Hotărârea nr. 517/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 4091 din 13.12.2016 si 2327 din 14.07.2017 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 75478 din 27.07.2017 prin care SC M CHIM SRL, prin reprezentant legal Zamosteanu Cristin solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992; Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 714 din 18.07.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.11.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.214 din 16.11.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 114346 din 16.11.17 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA

ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR.

21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN, NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica cu o suprafata defalcata astfel:

UTR1 are o suprafata de 2.728 mp, detinuta SC M.CHIM SRL conform contract vanzare cumparare nr. 7203 din 22.09.2016 (conform extras de carte funciara, adresa este strada Emil Palade nr. 20A), contract de vanzare cumparare 4925 din data de 14.09.2016 (conform extras de carte funciara, adresa este strada George Emil Palade nr. 36A), contract vanzare cumparare nr. 3671 din data de 22.05.2017 (conform extras de carte funciara, adresa este strada Malu FN), contract vanzare cumparare nr. 3672 din data de 22.05.2017 (conform extras de carte funciara, adresa este strada Malu FN),

UTR2 are o suprafata de 4.630,00 mp detinuta SC M.CHIM SRL conform contract de vanzare cumparare nr. 8763 din 16.03.2016 (conform extras de carte funciara, adresa este strada Zimbrului nr. 15), act dezmembrare 4760 din 29.09.2016 (conform extras de carte funciara, adresele sunt: strada Zimbrului nr. 17, strada Malu 18+20, strada Adunati nr. 12).

INDICATORI URBANISTICI:

Pentru UTR1 (certificat de urbanism 2327/14.07.2017):

• H max = 31,50m inaltimea la atic, masurata de la CTN., regim de inaltime P+10E;

• POT max = 44,78 %;

• CUT max = 4 mpADC/mp.teren;

Pentru UTR2 (certificat de urbanism 4091 din 13.12.2016):

•    H max = 39,00 m inaltimea la atic, masurata de la CTN, regim de inaltime P+12E;

•    POT max = 50,00 %;

•    CUT max = 3,7 mpADC/mp.teren

Corp existent P+9(nord): minim 22,69 m(corp C 2 propus) si minim 18,23 m (corp C5g Propus);

Locuinte individuale (nord-est): minim 33,20 m (corp C2 propus);

Anexa (ruina parter-nord): minim 25,29 m(corp C5f propus)

Locuinta individuala (nord-vest): minim 37,76 m (corp C5f propus);

Locuinte colective (vest D+P+8E): minim 20,35 m(corp C5c propus);

Locuinte colective (vest P+11): minim 14,44(corp C5 propus);

Corp universitate tehnica(sud): minim 18,83 m (corp comert propus P+1).

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului SC M CHIM SRL.si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Călin Scripcaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 517 din 29 noiembrie 2017


t 4.50    ,1.50t (

HO ,    3.50    +1,50,


\ Județul IAȘI \

Prlmaifia Mimjcipiulwț Iași

> ANEXA

/ /PW/PUZ, /

tfâfâfr „i/«<

200/

' j Arhitect scf<


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Vtoan Daniel

PROIECTAT

arii', Pcpwcu Razvan

¥

DESENATDIRECȚIA ARHITECTURA SI URBANISM

BIROU DEZVOLTARE URBANA SI MONUMENTEB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de SC M CHIM SRL, prin, Cristin, cu sediul in județul Iași, oraș Iași, Strada Vas, 75478 din 27.07.2017, în conformitate cu p amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și corn următorul:


AVIZ

Nr. 214 din 16.1,

pentru Planul urbanistic Zonal lasiD întocmi colective, spatii comerciale si birouri pe teren/proprieta ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR. 17, ^STRAoXmAL NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRA

EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU F


NUMĂR CADASTRAL, 154166, 143160^1557 Inițiatori:

Proiectant: SC ATELIER PROIEC Specialist cu drept de semn


Amplasare, delimitare, supp UTR1 are o suprafața cumpărare nr. 7203 di Emil Palade nr. 20A),jrQ#itract extras de certe funci cumpărare nr 3671 dinstrada Malu extras de ca

UTR2 are

vanzare c s


Arhîtectrșef

Zamosteanu istrată la nr.eprezeițit u nr.


0 2001 privind le ulterioare, se emite


vestiția "construire locuințe soana juridica", Iași, STRADA NR. 18 + 20, STRADA ADUNAȚI L PALADE 20A, STRADA GEORGE


4, 155749, 154303, 153991, 153992.


RL;

'aniel VISAN;

stucfiată în P.U.Z.: este defalcata astfel:

inuta SC M.CHIM SRL conform contract vanzare nform extras de carte funciara, adresa este strada

are cumpărare 4925 din data de 14.09.2016 (conform e strada George Emil Palade nr. 36A), contract vanzare 05.2017 (conform extras de carte funciara, adresa este


tract vt nzare cumpărare nr. 3672 din data de 22.05.2017 (conform sa este strada Malu FN),

prafataxde/4.630,00 mp deținuta SC M.CHIM SRL conform contract de 3 din 16.03.2016 (conform extras de carte funciara, adresa este ), act dezmembrare 4760 din 29.09.2016 (conform extras de carte nj: strada Zimbrului nr. 17, strada Malu 18+20, strada Adunați nr. 12).

.L.U. propuse:

PUZ este UTR CB7 -zona funcțiunilor complexe de importanta unicipala si municipal - alte unitati dispersate existente;


Utilizări admise: sunt admise:

-    Locuințe colective;

-    Spatii comerciale;


-    Birouri;

-    Amenajări exterioare aferente funcțiunilor de mai sus: spatii verzi am^najate^ de joaca, parcaje.


Utilizări interzise:

-    Activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin tbaficLiJ    lt;

-    Construcții provizorii de orice natura;


-    Depozite en gros;

-    Spatii de intretinere auto;

-    Curățătorii chimice;

-    Depozitari de materiale refolosibile;

-    Platforme de prelucrare a deșeurilor urbane;

bile sau toxice; zibil din circulațiile


-    Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanb

-    Activitati care utilizează pentru depozitare sau producție terenu publice;

^menajările din spatiile publice si

ea apelor de pe parcelele


-    Lucrări de terasament de orice natura sa afe construcțiile de pe parcelele adiacente;


-    Orice lucrări de terasament care zrot sa pr vecine sau care împiedica evacuarea'apelor me

Amplasarea clădirii fata de limitele lateralesi p


propus) si minim 18,23 m (corp


-    Corp existent P+9(nord): minim 22 C5g Propus);

-    Locuințe individuale (nord-est): m/nirtk    (^brp C2 propus);

-    Anexa (ruina parter-nord): minimv5/2    3 C5f propus)

m (corp C5f propus);

35 m(corp C5c propus);

4(corp C5 propus);

8,83 m (corp comerț propus P+l).


-    Locuința individuala (nord-vez

-    Locuințe colective (vest D+

-    Locuințe colective (vest P+

-    Corp universitate tehnica(su

Pentru UTR1 (certific POT = 44,78%, CUT =

H maxim = 39,00 m

Pentru UTR2 (c POT= 50%, CUT H maxii(n?J59,00


echipare tehniso-edilit' Anterior obtin^riC Abtprizatieî volumetrie27/14.07.2017):

ren, regim de inaltime P+10E, asurata de la CTN.

'ism nr. 4091/13.12.2016): teren, regim de inaltime P+12E, tic masurata de la CTN. a este echipata edilitar.

construire se va solicita si obține avizul Arhitectului Sef pentru data de t4.11.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și ntatia urbanistica a fost analizata si avizata favorabil.


labil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu arțjtt alin. (2) Iii, g) din l.egea m. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu/rhodificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în s P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de coristruire (D.T. poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitate^ prevederilor acestuia.Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale certificatele de urbanism nr. 4091 din 13.12.2016 si 23' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-S

valabilitate a 17 emise deMUNICIPIUL IAȘI

INSTITUȚIA ARH nTEOTUUJI SEF

v SERVICIU U URBANISMISQ9001


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Nr. 72243 din


Ca urmare a cererii adresata de Zamosteanu Cristin cu înregistrată ia nr. 722432 din 17.07.2017 în co 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ci se emite

î-rfr. 31, Legii nr. le ulterioare,


AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.W

pentru elaborarea Pianului urbanistic zonal pentru Construire locuire colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, in StradauGșorge Emil Palade nr. 20A, S teren = 7222,59 mp, număr cadastral si Carte Funciara 154446M54303Î 153992-, 153991 ? 143160, 155751; 155744,'155749’CU respectarea următoareloifconc

1.    Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PzthZ.: conform, artexe? la prefzentuj/ aviz teritoriul este delimitat la N de intersecția str G.E. Palade, str Fericirii, locuințe colective existente apartiriand aceluiași proprietari si str Adunați, la E de str G.E. Palade, la V de locuințe colective apartinand aceluiași broprieta, terenunJivpcoprietate privata si str Zimbrului, la S de str Zimbrului, str Melodiei si corpuri \șle M«Jriiye^Psitatii Tehnice Gh. Asachi.

2.    Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți:tOpiiinte colective, spatii comerciale, birouri.

3.    Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime, și maxime) POT’maxim = 50 %,

CUT maxim = 4,00 mp.Adc/mp teren, regim dalrîaltime P+12& înălțime maxima de 39,00 m fata de CTN.

* inaltimea se va măsură de la cota terequIurXgatural pana/fa streasina/partea superioara a aticului, conform RLU PUG aprobat prin HCL 163/1Î


4.    Dotările de interes public necesare,^ rețelelor edilitare, daca este cazul/ autorizației de construire.

5.    Capacitățile de transport admise:!

Primăriei Municipiului lași si al Polit si HCL 425/2007.

6.    Acorduri/Avize specifice ale/6raanferQelor bșnțrșf4 și/sau teritoriale pentru P.U.Z: conform Certificatului de Urbanism nr. 2327 din 14.07f2tfl7^L409ldin 13.12.2016 emise de Primăria Municipiului lași.

7.    Obligațiile inițiatorului P.U.Z’.. ce derivă airf/procedurile specifice de informare și consultare a publicului: respectarea procedurii Arevazute in H.CX/nr. 51/28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului loca! de implicare a publicului (r/efabqra>e^ sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului in Municipiul lași.Prezenti

Certificatu lași.


este vaiabil de ^-urbanist


parcajelor, utilităților: extinderea /devierile investitorul interesat, anterior obținerii r specifice ale Comisiei de Circulație din cadrul e vor dimensiona parcari pe lot conform funcțiunii data spițerii sale pe toată durata de valabilitate a jr.'ZS^din 14.07.2017 si 4091 din 13.12.2016 emise de Primăria Municipiului avizul Universității Tehnice Gh. Asachi pentru utilizare drum (str Melodiei! aviz este valabil numai insotit de planșa de reglementari urbanistice vizata s-a emis certificatul de urbanism nr. 941/29.03.2017 pentru desființarea imobilelor C1 (153991-C1) si C2 (153991-C2) existente pe terenul cu număr cadastral 153991, in rea obținerii autorizației de demolare

Arhite Arh. AlexandriMUNICIPIULUI IA9>


Nr 4 14-1


SO900


B-dul Ștefan cel Mare și Sfmt nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr. 75478 din


2017


AVIZ COMISIE DE URBANISMLa solicitarea nr. 75478 din 27.07.2017 depusa de SCM CHIIV    n\rep/șzentant legal

Zamosteanu Cristin cu domiciliul in jud. lași, Strada Vasile Luptxpr'SȚ ~ tcomunicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 14.11.2017 document    urbanism Plan

Urbanistic Zonal pentru:

Construire locuințe colective , spatii comerciale si birouri, pe teren proprietate, persoana juridica.IAȘI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.T7?\STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADElOA, STRADA GEC FN

NUMĂR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 1!


TRADA ADUNAȚI NR.12, STRADA IL PALADE NR. 36A, STRADA MALU


POT = 50%; CUT = 4,0mp.ADC Im

-    ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBII partea superioara atic/streasif

-    Se recomanda rezolvarea

-    cu respectarea condițiiloț cadru al Planului, Urbanistic 010-2000.CLĂDI 1 H max = 39,00 m masurata de la CTN pana la e înălțime = P + 12E;

lurile/demisolurile clădirilor;

fcitate conform metodologiei de elaborare și conținutului bate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/ N/ 2000, indicativ GM-


SECRETAR COMISIE, MARIUS AUR
7.    Rezultatele informării și consultării s-au materializat in raportul de informare si consultare a publicului afișat pe site-ul Primăriei lași in data de 13.11.2017.

8.    Pana la data de 10.11.2017 nu s-au înregistrat sesizări sau solicitări de organizare a unei de/

publice.


Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute in Regulamentul local de implicare a pi sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, corespunzător etapei de elaboiP.U.Z. și R.L.U. această etapă a fost finalizată și s-a demarat circuitul legal de aprobare pentru documentația Urbanistic Zonal - IAȘI STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GE0R6E EMIL PALADE 20A, STRADA GEOR STRADA MALU FN, NUMĂR CADASTRAL, 154166, 154303,153992, 15399043160,15 în vederea construirii de locuințe colective, spatii comerciale si birouri j^t^renxoprietate, beneficiar: S.C. M CHIM S.R.L..

Direcția Arhitectură și Urbanism

a ni i iiicviui ca uiuaiiioni »,

Arhitect Șef,    0

Arh. Alexandru Florin MUSTIAȚĂ


ul Autorizare Construcții, nstantin Cristian DUTU

Redactat,

Cons. Petronela SUSAN

îmi asum resposabililatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris.

Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Mare si Șfant nr. 10, bl. Bl, sc A, porter, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219.973 |    0722 / 313.581

Nr.O.K.C.:    J 22-1221 93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400


VOL.2 - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Aria de aplicare a regulamentului

Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Prezentul regulament constituieTrtștrumen PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII


documentației:

OURI PE TEREN PROPRIETATE


avand amplasamentul in lași, Str. George Emil Paladedc,    mjdsi, jud. IAȘI, detaliind sub formă

de prescripții - permisiuni și restricții - reglementați!^    esc organizarea urbanistică a zonei

după aprobarea PUZ, aceste prescripții devin obligatorii.

Regulamentul General de Urbăhis Ghidul privind elaborafeasTaprob 2000, aprobat prin Ghidul privind m aprobat prin Or


e află:

iului și urbanismul, modificată și completată

at prin H.G. nr. 525/1996, republicat în 2002;

gulamentelor Locale de Urbanism, indicativ GM 007 nr. 21/N/10.04.2000;

are și conținutului-cadru al PUZ, indicativ GM-010-2000, 176/N/16.08.2000;


Ordinul nr. SSidin 20 ottornbrj^ 2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de^eJaborareisirpnținutubcadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.ZȚ " EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR Șl TURISMdLbfPUBLICATÎffMONITORUL OFICIAL nr. 125 din 11 februarie 2004;

Reglementările și prescripțiile regulamentului P.U.G. lași pentru zona:

CB7_- zona funcțiunilor complexe de importanta supramunicipala si municipala - alte uhitad dispersatejpxistente.

omeniut de aplicare

rezentul regulament se aplică parcelelor precizate în planșa de reglementări urbanistice.


După aprobarea P.U.Z., prezentul regulament devine bază legală și actul de autoritate al trației publice locale.

Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Mare si Sfânt nr. 10, bl. Bl, sc. A parter, interfon 26

Telefon :    0232 / 219.973 |    0722 / 313.581

Nr.O.R.C.:    J 22 1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018


Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

Bază legală și actul de autoritate privesc atât regimul tehnic și recomandările special viitoarele certificate de urbanism cât și eliberarea viitoarelor autorizațiilor de construcție în cadr zonei, în condițiile precizate la art. 4 din prezentul regulament.


2. Alte prescripții complementare care pot acționa simultan cu regulamentul

Regulamentului P.U.G. lași pentru zona CB7 - zona funcțiunilor supramunicipala si municipala - alte unitati dispersate.

3.    Divizarea în unități teritoriale de referință (UTRl si alte su

Conform certificatului de urbanism nr. 2327 / 14.07.2017 s/

4091 / J3.J2.20J6, eliberate in baza prevederile P.U.G.+R.L.U aferente Vluhicipiului lași, zona pentru care se propune realizarea P.U.Z. + R.L.U. este situat în zona UTR-CB7, zona funcțiunilor complexe de importanta supramunicipala si municipala - alte unitati dispersate existente.


4.    Alte condiționări

necesare unele adaptări ale urmeze procedura de aprobare ri vor fi propuse de un colectiv VIȘAN S.R.L. - se va solicita avizul scris al


în cazul în care prevederile unor reglementări u prezentului regulament urbanistic, este obligatoriuxă mo legală a unui P.U.Z. De asemenea, în cazul în cape aceste diferit de elaboratorul inițial - S.C. ATELIER DE acestuia din urmă.


5.    Definire POT si CUT

-    procent de ocupare a terenului

I dintre suprafața construită (amprentă la etajelor superioare) și suprafața parcelei, uită la nivelul solului, cu excepția teraselor if-planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces,


sol a clădirii sau proiecția p

Suprafața construită este descoperite ale parterului c Proiecția la sol a bal amenajat și a logiilorî

tă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului pr se include în suprafața construită.

U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată anșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială-    coeficient de utilizare a terenu

(suprafața desf de referință. în^jțĂnea li

ul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea nice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a neamenajaPile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, ple de protecție.

xcepții decalcul al indicatorilor urbanistici P.O.T. și C.U.T:

acă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) se calculează adăugându-se ța planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;
Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Mare si Sfanț nr 10, bl. Bl, sc. A parter, interfon 26.

Telefon:    0232 / 219 973    |    0722 / 313 581

Nr.O.R.C.:    J 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont fl.fi.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400


- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terer ui adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

II. DISPOZIȚII APLICABILE ÎN ZONĂ 1. Ocuparea $i utilizarea terenului (construcții existenteneprotejate, spatii neconstruite protejatei

Zona pentru care se propune realizarea P.U.Z. est municipiului lași, pe un teren avand in parte, in proprietate privată nr. 20A, in apropierea intersecției str. G. Emil Palade si str. Melodiei,


alipirea mai multor parcele apartinand aceluiași beneficiar (partea de vest, teren apartinand Consiliului Local (rezolvare ulterioara).

întreaga zona este tratata ca un ansamblu in cadrul prezentului studiu?la estica a Emil Palade eren format dinPe teren pe care îl deține proprietarul nu exisț construiască:    Q

Construcții noi - locuințe colective si s

Corp CI - P+10E / Corp C2 - P+8E


2. Tipul admis de ocupare/utilizare

-    Locuințe colective

-    Spatii comerciale

-    Birouri

-    Amenajări exteriq parcaje


ncțiunilor de mai sus: sp. verzi amenajate, spatii de joaca,


activități/pYoductive pqluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcțîbprovi^orii dg^orice natură; depozițăre en

stățAde întrețineri ăuto;

curățătorii chimice;

lepozîtați demateriale refolosibile;

platforme de prelucrare a deșeurilor urbane;

lepozitareerpentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice

iu din instituțiile publice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pșjfarcelele adiacente;

Adresa:    lași, b-dul Ștefan    cel Mare si Sfânt nr. 10. bl. Bl, sc A, parter, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219.973    |    0722 / 313.581


Nr.O.R.C.:    122-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont 6.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele veci care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Spatiile comerciale vor fi destinate pentru unitati care prin activitatea acestora nuXyorcre

si riscuri pt sanatatea locatarilor. In aceste spatii nu se vor amenaja restaurante, barufî

producție, unitati școlare conform art. 6 din Ord. Ministerului Sanatatatii nr/ll9/2{)14.


4. Condiționări diverse si protecții fată de poluare si alte riscuri

Datorita dispunerii in zona inferioara str. Smardan, in partea de sud-est^centrului orașului, zona este caracterizata de funcțiuni rezidențiale - locuințe individuale si locuințe colective. In cadrul zonei cuprinse intre str. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron si stKjVlelodiei se dezvolta corpuri apartinand Universității Tehnice Gh. Asachi.

* Reguli cu privire la siguranța construcțiilor șj)la apărafeainteresuluipublic

Este obligatoriu ca în raport cu caracteristicile geotehnice să se respecte condiționările impuse prin studiul geotehnic pentru orice lucrărî de cbqstrucțîef străzi și rețele edilitare publice, evitând astfel importante pagube și punerea îr


i locuitorilor.

cât mai reducă a construcțiilor. Se vor respecta cu jdiile geotehnice privind eliminarea posibilităților

ter^nblui se va face, prin sistematizare verticală și de sistemul de canalizare, izarea verticală și de ridicarea cotelor clădirilor rmite evacuarea apelor pluviale pe terenurile altor

r depăși concentrațiile maxime admise de standardele


Prin proiectare se va asigura o gre strictețe toate măsurile obligatorii specific de infiltrare în teren a apelor de orice fel


Scurgerea apelor pluviale de canalizare, numai către stradă, în ve.

Lucrările de terasamente le

vor respecta prevederile coduhji_civil de proprietăți.


Poluanții eliminați în^tmos românești în vigoare.

uviale rezultate spre circulația pietonală și carosabila a se vor depozita în incintă, în spații amenajate special, în uarea gunoiului este obligatorie încheierea de contracte cu


Se interzice de străzilor de acces.

pubele perfect înc serviciile specialitate auto'


^Caracteristici ale parceielor și construcțiilor (formă, mărime, dimensiuni, declivități)

//—\    ConformPJT.Z., zona studiata este alcatuita dintr-un număr de mai multe terenuri, avand

formq si suprafețe diferite, impartite si studiate (pentru o mai buna înțelegere) in doua UTR-uri:

JTR 1 | Certificat urbanism nr. 2327 / 14,07.2017 tEN IN PROPRIETATE: 1467 + 336 + 126 + 685 + 139 =    2751mp, din care:

cedeaza (corecție profil stradal):    670mp

Jn aiîa/proprietate: 370mp + 87mp    457mp

In nomeniul public (drum incinta):    190mp

Adresa:    lași, b-dul Ștefan    cel Mare si Sfanț nr. 10, bl. Bl, sc A. parter, interfon 26

Telefon :    0232 / 219.973    |    0722/313.531

Nr. O.R.C.:    J 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

ContB.R.D. lași:    R0538RDE240SV07982002400

B. SUPRAFAȚA PENTRU CALCUL POT / CUT:    2728mp

2751 (proprietate) - 670 (corecție profil stradal) + 457 (alta proprietate) + 190 (drum incinta)

UTR 2 | Certificat urbanism nr. 4091 / 13.12.2016

A.    TEREN IN PROPRIETATE: 3252 + 462 + 1746 =

- Suprafața care nu se ia in calcul: 480 + 350:

B.    SUPRAFAȚA PENTRU CALCUL POT / CUT:

5460 (proprietate) - 830 (supraf. care nu se ia in calcul):

In vecinătatea UTR2:


Suprafața teren - pentru amenajare locuri de parcare (nord-vest): 1600mp, dih^

-    670mp - teren proprietate Consiliul Local pentru care se solicita schimKcu supralargirii carosabilului (suprafața cedata UTR1 - corecție profil stradal

-    930mp- teren proprietate Consiliul Local pentru care se solicita concesionare "R2)

In vecinătatea UTR1:

-    647mp - teren proprietate Consiliul Local pentru carExplicație - acte terenuri:

■    Terenul cu nr. cad. 154166, cu suprafața de 14 Zamosteanu Cristin si S.C. M. CHIM S.R.L., inchei€rkautert

■    Terenul cu nr. cad. 155744, cu suprafața de 139irtp, este deti lași si S.C. M. CHIM S.R.L., incheiere autentif/can?\nr. 8297/2017

■    Terenul cu nr. cad. 155749, cu suprafața del25mp, este detinut in baza contractului de vanzare intre Municipiul lași si S.C.M. CHIM S.R.L., incheiere autentificare nK367l/2017


in baza contractului de vanzare intre 203/2016.

aza contractului de vanzare intre Municipiul


Terenul cu nr. cad. 155751, cu supra lași si S.C.M. CHIM S.R.L., incheier Terenul cu nr. cad. 143160, supra, CONSTRUCT RO S.R.L. si S.C.M. CHI


Terenurile cu nr. cad. 15399^_respectiv contractului de vanzare intre Zambsțeanu Terenul cu nr. cad. 1154303, cths^prafefo PANTELIMON WASH CAR-S R.L. si S.CM Cinut in baza contractului de vanzare intre Municipiul 7^/2017

etinut in baza contractului de vanzare intre S.C. PREMIER 'autentificare nr. 4925/2016

>2, cu suprafețe de 3252mp si 1746mp, sunt deținute in baza i S.C.M. CHIM S.R.L., incheiere autentificare nr. 4670/2016 [e 462mp, este detinut in baza contractului de vanzare intre S.C. S.R.L, incheiere autentificare nr. 8763/2016.


In prezent, nu exista construcffkin, cadrul terenurilor studiate.
Fronturile la strada sunt ample, fiind înconjurate pe laturile acestora de: str. Melodiei, str. Zimbrului, str. Adunati,str. George Emil Palade.

* Dintetfsiunile maxime în plan ale construcțiilor propuse: conform PUZ - Planșa U2 -mentoriUrbanistice.

cu privire la dimensionarea circulațiilor auto și pietonale precum și la asigurarea acceselor

rii conform P.U.Z.


la aspectele ilustrate la cap. Modernizarea circulației (Memoriu Prezentare, aferent PUZ), c^ pentru a asigura o continuitate a intervențiilor propuse, prezentul PUZ urmărește

Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Mare si Sfânt nr. 10, bl. Bl, sc A, paner, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219.973 | 0722 / 313.581

Nr. O.R.C.:    J 22-1221- 93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

introducerea in studiu si a circulațiilor carosabile aferente zonei studiate si propuner de fluidizare a traficului zonal.

Se va avea in calcul supralargirea străzii George Emil Palade (in prezent av


variabil, cu spatii pietonale inguste si nepracticabile, profilul ajungând uneori si la circulație carosabila (dublu sens) si cu 1.50m trotuare de o parte si de alta verzi aferente (lățime propusa de 4.50m).

De asemenea, se vor lua in calcul si profilele str. Adunați, str*. Malu, s*


or urma ,50m).

ului (UTR2) si


aceleași intervenții de regularizare, (str. Melodiei va deține un,trotuar rnai amplu Accesul existent la teren se va face de pe str. George Emil PaladeTUTfti), str. str. Melodiei. (UTR1).

Distanțele dintre axul drumului și noile limitele de proprietate, de rodstruire precum și dimensionarea spațiilor de depășire și de întoarcere vor fi precizate și înqplanul de situație al documentației D.T.A.C.

Construcțiile vor avea parcaje în interiorul pe    «nte, la nivelul solului cat si a

subsolului.

Nu se accepta amplasarea garajelorvizcrlate. Stațtebar    efiiculelor se admite numai în

interiorul parcelei, în afara circulației publice.

3. Implantarea construcțiilor în raport cu limitele    ? parcelelor

Terenurile au următoarele vecinătăți:


spre nord: intersecție str. G. Emil P, apartinand aceluiași beneficiar, str.JuJunati spre est: str. George Emil Palade spre vest: locuințe colective P+ str. Zimbrului

spre sud: str. Zimbrului, strfM^kîdiei


str. Fericirii, locuințe colective existente P+9E,


celuiasi beneficiar si terenuri in propr. Privata,Distante mii Corp ex


;tr. Smardan, in partea de sud-est a centrului orașului, ntiale - locuințe individuale si locuințe colective. In cadrul oc/D. Mangeron si str. Melodiei se dezvolta corpuri apartinand a ae construcțiile invecinate:

nt P+9 (NordlZ min. 22.69m (corp C2 Propus) si min. 18.23m (corp C5g Propus) dividuale (Jirord-Est): min. 33.20 (corp C2 Propus) ins Parter - Nord): min. 25.29m (corp C5f Propus) inta individuala (Nord-Vest): min. 37.76m (corp C5f Propus) inte colective (Vest D+P+8E): min. 20.35m (corp C5c Propus)

Adresa:    lași, b-dui Ștefan cel Mare si Sfânt nr. 10, bl. Bl, sc. A. porter, interfon 2b.

Telefon :    0232/219.973    |    0722/    313.581

Nr.O.K.C.:    122-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont U.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

   Strada Melodiei - la sud

   Strada Zimbrului - la vest

   Strada Adunați - la nord

Fondul construit existent în vecinătatea terenului este constituit din:


A. Imediata vecinătate: - Clădire apartinand aceluiași proprietar - locuințe colective P+9E{i^r. cad. 1

   Locuințe colective P+ll, apartinand aceluiași beneficiar (st/xZițTibrului, la sud-g. In apropierea zonei studiate, la o distanta:

   Locuințe individuale P+M / P+l (vis a vis de str. G. Emil Palade)

   Hale birouri P/P+2 (vis a vis de str. G. Emil Palade), la o distanta minima ț cca. 22.20m de terenul studiat

Amplasarea față de aliniament se va realiza conform P.U.

întrucât terenurile au o forma neregulata, amplasar reglementarilor din planșele PUZ (U2 - Reglementa

î.O

imobilelor propuse cat si distantele minime.4. Implantarea construcțiilor unele în raport c

In cazul corpurilor alipite, acestea vorfMIcatuite din


lele oe


;eași parcelă sau cu parcele învecinate

Distantele intre corpuri va res Reglem.Urbanistice), si anume : distante intre cî


soane si articulate cu profile de rost. amplasare# propusa in planșele PUZ (U2 -onale, spatii verzi, locuri de parcare etc.


5. POT

Procentul maxim de ocupare UTR 1 | Certificat de urbarrfsrruTT^232 Format din nr. cad:

POT MAXIM: 44.78 44.5411


7.2017 (partea de est)

55751,155744,155749

de oportunitate nr. 714 / 18.07.2017) diul urbanistic)


r. 4091 /13.12.2016 (partea de vest)

'03, 153991, 153992

orm avizului de oportunitate nr. 714 / 18.07.2017) uitat din studiul urbanistic)

îxima la atic, considerata de la CTN este de +39.00, si +31.50m, conform avizului

terior al clădirilor

conformarea construcțiilor se va ține cont de reglementările din P.U.Z. - CP.

Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Maie si Sfanț nr 10. bl. Bl, sc. A. paner, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219 973 | 0722 / 313 581

Nr. O.R.C.:    J 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

Modul de acoperire va fi tip acoperiș terasă cu spatii verzi.Pentru fazele D.T.A.C. și P.Th, proiectantul va avea în vedere realizarea unei cp respecte cerințele prevăzute in documentația pentru P.U.Z. - CP, parte scrisa si des Finisaje exterioare

-    tencuieli decorative in culori deschise - se vor prezenta la faza DTAC probejle culoare

-    in cazul spatiilor comerciale de la parter: tâmplărie din aluminiu cu pereți cortina cu profite din aluminiu cu geam triplu stratificat (după

-    in cazul spatiilor de locuire: tamplarie din PVC cu geam tp/rpoizolant}

-    glafuri la culoarea tâmplăriei;

8. Accese și circulații

Situația existenta - deficiente

Datorita modului de dezvoltare pe parcursul evoluției istorice, cat si sistematizare a zonei, in prezent trama stradala se prezintă sub forma unor cu un singur sens si impracticabile.

Astfel circulațiile existente sunt formate de catr str. George Emil Palade - la esKconstitu se cu str. Melodiei, avand un profil improp
sei unor acțiuni de i inguste, adeseori


   str. Melodiei - la sud, pe o direcție

   str. Adunați - la nord - facilit Moldovei si str. Icoanei, str. Helfa

   str. Zimbrului - la vest;

   Fundaturi pentru asigurare^/acce drum acces in partea deyeșt);

Accesul carosabil in incinta UTR1) si str. Zimbrului (existent-UT

Circulația pietonala in zpna nu est neregulate si pierzandu-se ipljmitele pietonale adecvate / corespunzatoangirle a str. Malu, intersectandu-ui trotuar corespunzător; .Dr.Doc. D. Mangeron;

o direcție V-E si E-V intre str.


in cadrul unor proprietăți (str. Fericirii,


ezent din str. George Emil Palade (existent -

iunzatoare, adeseori trotuarele urmeaza dimensiuni îprietate, zonei lipsindu-i amenajari carosabile si


Situația propusa/rezl


<g^eficienl


fentelor


nizare axirculatiei in cadrul zonei studiate vizeaza in primul rând, conform la'Sk (prin JHJG si detalierea acestuia prin planuri urbanistice PUZ CP),


Principiile de m preocupărilor Prim următoarele:

Fluidizarea ifâfipuîttkcaros^îl

RealiniefrUde străzi ce a)^ ca scop lărgirea amprizei stradale si marirea capacitatii de trafic a arter£loY'cu rol important in prezent, sau care urmeaza sa joace un rol important in schema denierile presupun retragerea aliniamentelor (limitele de proprietate orientate spre strada) elelor riverane si trecerea fâșiei rezultate in domeniul public, odernizarea profilelor stradale constituie, conform legii, obiective de utilitate publica.


Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Mare si Sfanț nr. 10, bl. Bl, sc A. parter, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219.973 | 0722 / 313.581

Nr. O.R.C.:    1 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont 8.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

Pornind de la aceste aspecte si pentru a asigura o continuitate a intervențiilor    ist

prezentul PUZ urmărește introducerea in studiu si a circulațiilor carosabile aferentezoni    at

si propunerea unor soluții de fluidizare a traficului zonal.


Se va avea in calcul supralargirea străzii George Emil Palade (in prezi variabil, cu spatii pietonale inguste si nepracticabile, profilul ajungând uni circulație carosabila (dublu sens) si cu 1.50m trotuare de o parte si de ah verzi aferente (lățime propusa de 4.50m).

De asemenea, se vor lua in calcul si profilele str. Adunați, str. Malu,str. Mei aceleași intervenții, (str. Melodiei va deține un trotuar mai amplu - 3.00-!

Accesul la teren se va face de pe str. George Emil Palade (UTR1), str. Melodiei. (UTR1).

Circulații carosabile:

   Circulații carosabile pentru accesul autowTdbilelor ut mijloace de intervenție in caz de incendiu;

   Din str. Zimbrului - acces printr-o strada de cat si la nivelul subsolului (parcare subsol

   Din str. Melodiei - acces la nivelul solulu,

   Din str. George E. Palade - acces la n existent in circulația de incinta.


Circulații pietonale:

Circulațiile pietonale vor

corespunzătoare, beneficiaruTS.C. către domeniului public, in favoare' vecinătate (a se vedea planșa U4 - Cin a terenurilor).


ate, pentru a asigura o lățime si o calitate CHlMS.RjZ, urmând sa cedeze o suprafața din terenul detinut lutrarijpr de modernizare si corectare a profilelor stradale din


Distanțele dinu    rmuldi și noile limitele de proprietate, de construire precum și

dimensionarea spapfld    șire și de întoarcere vor fi precizate și în planul de situație al

documentației l^njvel [    filiațiile auto interioare vor avea o lățime adecvata.

9. Staționa

autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulației 3vea parcaje în interiorul parcelei aferente, la nivelul solului cat si subsolului.

e vor respecta prevederile ordinului nr. 119 din 2014, emis de Ministerul Sanatatii,

(articolul 4), cu privire la amenajarea spatiilor pentru gararea si parcarea autovehiculelor i din zona.

ccepta amplasarea garajelor izolate.


Adresa:    lași, b-dul Ștefan    cel Mare si Sfânt nr. 10, bl. Bl, sc. A. parter, interfon 26

Telefon :    0232 / 219.973 |    0722 / 313,581

Nr.O.R.C.:    J 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400

Locurile de parcare si staționare vor fi amenajate:

   in interiorul parcelei, la nivelul solului, neacoperite

   in interiorul parcelei, in parcare la nivelul subsolului

o spatii de parcare in subsol - simple; o spatii de parcare in subsol - sistem Klauss după caz;

   in cadrul unor spatii de parcare amenajate corespunzător, i de către beneficiar, aflate la o distanta mai mica decât de parcare in vecinătate - Teren 1600mp situat la ves


deținute a: locuri a si schimb


de terenuri (suprafața cedata profil transversal) si 930mp spre (a se vedea planșa U4 - Circulația terenurilor).

Numărul de locuri de parcare se va dimensiona conform HCL. 425/29.10.2

   1 loc de parcare / 75mp ADC in cadrul locuințelor

   1 loc de parcare / lOOmp ADC in cadrul sp. comerciale


Spatiile amenajate pentru parcarea autovehicul, distanta de minim 5m de ferestrele camereiarxle locuitconform normelor in vigoare).

NR. LOCURI DE PARCARE (CONF. HCL 425/200^)0

   Locuințe: 10.635 / 75mp ADC:    f'''V    142 locu)

   Comerț: 280 / lOOmp ADC:

   Total necesare UTR1:    uri

Asigurate in situația propusa:

   Locuri de parcare la sol:

   Locuri de parcare in s

NR. LOCURI DE PARCAR

" Locuințe: 15.66

   Total necesa

A- ,O,

Asigurate in sit

   Locuri d

   Loc

07) [ UTR 2 1: 209locuri

209 locuri

213 locuri

153 locuri 60 locuriarul de locuride parcare totale propuse: 360 locuri, din care:

'5 la nivelul solului;

55 in subsol (sistem parcare normal cat si in sistem Klauss);


Adresa:    lași, b-dulȘtefan cel Mare si Sfanț nr 10, bl, Bl,sc A, parter, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219.973 | 0722 / 313.581

Nr. O.R.C.:    I 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R0538RDE240SV07982002400


Clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice - zona este comf punct de vedere edilitar (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electriț precum si alte utilitati necesare, după caz).


Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de către Consiliul Lc în prealabil, prin contract cu solicitanții autorizațiilor, a obligației efectuării^p^rțiale sau toț^ lucrărilor de echipare edilitară aferente.

Toate rețelele vor trece pe sub domeniul public sau pe linȚ? dintre    tanța de

minim 2,5 m de clădiri.

între rețelele magistrale și clădiri se va respecta o distahța^Je'l i 6 m.

Branșamentele pentru electricitate și telefonie vor fi realizatei pat.

Pentru instalațiile de apă și canalizare se vor prevedea măsi ^pr&tecți^ speciale pentru evitarea pierderilor.


Alimentarea cu apa si canalizare

Obiectivul de investiție CONSTRUIRE LOCUINȚE PE TEREN PROPRIETATE, beneficiar S.C.MQIM S.R.L\ Palade nr.20A, municipiul lași, județul lași.

Clădirile propuse, ce urmeaza a se co înălțime variabil, sunt cu funcțiuni mixte si 351 apartamente, pentru 702 persoane i comerciale.Grupurile sanitare din locui armaturi si obiecte sanitare de uz c (mașina de spalat vase si mașina de spăl

Debite caracteristice

Necesarul si ceri,

Debitele caract în funcție de număra
studiate UTR 1, UTR 2, au regim de total de 142 (UTR1) + 209 (UTR2) = uire, respectiv 60 persoane in spatii


ejponform prevederilor Normativului 19, cu Jlavoar, vas closet, cada de baie si dotări casnicede apă, determinate conform SR 1343-1/2006, i și necesarul specific, au valorile prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1

DEEiÎY'CARACT ERISTIC

NECESARUL DE APĂ

CERINȚA DE APĂ

mc/zi(h)

l/s

mc/zi(h)

l/s

MEDIU ZILNIC\^

Qzi med

95,88

1,11

383,28

4,44

M^XIM ZILNIC^/

Qmax zi

124,64

1,44

425,21

4,92

/^ĂfMVIAXIM

Q orar max

15,58

4,33

33,30

9,25


ebite pentru'intervenție in caz de incendiu:

Conform Normativului P 118/2-2013 debitele necesare pentru stingerea incendiilor, punzator funcțiunilor si conformării clădirilor propuse, respectiv clădiri inalte, cu funcțiuni mixte erane de tip PI:

= 10 l/s - hidranti exteriori de incendiu, T=180min;


Qii = 2x2,1 l/s - hidranti interiori de incendiu, T=60min;


Adresa:    lași, b-dul Ștefan cel Mare si Sfanț rtr. 10, bl. Bl, sc A, parter, interfon 26.

Telefon:    0232 / 219.973    | 0722 / 313.581

Nr.O.R.C.:    J 22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R0538RDE240SV07982002400

- Qisp = 2 l/s — instalații automate de stingere cu sprinklere, la parcajele subterane, T= Volumul rezervei intangibile de apa pentru stingerea incendiilor este de 167m/

Rezerva de apa pentru instalațiile automate pentru stingerea incendiilor se compartimente separate.

Se va constitui rezerva de apa distincta pentru fiecare compartiment de^ncendiu, respecț pentru UTR1 si UTR2.

Durata pentru refacerea rezervei pentru incendiu este de 24 ore.

Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu - Qri\= 1,931/sk.

Se propune realizarea unei gospodarii proprii de apa pentru stingerea incendiilor,(compusa

din rezervor subteran de 170mc si statil de pompare, care sa deservească o rețea distincta de alimentare a hidrantilor interiori si exteriori de incendiu si una de alimentare aTnstaiatiilor automate de stingere a incendiilor cu sprinklere, din parcarila subterana de tip PI.


Debitele de calcul pentru branșamentele de apa

prevederilor STAS 1478/1990, pentru fiecare zona analiza^

Aar utri = 0,811/s; Aar utr2 = l,23l/s, se vor asigure

alimentare cu apa, existenta in zona amplasamentului.Debite restituite la canalizare Debitul de ape menajere, conform ST,

-    debit mediu zilnic CV m zj = 383,2

-    debit maxim zilnic

-    debit orar maxim


Debitele de calcul pentru di teritoriala, conform STAS 17


Apele menajere, cok de canalizare de incinta, din rețelei publice de canalizarej^xistent

Debitul de ape meteor Qmax p% = evacu


fost determinate conform


urilor de canalizare, pentru fiecare unitate


UTR2- 12 l/s

e sanitare interioare, vor fi evacuate printr-o rețea funcționând in sistem unitar, care va fi racordata la


4.849-2/2007): fectat prin receptori de terasa si guri de scurgere pluviale publica unitara existenta in zona amplasamentului.


Alimentarea cu e___

Pentru gfimentqrea cu/^nergie electrica a zonei studiate (parcelele UTR1+UTR2) in care se propun corrstrpctii noi cu locuințe, spatii comerciale, parcari supraterane si in subsolul locuințelor colective<5^. va prevedea^^xtinderea instalațiilor existente astfel incat sa poataprelua puterea de jl rezultata din bilanțul de puteri anexat. Pc=1592.0 Kw. Vor fi prevăzute noi posturi de insformare 2Q/th4J<V, 630 KVA in zona studiata, racordate in bucla pe medie tensiune.Soluțiile de alimhnt^re vor fl fundamentate in cadrul documentațiilor întocmite de firme atestate E.ON.

.MOLDOVA la cererea beneficiarului, la fazele următoare.

Pentru alimentarea cu energie electrica s-au avut în vedere următoarele: instalații de uuminX, instalații de prize, instalații speciale - telefonie, TV cablu, alarmare efracție, paratrăsnet si priza'xje pământ. Stabilirea soluției de racordare la rețeaua de joasa tensiune, se va face în conformitate cu avizul de specialitate, al SC E-ON - ELECTRICA-SA lași.


Adresa:    lași, b-dulȘtefan Cel Mare si Sfanț nr. 10, bl Bl, sc. A, parter, interfon 26

Telefon:    0232 / 219.973 j    0722 / 313.581

Nr. O.R.C.:    J22-1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400


UTR 1

locuințe UTR 1 Pc= 435.6 kW spatii comerciale UTR 1 Pc= 9, 300 kW

UTR 2 locuințe UTR2 Corp C5 (a-f) Pc= 781.2 kW

Parcari in subsol

Pc= 355.5kW

Iluminat ext. parcari lO.OkW Total UTR 1+UTR2 | Pc=435,6 kW+9.3 kW+781.2 kW+355,5 kW =10.0


Instalația de telecomunicații

Se propun realizarea unor racorduri de telefonie -La fazele ulterioare DTAC/PAC, PTh se vor r

ofertante de servicii de telefonie -TV- internet'ce opereSe interzice atât dispunerea antenelor TV publice cât și dispunerea vizibilă a cablurilor TV


Se vor respecta condițiile prevăzu normelor sanitare privind colectarea și în *** Proiectarea, execuția și exploa conform normelor și STAS-urilor în v,

-    STAS 1343/1-95 Alimentare localități;

-    STAS 1478-90 - Alime

-    STAS 1342-92 - Apă

-    STAS 8591-95 -

-    C 90-83 - Norm centrelor po

-    Legeja nr. 13

-    Lucrările execuți

-    Se va < /ita execuți itului i

i mediului;

faciHn cbfrfbrmitate cu OU 195/2005 - Masuri de protecția mediului în timpul lor si scăderea agentilor poluanti;

olului prin scurgeri de carburanți de la utilaje si mijloace auto ale inarea lor se va face de către executant, cu respectarea Legii 137/95;

proiectare pentru firmele

tor cabluri ce pot dauna vizual.

119/2014 cu privire la respectarea reziduurilor solide.

alimentare cu apă și canalizare se va face

enționâm pe cele mai importante: rminarea cantităților de apă necesare pentru

construcții civile și industriale;


ăți a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură; Iile de descărcare a apelor uzate în rețeaua de canalizare aclădirilor de locuit:

e pot amplasa / amenaja unitati comerciale, unitati de prestări servicii, cabinete medicale mane fara/paturi, cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea prin funcționarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor; pentru nitatile sus-mentionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților; or amplasa la parter unitati de producție;

bt amenaja camere speciale pentru depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscatorii;


Adresa:    lași. k-dul Ștefan cel Mare si Sfanț nr. 10. bi. Bl. sc A, parter, interfon 26.

Telefon :    0232 / 219.973    |    0722 / 313.581

Nr.O.R.C.:    J 22 1221-93

Cod fiscal:    RO 4105018

Cont B.R.D. lași:    R053BRDE240SV07982002400


Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a.....deseurilc

menajare, care vor fi amenajate la distanta de minim lOm de la ferestrele Idcuintejor, var împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi preva2utecusi5terp de spaiare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe bazjijndicelui maxird/de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute4nperfnanentăx$tafe de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații de bătut covoare;?11. Spatii libere si spatii plantate

In prezent nu exista spatii plantate amenajate pe amplasament in cadrul terenurilor studiate fiind sub forma unor arbuști de dimensiuni unei vegetații constituite spontan, neamenajat in urma lipsei oricăror interveni

Se vor amenaja in cadrul spatiilor libere dintre construcții - alei pietortâle, alei carosabile de incinta, spatii verzi amenajate si spatii de joaca, conform prevederilor PUZ.

La cota superioara (acoperiș terasa) vor fi incluse spatii ye


in zonele de aliniament stradal, vor

Lucrările se vor face în conformitate c timpul execuției lucrărilor și scăderea agențilprpoluanți.

UTR 1:

■    Spatii verzi asigurate la sol:

■    Spatii verzi la nivelul teraselor:

■    Total spatii verzi:

■    Raport spațiu verde / mp / locuit

UTR 2:

■    Spatii verzi asigurate la sol:

■    Spatii verzi la nivelul teras^lcj

■    Total spatii verzi:

■    Raport spațiu verde/'rnp'Alocuitor:

12. Spații amenajatecurolul dea proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona

studiată prin P.U.Z. / lată de vecinătăți agresive

Nu este/căztil - nu se pdate pune problema unor amenajări speciale față de vecinătăți agresive, construcția fiind anjplasata intr-o zona relativ centrala a orașului lași, in apropierea nucleului cultural si administrativ.

ILlTATIMAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

| Certificatele urbanism nr. 2327 /14.07.2017 (partea de est)

Format din nr. cad: 154166, 143160, 155751, 155744, 155749

MAXIM: 44.78 % (conform avizului de oportunitate nr. 714 / 18.07.2017) 44.54 % (rezultat din studiul urbanistic)

CUT <IM: 4.00 (conform avizului de oportunitate nr. 714 / 18.07.2017)


Adresa:

Telefon:

Nr. O.R.C.:

Cod fiscal:

Cont B.R.D. lași:


lași, bdul Ștefan cel Mare si Sfanț nr. 10, bl. Bl, sc. A, parter, interfon 26. 0232/219.973 | 0722/313.581 J 22 1221-93

RO 4105018

R053BRDE240SV07982002400

4.00 (rezultat din studiul urbanistic)

UTR 2 | Certificat de urbanism nr. 4091 /13.12.2016 (partea de vest)

Format din nr. cad: 154303, 153991,153992

POT MAXIM: 50.00% (conform avizului de oportunitate nr. 714 / 18.07.2017) 47.51% (rezultat din studiul urbanistic)

CUT MAXIM: 3.70 (conform avizului de oportunitate nr. 714/18.07.3 3.55 (rezultat din studiul urbanistic)*. PREVEDERI FINALE

Pentru modificarea, completarea sau actualizare urbanistic precum și în cazul extinderii zon^Tcuprinse constitui obiectul unor alte documentații urbanistice^- P.U.D. S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

îzentului regulament de față cu terenuri ce vor I.Z. - se va solicita avizul scris al-tr.


Sef de proiect, arh. Ion Daniel Visan

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VISAN S.R.L.(    45    ]