii Autorizației de const) volumetrie.


în ședința din data de urbanism documenta

Prezentul aviz este va neschimbate;


0.20l7\a'CÎ6misiei tehnice de amenajare a teritoriului și ahistica sr/ost analizata si avizata favorabil.

preună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre


.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea rinse^m    care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63


jn Legea nr/VPQpO.L privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările Iterioare.

ste un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de^valabi certificatul de urbanism nr. 2241 din 07.07.2017 emis de PRIMĂRIA MUNfeiî^ULUI

Arhitect-Sef;

Alexandru FlciUn MUSTIATA

MUNICIPIUL

■ NSTITUTIA ARHITECTULUI S SERVICIUL URBANI

ilVIB-dui Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11. lași, RO-700064 telefon: 0232-211215:'fax: 0232-211200, Web: www.primaiia-iasi.ro; e-mail: cabinet.pnmar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Nr. 76431 din


BAT, PRIMAR liRICA

Ca urmare a cererii adresata de S.C. M CHIM S.R.L. cu sediiîHn îâsi, str.'Vasile Lupu nr.95F, înregistrată la nr. 76431 din 31.07.2017 în conformitatex\cu^'bre vederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șj/completările ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPO@UNITATE)N^.âi|^Ulin

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonakpăntru Construire locuințe colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietafce+Jn lasi^SțrâdePSalciilor nr. 40,

S teren = 1512 mp, număr cadastral/t34863, 13488$/Carte funciara nr. 134863, 134888, cu respectarea următoarelor condiții:

1.    Teritoriul care urmează să fțjd^reglămentat P.U.Z.: Conform anexei la prezentul aviz teritoriul este delimitat la Sud Vest Afe Strada Sălciilor, la Sud Est de proprietate particulara Manole P., la Nord Vest de proprietețtăjoaf'tjculara Budihaci Verona, la Nord Est de Moștenitori Maxim Angela si terne C.l

2.    Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți: funcțiunea propusa si aprobata de

C.T.A.T.U. LA1 - locuîntOsColactive<medii si mari in ansambluri recent realizate cu regim de inaltime P+10/P+4 niveluri. /

3.    Indicatori urbanistici, obligatorii (limite valori minime și maxime) POT maxim = 50 %,

CUT maxim = 4,CC mp AbC/mp teren, regim de inaltime S+P+10E, inaltime maxima la atic de 35,00< m) niăsurăta^de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria constri/noua, conformXLU PUG aprobat prin HCL 163/1999.

:orla edificării: va fi retras fata de limita de proprietate dinspre strada Sălciilor cu 2,60m, fata de limita de proprietate laterala, din partea de Sud Est cu minim 6,00m, limita de proprietate laterala, din partea de Nord Vest cu minim 2,00m, fata de limita


>prietate din partea de Nord Est cu minim 5,00m.

de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: in cadrul docum^Htatiei se va preciza categoria drumurilor existente, conform legislației in vigoare.


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580Nr. 82953 din


2017


AVIZ COMISIE DE URBANISMLa solicitarea nr. 82953 din 23.08.2017 depusa de SC l\    domiciliul in

municipiul IAȘI, Strada Vasile Lupu nr. 95F, va comunicarrfx n. ședința Comisiei de urbanism din data de 31.10.2017 documentația de urbanism PUZ pent

Construire locuințe colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica.

IAȘI, STRADA SĂLCIILOR NR. 40, N^UMAR CA    567.

S-A AVIJ

In urmatoarete concPOT = 50%; CUT = 4,0mp;AQC /mf

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A ACRILOR H max = 35,00 m masurata de la CTN pana la atic; Regim de inaltir =S+ P+10E;

Se vor rezolva parcările exclusiv-la bsolul clădirii, cu respectarea condițiilor dinavizele solicitate conform metodologiei de elaborare și conținutului cadru al Planului Urbanistic Zonal, aprobate prin Ordinul M.L.PJp?nM76AN^2000, indicativ GM-010-2000.

O
lei, cu chitanța nr.
VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Reglementările de urbanism din prezenta documentație s-au elabor: 455/2001 privind autorizarea efectuării construcțiilor si unele masuri pentru reali metodologice 19.12.2001 de aplicare a Legii 50 republicata cu modificările ultiLegea a Normelor MLPAT nr. 525/96 (cu


91/1991, privind formularele, procedura de utilizare si conținu: modificările ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului General de elaborare si conținutul cadrual, Planului Urbanistic Zonal,

176/16.08.2000, Avizul de oportunitate P.U.Z. aprobat de C.T.A.T.U. lași si c sau complementare.

d metodologia 0, cu Ordinul normative specificeReglementările ce urmeaza reprezintă condițiile de ocupare si utilizare c /enului si condițiile de amenajare a teritoriului din punct de vedere al circulației, spatiilor verzi, constructi , etc si care se pun la dispoziția proiectantului de obiect, in vederea detalierii si punerii in practica 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ repn

și detaliind reglementările din PUZ.

Prescripțiile cuprinse în RLU sunt oblicați întregTeri


1. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Prezentul regulament a fost elaborat în b

-    Legea nr. 50/1991, republicată, corn executării construcțiilor și unele măsuri/p

-    Ghid elaborare PUZ 010/2000.

ază în aplicarea PUZ, el întărind

ace obiectul PUZ.


cu Legea 453/2001 privind "Autorizarea uințelor".


-    Regulamentul General de Urbanism,'apro

-    Ghidul de aplicare al RLU, aprq,

3. DOMENIUL DE APLICARE

Elementele de regulament al

intravilanul municipiului lași, jud. lași,'de SPATII COMERCIALE SI BIROtJRkPE T aplica unitatii teritoriale de refi regulament si care are urmato

NISTIC ZONAL, se refera exclusiv la terenul situat în

ca PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, OPRIETATE, Beneficiar SC M. CHIM S.R.L., care se de reglementari ce face parte integranta din prezentul-    la nord-vest - prop

-    la sud-est - propp

-    la sud-vest - Stra

-    la nord-est -

gela si teren C.L. lași.


RIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1 REGULI CU NATURAL


STRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI executăbf construcțiilor și amenjărilor pe terenul studiat este permisă pentru funcțiunile și în de lege și de prezentul Regulament.

tării construcțiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toate tipurile de și amebaj ari Specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege. tilizarea fu țdțională a terenurilor s-a reprezentat grafic în P.U.Z. prin planșa de Reglementări -re funcționali

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și arhitectural, conformare și amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă - depreciază valoarea peisajului, este interzisă.


2. REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A ZONEI:

1.    Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului:

•    îndepărtarea apelor uzate - menajere și industriale se va face prin rețea d uzate.


•    Este interzisă răspîndirea neorganizată direct pe sol (curți, grădini, străzi, Jocuri riverane, în bazinele naturale de apă a apelor uzate menajere și industriale. Est« uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalațiilor centrale

•    Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face în recipiente stare, amplasate în condiții salubre, în special am/naiate. Admî prerecolectarea și evacuarea reziduurilor stradale.

•    Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se disconfort vecinilor și să nu impurifice sursele locale de apă.
te în bună


•    Rampele de depozitare controlată a reziduurilor menajere și stradale, Ccksi căle pentru depozitarea reziduurilor industriale, se amplasează pe terenuri avizate de organele teritoriale de specialitate, în nici un caz pe malul apelor, la distanță de zonale de locuit, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536/23 06.1997.

2.    Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților și a construcți

•    Asigurarea unor cantități minime de apă potabil

•    50 I / om / zi - instalații locale

•    100 I / om / zi - instalații cafara intravilanului

nevoile gospodărești și publice:


Distribuția apei trebuie să

Se interzic racorduri, co destinate altor scopuri


SALUBRITATE - GENERALIT,

Atât în scopul protecției mediu mai accentuat problema îmbunătățirii s

Astfel, se vor căuta soluții^de ampl celor existente, poziționarea ju Colectarea deșeurilor


sau cu saci din material plastic1 Soluționarea prob documentațiile urbanistic La poziționări

normativein vigoare urbanisticQmhcțional Se vor e ‘ verzi plantate, p sancționate dr
im de apă potabilă corespunzător unui consum


legături ale rețelei de apă potabilă cu rețele de apă


ic, cît și în scopul apărării interesului public se pune tot ritate.

ientă a platformelor gospodărești sau de suplimentare a de coî erd și recipiente, eventual cu sortare prealabilă.

!e se va face la nivel de zonă, prin pubele modeme, cu rotile brizare se face în funcție de zonificarea funcțională prevăzută în


întei\er)țiile se utilaje specializate. De


punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele zonei. Măsurile de salubrizare ale localității nu vor afecta cadrul -

jpozitările întîmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele reziduale, zonele $lor, etc... în caz contrar se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind legilpj/în vigoare.

salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare și colectare cu orele prin 3, activitățile de salubrizare vor fi de natură să nu creeze probleme de sănătate,


poluarea/mediijlui sau să degradeze imaginea civilizată.

serviciului de salubritate va fi urmărită îndeaproape, aducîndu-i-se îmbunătățiri prin a soluțHțorTezuttate în urma studiilor recente sau aplicînd experiența țărilor avansate.

5ULI CU PRjyiRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale cu excepția 5ra care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă conform articolului 10 din R.G.U. ^Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum și în zonele de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, canalizare, căilor de nunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și 14amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor ace articolului 11 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face îi articolului 12 din R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico - edilitare în localitate se va face conform articolului 1


Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării compatibilit', construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indici C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism și precizați în Certificatul de urba 2 din R.G.U. )

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va făcdxîn baza aprobate și conforme cu art. 16 din R.G.U.3. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor

față de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor în zona drumului public se poate face cu

de specialitate ale administrației publice pentru:


•    Construcții și instalații aferente drumurilor publiCeTtte^eservire, de întreținere și de exploatare;

•    Parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanțîrși resurse de energie (inclusiv funcțiile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);\ I x. )

•    Conducte de alimentare cu apă^și de canaîîzare,\sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, eleptrteș, de tef^corrîupicații și infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest gen.

în sensul prezentului Regulament, prin zqfi^drumb juțslic^se înțelege ampriza, fîșiile de sigurață și fîșiile de protecție.AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR F^Ț^D'

Autorizarea executării construcțiilor se fa, documentațiile de urbanism și stabilită prjfTOertificatul

•    Aliniament - linia de domeniului privat (linia gardului,

•    Regim de aliniere - liniâ~dbn£    if'care urmărește fronturile construite ale clădirilor

Față de aliniament construcțiile pq    pasate sau aliniate în următoarele situații:

•    Pe aliniament

•    Retras de lș_alirhiament îiTpazurîle:

•    Înscriereîn-rqgirhul de aliqfgre existent

•    Obținerea unor aisțanțeVbenzi) de protecție: 4 - 6 m

•    FacHtfqteaxcreerii ur)qr piețe, degajamente, alveole în preajma unor construcții circulați&'RieîiLINIAMENT

în^epridRiile respectării regimului de aliniere prevăzut în urbanism, conform art. 23 din R.G.U.

(urile aparținînd domeniului public și cele aparținînd


cu


ală Intensă

ii/minime a frontului la stradă, în cazul parcelelor de formă geometrică

prodbqtive^sau construcțiile destinate activităților productive sau servicii, vor respecta văzute în prescripțiile specifice U.T.R.

fiecare situație în parte, se va asigura coerența fronturilor stradale în funcție de situația racterului general al străzii.

pISTANȚEx MfNIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl FAȚĂ DE LIMITA tioARĂ a Marcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii faȚâ<âe limitele laterale și posterioare conform Codului Civil:

1,90m - dacă sunt ferestre;

0,60m - dacă nu sunt ferestre,

precum și asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe> unității teritoriale de pompieri { vezi art. 24 din R.G.U.)

Sunt interzise cuplările de calcan între locuințe și clădiri cu funcțiune produCtivăT>Se interii construirea de clădiri cu funcțiune productivă poluantă, mai ales în zona centrală sau perimefrală ace Se recomandă evitarea apariției de noi calcane din considerente estetice și economii:


AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE Ml Distanțele între clădirile nealăturate pe aceeași parcelă trebuie să fie întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astf) inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz d Distanțele minime acceptate sunt egale cu jumătate din înălțjmeS^ cornișă 2 ) dar nu mai puțin de 3 m.


încît/


lădik-


Anexele locuințelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri saiXpe îîmjta de respectării prevederilor Codului Civil

în cazul zonelor de producție și în incintele unităților productive izolate^ corpuri de clădiri va fi de H / 2 dar nu mai puțin de 4 m.


OBLIGATOF

✓permite ăulfe nici un

1ai înalte ( H /

itiefate cu condiția

îinimă între diferitele


5. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor d

• există posibilitatea de acces la dmmurile pu


construcției și cu permiterea accederii mijloacelorrmisă numai dacă:

in servitute, conform destinației ndiilor ( vezi art, 25 din R.G.U. ) tinației construcției { vezi art. 26 din


• se asigură accese pietonale corespunzător R.G.U. )

Rețeaua de drumuri precum și retragerea^edfistrbcțiildRfață de drumurile publice se va face conform actelor normative care statuează direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37 / 1975 și Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de cirdut^tie din localități șl teritoriul de influență - C 242 / 1993.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentațiile urbanistice P.U.G. și

P.U.Z.


6. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPA Lucrările de îmbunătățire, exti

investitor sau beneficiar, parțial sau locale;

Proprietatea asupra rețelelor comunei, orașului sau județulu/daqă în zonele de extindere a intre✓capacitate a rețelelor edilitate se vor realiza de către caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile


tare aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a ne altfel.


•    Acolo unde e> etc... se va

•    Acolo un>

d’n urma execi


lisrrale de gaz, țiței, rețele electrice, lucrări de îmbunătățiri funciare, ;rea avizelor necesare.


ndividuală^ay dl


nducte rre vedere obții;

există>ețel>4dl2inico - edilitare, autorizarea realizării construcțiilor se va face numai arii unuisiștem centralizat de alimentare cu apă și a realizării de fose septice rup.


7. REGULI CU PRIVIRE LA FORMĂ Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Se vpr menține actualele^parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor și trama stradală

determină cprajferul specific a! zonei.

de reparceîâre/parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încît să permită amplasarea clădirilor în bune dondKiȚ(orientare,onsorire, vînturi dominante, etc... ) și cu respectarea prevederilor legale din Codul

.ceste'bqndîțH-0 aplică atît parcelelor cu forme geometrice regulate cat și celor neregulate, egimul deTnăițime al construcțiilor:

'Autorizarea «^executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în entațiile urbanistice.

Regimul de înălțime va rezulta din înălțimea medie a zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească două niveluri clădirile imediat învecinate ( vezi art. 31 din R.G.U. )


în situații excepționale, în funcție de destinație și de zona care le include, construcții; înălțimi mai mari cu condiția ca soluțiile adoptate să fie justificate din punct de vedere funcțioi - urbanistic.

înălțimea construcțiilor se stabilește și pe baza criteriilor de funcționalitate, silueta lo« cîmpului vizual prin capete de perspectivă, necesitatea obținerii unor dominante compozițional'

Limitarea regimului de înălțime se poate datora unităților tehnologice sau productive ( unități agro-zootehnice, depozite, gospodărie comunală, construcții aferente, transportul ferxțyiar, etc^.. ) s de protecție a acestora, lucrări tehnico - edilitare și în cadrul zonei unităților cu desti

Aspectul exterior al construcțiilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dșrfă^aspectul aspectul general al zonei ( vezi art. 32 din R.G.U. )

Prescripțiile vor urmări:Armonizarea construcțiilor noi ce cele învecinate ( finisaje, înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii, etc ) îmbunătățirea aspectului compozițional și arhitectural prin folosirea de matei


Racordarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare^u caracter public.

RZI Șl ÎMPREJMUIRI8. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, S

Parcajele:

Parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în lO'

N / 1992 - UrbanProiect) și respectarea prevederilor 8(^33 , Anex.

Spațiile verzi și plantate:

Autorizarea executării construcțiilor va dispurte-x jațivitate; plantate în funcție de destinația și capacitatea construcției

Se recomandă ca pe suprafețele neocupate-'cu clădiri utilitate publică să se asigure:

• Plantarea cel puțin a unui arbore ÎSkfiecare 200 mp de teren în zonele de protecție și amenajarea de spații verzi plantate pe^circa^Oz^o din suprafața de aliniament și clădiriui public, în conformitate cu 32 / 1993 ( și proiect nr. 6970 / R.G.U. Si HCL 425/2007.


• Plantarea cel puțin a u zonelor cu destinație Dezvoltarea suprafețelor pla (agrement, sport - turism, aliniament,

în cadrul Bilanțului Teritorial al u depășesc 500 mp și cu una diryfaturhde 15 împrejmuirile:

Se vor respecta urmă'

■ în cazul clădTritor retrase 60 cm i,fiecarfe,100 mp în zona rezidențială și de dotări, cu excepția oate nivelurile urbane (parc, grădini) și funcționale :ăți se consideră ca zonă verde numai suprafețele ce


întocmite i


•    Se pot urban (jardi

•    Pentr cu baz; poster Sesare


rhitecți:


aliniament se recomandă garduri cu partea inferioară plină de 80 cm, dublate spre interior cu gard viu ( sau numai gard viu )

:e cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier publicitare, etc... )


sau care desfășoară activități sau servicii publice se recomandă garduri la o îhălțirrfe-dfe 0,6 m spre circulația publică sau garduri opace față de limitele laterale și înălțimexte/2,20 - 2,60 m pentru asigurare împotriva intruziunilor.

indiferent de soluțiile adoptate, acestea să facă obiectul proiectelor de specialitate |iști, ce vor fi supuse aprobărilor legale.III - ZONIFIQARE FUNCȚIONALA

jtoîMstudiat ce face obiectul prezentului PUZ are o suprafața de 1.512,00 mp.

Teritoriul aferent PUZ-ului se va amenaja avand la baza Reglementările Urbanistice ce sunt rezultat al efectuate», ca/si separarea sa in unitati Teritoriale de Referința fiecare cu caracteristici comune după


rmeaza:

UTR 1 (CM) - zona mixta conținând servicii publice, servicii de interes general (servicii colective și sonale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir) activitati productive mici nepoluante si locuințe.Reglementările zonei se pot studia si în planșa aferenta Regulamentului Urbanistic, cond fiind cele prevăzute de Regulamentul General de Urbanism. Pe baza acestui regulament se autorizații de construire.

CAPITOLUL IV- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚI

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


1.1    în zona PUZ - ului se permit următoarele funcțiuni:

Sunt admise locuințe colective

Clădiri cu spatii comerciale si birouri

Spatii pentru activitati comerciale si de servicii publice;

Mobilier urban specific;

Alei carosabile si pietonale, parcaje auto.

Utilitati pentru funcțiunile sus menționate;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

2.1    Se va permite amplasarea semnalelor (totem) numai cu acordul SC EON Electrica SA și Romtelecom.

2.2    Toate clădirile cu funcțiuni mixte vor putea avea la partehjtorientat spre stradă funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unu: program de funcționare specific.

ARTICOLUL 3 - INTERDICȚII DE UTILIZARE3.1

3.2

3.3

3.4


3.5

3.6

3.7


Se interzice amplasarea altor funcțiuni îrTafara, se interzic construcții provizorii depozitare en gros

raucul general (peste 5

eofru depozitare si producție prin deseurile ductie terenul vizibil din artera de circulație publica


activitati productive cu risc tehnologic sa) autovehicule sau trafic greu), prin produse sau prin programul de activitș activitati care folosesc pentru depoziț autobaze si statii de întreținere auto platforme de depozitarea desei

SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPL ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI A

4.1.    Parcela este accesibilă dintr-un lățimea minimă de 7,00rn


4.2.    Parcelele trebuie să aibe/f circulația pietonală majoră.


SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

au de la un pietonal ce poate fi accidental carosabil cu de regulă părțile laterale perpendiculare pe strada sau pe

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CkADIRILpR FATA DE ALINIERE

5.1.    Regimul de aliniere al cbqstrbcțișb este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată, preluând aliniarneptul existent al clădirii situate la sud est de amplasamentul studiat.

5.2.    Crtăăjrile vor fi retrase de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ și pot avea “ieșinduri” (console, bowidoi/^ri.etc.) șî retrageri locale în funcție de studiul volumelor construite.

ipLasarea clădirilor fata de limitele laterale si

’OSTERIOARȘALE PARCELELOR

ie aliniereposterior al clădirilor a fost stabilit la minim 5,Om fata de limita de proprietate.


liniere lateral al clădirilor:

- 6,00mfatade>}mita de sud est.

2,00 m fata delimita de nord vest;

cazurile.se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și alte norme tehnice specifice.

OLUL 7 - CIRCULAȚII SI ACCESE

cesul mijloacelor de stingere a incendiilor se va face prin intermediul unui acces carosabil realizat din t teritoriului studiat, situat in partea de nord-est a acestuia, dimensionat corespunzător, ce va mijloacelor de stingere a incendiilor;


7.2. Se va solicita de către administrația locală, în cadrul documentațiilor de eliberare a construcție planul de sistematizare verticală a întregii zone, urmărindu-se în mod special:

•    asigurării unor înălțimi de trepte exterioare de maxim 15 cm;

•    asigurării pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pieton^    le și

canalizarea acestora;

•    terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectăniși can    pelor

pluviale (rigole, canalizări, etc.);

•    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele învecinate;

•    realizarea în mod judicios a platfomelor carosabile si a parcajelor^!

•    trotuarele vor fi numai din pavele, pentru a permite interventiaKla'Tetele'texutilitare pe


delimitate de o bordura de maxim 10 cm.

In toate cazurile este necesara asigurarea accesului peroanelor cu handica intermediul rampelor.


ARTICOLUL 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

8.1.    Staționarea vehiculelor se va face în interiorul parce cooperare, se vor asigura parcari comune la sol si subsol p de locuri de parcare în conformitate cu cerințele funcțiunii plantate (arbuști, garduri vii) Parcările la sol se yoisasigura dlx

8.2.    Staționarea autovehicolelor atât în timpuUucrărilor d clădirilor se va face în afara drumurilor publice.

ARTICOLUL 9 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA^ CLĂDII

9.1. înălțimea la atic, a clădirii va fi cea prevăzută1 prin pl«

Minim 16,0 m și maxim 35,0 m masurata/de la cota 0,0î

tehnic retras al imobilului se va adauga inaltimi/maxmqe prevăzutăSe recomandă gruparea parcajelor, prin propusa prin asigurarea unui număr la sol vor fi deimitate de spatii e - pavele pentru carosabil, stalații cât și în timpul funcționăriiegulament:

platformei, pana la cornișa sau atic. Etajul in regulament la atic.


ARTICOLUL 10 - ASPECTUL EXTERIORALCLADIRU_OT

10.1    Aspectul clădirilor va exprima/aractefulși repfezdntativitatea funcțiunii și va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene și va !i subordonat cerințelor și prestigiului investitorilor și zonei.

10.2    Volumele construite vor fi simple'și se/vor^armoniza cu vecinătățile imediate.

Fațadele posterioare și lateralelor fi tratate arhitectural la aceslași nivel cu fațada principală.

Se interzic imitații stilistjce-după arhitecturi /străine zonei, pastișe, imitații de materiale sau utilizarea

10.3

10.4


improprie a materialelor.

ARTICOLUL 11 - CONDIȚII DE/ECHIPARE EDILITARA

11.1. Toate clădirile vor/rijacordate la ret^jele edilitare existente și se vor căuta soluții pentru a suplini lipsa unor rețele.

11.2    Se va acorda fr-atenție spdsialâ^prbblemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit rețele de gaze naturale, de fermoficare sauâlectrice aeriene.

11.3    Nu_se admit nridăxje gaze naturale sau tablouri electrice decât în zonele anexe, inaccesibile publicului larg și numai în

11.4    Se va asi spre canaliz

11.5.    Apel colector

11.6.

iod spebiaf evacuarea apelor pluviale de pe suprafețele de teren neconstruit prin rigoleâte mebajere;/{colectate de la dotările sanitare aferente fiecărei clădiri, vor fi preluate de un executa prin extinderea colectorului public existent.

{zarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor de pe acoperișuri, renul amenajat să nu afecteze proprietățile învecinate.

,e va asidora^epurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin de pe platforme, circulații,

ze interzice amplasarea antenelor TV prin satelit in locuri vizibile din circulația publica sau care afecteaza , structura de rezistenta a clădirii

- SPATII LIBERE Șl SPATII PLANTATE

ețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus.12.2    Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonală, se vor amenaja ca spații verzi în baza unor studii de amenajare peisagistică, indiferent de suprafața acestuia.

12.3    Se va evita impermeabilizarea exagerată a terenului pentru îmbunătățirea micro; protecția construcțiilor.

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    spatiile necocupate de trotuare de garda vor fi inerbate cu arbuști si arbori

-    se recomanda evitarea următoarelor specii: plop, arin, fag

-    se recomanda protecția arterelor de circulații cu plantații inalte

-    se recomanda realizarea de garduri vii din arbuști (buxus) care sa del, de spatiile plantate

-    se recomanda realizarea de plantații de aliniament prin im|    tarea arbdi

-    se interzice taierea arborilor din zona fara acordul scris    iciului de speci


ARTICOLUL 13 - ÎMPREJMUIRI

13.3 Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejf 13.4. Separarea proprietăților se poate face cu gard viu din arbuști, nu sunt admise'!

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZAptEAJERENULUI (POT)

14.1    Procentul de Ocupare a Terenului va fi:

•    Maxim 50% pentru construcțiile noi.

ARTICOLUL 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTÎLI^AR


15.1    Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi:

•    Maxim 4,0 mp. ADC/mp teren, în căzu

15.2    Se va admite de către administrația locală, cazuri justificate prin întocmirea de Planuri Urb;

ARTICOLUL 16 - MODIFICĂRI ALE PUZ

16.1. Orice modificare a PUZ - ului se facp-numai în avizarea noii teme de proiectare și a sinițial.

ile noi , cu depășirea CUT-ului numai în :a în Consiliul Local iași.


e justificate, prin reactualizarea sa și numai prin Consiliul Județean lași, cu acordul proiectantului


SECȚIUNEA IV

ARTICOLUL 17 - RECOMANDĂRISPECU ZONA PUZ - ULUI.

17.1 Se vor întocmi studii geo    uri topografice pentru toate lucrările de construcții.

ITRU DEȚINĂTORII DE TERENURI SAU IMOBILE ÎN
20

PLAN URBANISTIC ZONAL - lași, Str. Sălciilor nr. 40, C.F. 134863, 134888