Hotărârea nr. 51/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973 întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate privată persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973 întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 1772 din 19.06.2015 si nr. 864 din 30.03.2016;

Având în vedere cererea nr. 111888 din 27.11.2015 prin care domnul ACHIȚEI GHEORGHE și doamna ACHIȚEI LUMINIȚA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 427 din 23.09.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 28.09.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 08/PUZ/2017 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 78 din 03.02.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 20517 din 17.12.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973, întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1000,00 mp, conform contractului de vânzare și cumpărare nr.209/30.01.2015.

Indicatori urbanistici: UTR: CM - zona mixta;

POT=35%, CUT=2,1 mp/ADCmp, Regim de înălțime:D+P+4E, Hmax.= 19,0m masurat de la CTA la atic;

Parcare subterana demisol - 10 parcari, supraterane - 13 parcari, total 23

de parcari;

Se propune traversarea cladirii prin demisol pentru acces la parcarile amenajate pe lot.

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire imobil de birouri.

Art. 4. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi, Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara; Domnului ACHIȚEI GHEORGHE și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 51 din 28 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

HCL nr. 51/2017ZONE FUNCȚIONALE^

z^ZExÎsVnt

SuRrafttfa (j/pj

SStgcent

1 .Suprajata^onstrulța

\- \

2.Sup^ifate\    }

amenajatafcircfcriatii, J / parcaje. plafforme>k>'Z

- \

3.teren curți, \ \

construcții    \ \

1000,00mp

100,00%

TOTAL teritoriu \ . zona studiata

i000,00mp

100,00%


c9l<de ocbpare iflclenbrifiutllfu raltlme

\rnlsa sau atic

ZON^NCTIONALE

PROPUS

Suprafața (mp)

Procent

1.Suprafața construita

317,27mp

31,73%

2.Suprafata

a menajata (circu latii, parcaje, platforme)

422,31mp

42,23%

3.Suprafata spatii plantate

260,42mp

26,04%

TOTAL teritoriu zona studiata

1000,00mp

100,00%


D*t>+4

19,00


Verificator

v

iu

\\r. -n\

j, F&fe'rat:\r’ ’ ț    nr. /

Verificator-e xpert

rărite

Semnătura

CSpntaO'

referat / experfea *    Nr./data

B.I.A. DIMITRIU FLORIN

CONSTRUISE CLĂDIRE DE BIROURI PE TEREN PRIVAT , lași, stradă Panteilmon Hallpa, nr.5A

Beneficiari: ACHITEI GHEORGHE SI LUMINIȚA

Pr. nr /2015

Specificație

Nume

Semnătura

Scara

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

Faza

P.U.2.

SEF PROIECT

arh.F. Dimitriu

PROIECTAT

arh.F. Dimitriu

Data

2015

ZONIFICARE

Planșa

U2

DESENAT

arh.F. DimitriuAviz Plan urbanistic zonalCa urmare a cererii adresate de ACHIȚEI GHEORGHE si ACHIȚEI L    EȚA cu sediul

in Iași, IAȘI, STRADA PETRE ȚUȚEA NR. 25, BL.917, TfcvKT2, AP.8,    strată la nr.

111888 din 27.11.2015, în conformitate cu prevederile Le^nrS50/20

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și compfet^rîte^ulterioare, se emite următorul:


pentru Planul urbanistic zonal pentru Co, pe teren proprietate privată persoane fi

STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMĂRInițiator: domnul ACHIȚEI GHEOR Proiectant: BIA DIMITRIU FLORIN Specialist cu drept de semnătură R Amplasare, delimitare, suprafaț;

HALIPA NR. 5A, NUMĂR CADA


Suprafața terenului studiat pri GHEORGHE și doamna ACHIȚEI LU nr.209/30.01.2015.

Prevederi PUG - R.L.u.iapro

•    UTR: D - ZONATACKyiTAȚIL Nicolina;uire'ciaetns de birouri

^«^generdt de imobilul situat in Iași, ȚRAL 140973;


i doamriaACHIȚEI LUMINIȚA


ITRIU FLORIN

P.U.Z.: Iași, STRADA PANTELIMON


000,00 mp, detinut de domnul ACHIȚEI onform contractului de vânzare și cumpărare

nterior:

BALNEARE ȘI TURISTICE, Dl- Centrul Balnear


•    regim de cdffetiruire: conform PUZ;

•    fudcțiuni predominante, conform PUZ cu recomandarea de a se admite următoarele funer

uri cu urante

imspații acoperite și descoperite ic comerbpentru turism; max: conform PUZ;

OT max : conform PUZ;

UT max : conform PUZ;

gerea minimă față de aliniament: conform PUZ;
•    retrageri minime față de limitele laterale: conform PUZ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare : conform PUZ;

In PUG-ul nou se prevede o zona mixta de clădiri inalte cu retragere deda calea ferata.


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: CM; regim de construire: izolat si discontinuu; funcțiuni predominante: zona de comerț, birouri si locuire;

H max = 19,Om masurat de la CTA la atic, regim de inaltime D+(f POT max = 35%;

CUT max = 2,1 mp.ADC/mp.teren; retragerea minimă față de aliniament = 8,50 m ( de la lir 15,15 m din axul străzii Pantelimon Halipa;

ietăte) siretrageri minime față de limitele laterale: 2,00 retrageri minime față de limitele posterioare = 24 de la proprietate;

circulații și accese: accesul se realizează din strada Pantei echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitafî Parcare subterana demisol - 10 parcari, supraterane-^13 parcari, total 23 de parcari; Se propune traversarea clădirii prin demisol pențn^acqe^l^ parcările amenajate pe lot.


In urma ședinței Comisiei tehnice deame data de 03.02.2017 se avizează favora

de reglementari anexata și vizataPrezentul aviz este valabil numai împre spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răsp


înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. cap

63 alin. (2) lit. ș) din Legea nr. 350/20

modificările și completările uit


Prezentul aviz este un aviz teh P.U.Z.

Documentația tehnică poate întocmi num prevederilor aces


ntru exactitatea datelor și veridicitatea ce obTectbKprezentului aviz, în conformitate cu an. menăjarea teritoriului și urbanismul, cuate fi folosit numai în scopul aprobării

izarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a


I de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a ,. 864 din 30.03.2016 (valabil pina la 30.03.2017) emis de

Alexandru
PLAN URBANISTIC ZONAL -


IAȘI, Strada PANTELIMON HALI PA, NR.5A

Construcția propusa nu va afecta cadrul natural existent.

2.7.2. Evidențierea riscurilor naturale si antropice

Terenul studiat nu se afla intr-o zona naturala protejata. Nu se despre riscuri antropice cu impact asupra zonei studiate.


2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor si din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri in zi

In cadrul zonei studiate sistemul cailor de comunicații echipare edilitara nu prezintă riscuri sau puncte nevralgice.

Parcajul propus la demisol va fi deschis, ventilat natural pe to'

Se propune realizarea a 20 locuri de parcare la derrtisol si 14 loc nivelul terenului, in principal in curtea din spatele constructi Suprafața terenului ocupata de parcaje va fi:

-demisol: S=180mp;

-la nivelul terenului amenajat (CTA) S=225mp


2.7.4. Evidențierea valorilor de patrimo

-In zona nu exista valori de panimoniu.


2.7.5. Evidențierea potențialului

In zona exista un centru balnear.


2.8. Opțiuni ale populației:
<1


Administrația locala prin ConsiliuNf-dfcal al Municipiului lași si prin Primăria Municipiului are in programul degjjvernare locala permanenta dezvoltare a localității din toate punctele de vedere, principatul obîdcîw fiind creșterea nivelului de trai. In acest context se inscrie si avizatrea^ecătre Arhitectul sef a Studiului de oportunitate intocmit pentru Planul Urbanfspc Zonal -^strada Pantelimon Halipa, nr.5A.

Opțiunea populației ce locuiește in zopal limitrofa amplasamentului este favorabila dezvoltării urbanistice Brtfkrealizqrea^e noi locuințe colective si spatii publice, motivata de faptul ca/s^v^jrfthunatatiechiparea edilitara, se vor înființa noi dotări necesare cartierului.

In acest sens.nr    urbanistic zonal se vor elabora soluții concrete pentru

obținerea prin inye^t    a, a confortului urbanistic.3. ^RbPUNEfck JEZVOLTARE URBANISTICA
luzii aiestudiîlbr de fundamentare.

a prehif^raatoare întocmirii prezentei documentații s-a intocmit si avizat de hitectul seMal municipiului lași studiul de oportunitate realizat pentru ^PLANULUI URBANISTIC ZONAL" ce are ca obiect realizarea unui imobil ocuirrtș/dRun regim de inaltime: D+P+5E.

CpncluziiteM^fe rezulta din cele analizate converg spre ideea continuării dezvoltării istice a acestei zone, beneficiile fiind nu numai pentru investitori, ci si pentru cei locuiesc sau isi desfasoara activitatea in vecinătatea perimetrului studiat.2?\ Prevederi ale P.U.G. lași.3.2.1. Reglementari urbanistice PUG: Proiectul nr. 20506/1995 General al Municipiului lași" si "Regulamentul urbanistic aferent P.U.G. -ului\ avizat ai aprobat in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului lași nrxTȘ3 august 1999 si prevede pentru unitatea teritoriala de referința in care se afla amplasamentul - D1 ce definește-1' centru balnear Nicolina”.    f (


Din studiul cadru al PUG a rezultat ca acest teritoriu aferent prezentutuTRUZ are, potențial in ceea ce privește construibilitatea.    Z"    //

Prin reglementările urbanistice ale PUZ se vor insitui o serie~<îe cbnditii de construibilitate care vor conduce la amenajarea teritoriului dm/toate/punctele de vedere: echipare edilitara, dezvoltare si modernizare/câilor de conjiunicatileuartere rutiere, parcari dimensionate corepunzator necesitauforp^protectis^ meohiiui prin realizarea de spatii verzi inierbate, plantate cu arbori si ar^tî^onfobn-studiilor de specialitate).


Având in vedere cele preconizate in zona invecinata PUZ-ului se vor petrece o serie de mutatii pozitive, in sensul ridicării graduluPde-qrbanizare. Un alt aspect il va constitui schimbarea valorii de piața a terenu/IprZip riniita PUZ - ului, dar si a teritoriilor învecinate, in sensul creșterii valorii a,


3.3. Valorificarea cadrului natural, am^n

exter

de tnx_cadru bun iar condițiile de diverselor surse sau vecinătăți.Terenul studiat prin PUZ dispune in p mediu sunt bune, nexistand poluare m


Modernizarea circulației

Din punct de vedere al a orașului prin sos.Nicolina deservita de transport in o Accesul la amplasament se 7m carosabil si trotuare latera'

PUZ-ul propunezamenajare

Organizarea ciicutetiei sl a vigoare HG 425/2007 si confori pentru aprobarea^nornielor ten localitățile urbaner~Nqrm$tivului autoturisme in^calitatil^s*rbape, contravențiilor la n

la acbșuca urban


;esibili >ortarî


a este relativ bine legata de restul u profil de 14m, modernizata si maxi-taxi care sunt la 2 min distanta, antelimon Halipa, strada cu latimea de cari supraterane.


parcărilor s-a făcut in conformitate cu legislația in prdinului Ministerului Transporturilor nr.49/1998 privind proiectarea si realizarea strazitor in P 132/1993 pentru proiectarea parcajelor de HGR 678/1998 privind stabilirea si sancționarea rnele dZp/evenire si stingere a incendiilor, STAS 10009 referitor limitele admisibile ale nivelului zgomotului.reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici

.1    Zonifica rea funcționala

n analiza efectuata referitor la posibilitățile de dezvoltare a teritoriului aferent en    mentatii a rezultat o zonificare care cuprinde o unitate teritoriala de


inta:

zona funcțiunilor mixte conținând servicii publice , servicii de interes general si inte - CM;

.5.2. Bilanțul teritorial

jfitoriul studiat prin prezenta documentație are o suprafața totala de 1000,00


mp si in pezent are următoarele caracteristici:


Bilanț teritorial existent

Nr.

Crt.

Destinația terenului

Suprafața

mp

Procent,/ din total/ teren \

1

suprafața de teren construita

-

0

2

suprafața teren neamenajata

1000,00

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN

1000,00
Bilanț teritorial propus

Nr.

crt.

Destinația terenului

Suprafaîâx

mp

Profcent

diptotal

1

suprafața de teren construita

317,27

3173

2

suprafața de teren amenajata (trotuare, parcaje)    f

401,13

40,11

3

Spatii plantate    l (

/ / 2^1^j3

28,16

SUPRAFAȚA TOTALA TErW    (

<4Ș0,0O

y

100,00

3.5.3. Indici urbanistici.


Principalii indici urbanistici, Prod construita/Suprafata totala teren %) si totala desfasurata a construcții

-    concluziile studiului geoteh
-    prevederile din PUG - cad,

locuințe colective;

Având in vedere cele enunțate m -Procentul de Ocupare^aTefepului'le Ocupare a Terenului (Suprafața totala itul de Utilizare a Terenului (Suprafața teren) au la baza:


condiitiile impuse pentru construcția de


-Coeficientul de Utilizare a Terenului


propun următorii indici urbanistici: 35%;

2,5 mp.Adc/mp.


3.6. Dezvoltare

Descrierea soluti 3.6.1. Alimen 3.6.1(1^Alimen Afimertt^rea exploatarea^


echipării edititare.

de realizaresa rețelelor edilitare, u apa sieapklizare e'fcuapa.

cu apa se va realiza din conducta de apa existenta in funcțiune si PA VITAL SA Iași aflata pe str. Pantelimon Halipa. Sunt necesare lor lucrări:

la conducta nou propusa, care se va realiza cu țevi din

realizare^ urmate a - brapsament/racde inalta densitate;

amimpe"branșament si apometru pentru contorizarea consumului de apa. antii exteriori se montează la distante care sa satisfaca condițiile impuse de ativul de^anitare, de maxim 120 m, semnalizați corespunzător.

3.6.1.2 Canalizare ape uzate.

Tinind seama de gradul de dotare cu rețele de canalizare al zonei, de capacitatea de si de cota de montaj a acestora, se propune varianta cu transport gravitațional,

MES


in sistem unitar, in care apele uzate si cele pluviale sunt colectate prin rigole si prin scurgere, împreuna cu apele uzate menajere, colectate de la dotările sanitare afe fiecărei clădiri, vor fi preluate de un colector principal si transportate gravi colectorul public din strada Pantelimon Halipa.

Colectorul principal si colectoarele secundare, amplasate pe ti Pantelimon Halipa, pot fi executate cu tuburi din țevi PEHD, țevi PVC ri< garnituri.

Căminele de vizitare si gurile de scurgere vor fi execut monolit sau cu elemente prefabricate din polietilena.

Se vor adopta soluții care sa satisfaca condițiile impuse de terenul si

-    pina la căminul de racord conducta de canalizare se mont-    se adopta materiale cu imbinari care sa impiedice pierderile

-    se vor adopta sotutii cara sa aiba un grad mare de prelua modificările rezultate din posibilele tasari.

-    in jurul conductelor se umple cu un strat drenant de pietriș.

CONCLUZII

1. Soluțiile definitive privind alimentarea cu stabilite in cadrul fazelor ulterioare de proiectare ( cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de statului: SC APA VITAL SA, Regia ApeiorRomane, lns|izarea apelor uzate vor fi iza planului topografic itutiile specializate ale de Protecție a Mediului


3.6.2. Alimentarea cu căldură a imobilei

Soluția optima pentru incalzirea unorrastfel detol^dîrk- clădiri de birouri, este cea cu centrale termice de nivel, functionind qd gaze naturale. ^ perioadele de vârf de consum sau când presiunea in rețeaua publica este scăzută se poate folosi si combustibilul lichid, care poate fi depozitat in rezervoarespeciale^rqplasate cu respectarea anumitor condiții, in interiorul sau exteriorul clădirii.


CONCLUZII 1. Pereții clădirilor se recoma de 5 cm grosime sau un material cu se realiza un coeficiealizati din zidărie cu termosistem - polîstiren ivitate termica cel puțin echivalenta pentru a a căldurii si a se reduce consumul de


combustibil si gradul d' 2. Randam

combustibil lichid, sau fortata , a

JL Folosirea intericx/șxterior, pei


)luare> azanelor'

Seîncălzire, funcționând cu gaze naturale si/sau to mai mare de 90%. Cazanele pot fi cu evacuare naturala r de ardere.

obineteloNtermostatice de radiator sau a sondelor de ambianta iteSqcalzirea diferențiata a camerelor in funcție de nevoile de moment, îzanul un mijloc important de reducere a consumului de
'data cuobținerea aprobărilor legale pentru alimentarea cu gaze, se va verifica a conductebde gaze naturale de distribuție (presiune redusa) la care se propune consumatori.

3.6.3>A|irf)entarea cu gaze naturale. Noii consumatori vor putea beneficia de gaze


le după cum urmeaza :

pentru eventuale chicinete, cu mașini de gătit tip aragaz pentru incalzire cu centrala termica: min. 3,0 Nmc/h familie


limentarea cu gaze naturale se va realiza din conducta existenta din otel, aflata infuncțiune si exploatarea E.ON Gaz Romania - sucursala lași. Sunt necesare realiza următoarelor lucrări:

- branșament la conducta nou propusa, care se va realiza cu țevi din polietilena reglare-masurare (P.R.M.) echipat cu regulator de presiune si contor de gaz.

Toate conductele din otel pentru distribuție si branșamente se vor monta subtei


trotuare pe traseul viitoarelor străzi si proteja anticoroziv prin izolare cu bitumsi impîslîtura din fibra de sticla .

Branșamentul asigura legătura dintre conducta stradala de disi reglare-masurare si se termina la capat cu flansa electroizolanta si rol Instalația de utilizare exterioara si interioara asigura legaturaîrrtrș pun de utilizare a gazelor naturale. Instalația de utilizare se va e» vedere cu prioritate siguranța, dar si aspectul.

Atât firida pentru postul de reglare-masurare, cat si conductei utilizare vor fi protejate anticoroziv prin grunduire cu miniu de plumb si straturi cu vopsea de culoare galbena.

«I


CONCLUZII

1.    O data cu obținerea aprobărilor legale pen; capacitatea conductei publice de gaze natu

2.    Soluțiile definitive pentru alimentareaxu gaze ulterioare de proiectare ( Pth,PAC,DE)i

3.6.4. Alimentarea cu energie ele

clădirii s-au avut in vedere următoarele j -alimentarea cu energie electrica trebui normele europene,

-imobilele vor fi dotate cu rec gospodărești,

-posturile de transformare termoizolante (alipite clădirilor ca spgftii fcomc cu garaje).gaze , se va verifica usa.

vor fi stabilite la fazele


. Pentț 'alipentarea cu energie electrica a de baza:

respunda nivelurilor de exigenta impuse de

inat, conservarea hranei si activitati

e, in clădire prefabricata cu panouri iăle si prestări servicii sau cuprinsa in zonele


3.6.5. Instalații

ale municipiului lași la zona studiata.

CONC

Qj). Stabilirda.sdtu.fei de racordare la rețeaua de joasa tensiune si medie tensiune, precum si,arhplasarea postului de transformare , se va face in conformitate cu proiectul de specialițate^^aTHntoc™ de SC E-ON ELECTRICA SA lași, la comanda investitorilor. 2zStabiîîrea soluției de racordare la rețelele telefonice existente se va faoe in ite cu proiectul de specialitate , ce va fi intocmit de R.A ROMTELECOM lași, la investitorilor.

spodarie comunala

epozitarea deșeurilor se face la depozitul ecologic Tutora. Colectarea, nsportul si depozitarea deseuriior menajere si stradale se face de către Consiliul ocal lași prin Secția de Salubritate din cadrul D.A.D.P. - PRIMĂRIA IAȘI.


Scatii. Imobilele vor fi racordate la rețelele telefonice tora in canalucte subterane, in tuburi din PVC, pina1.7. Protecția mediului.


PLAN URBANISTIC ZONAL -


IAȘI, Strada PANTELIMON HALIPA, NR.SA


wlliiUrmare a analizei condițiilor de mediu existente si avand in vedere impactulpe car avea asupra mediului construcția imobilului, se propun prin reglementările P.U.Z. o set masuri care vor avea drept consecința menținerea mediului inconjurator intr-un-eehilibr stabil in conformitate cu prevederile Legii privind protecția mediului nr. 137/1995, țnbdificata prin Legea 159/1999.

Menținerea calitatii mediului intre limite acceptabile, cu tendința de parametrii naturali, constituie o linie strategica esențiala a unui programjde măriagemer al mediului (reconstrucție ecologica, asigurarea dezvoltării sale

principiilor “Dezvoltării Durabile". Din acest motiv, in concorda^ management a mediului trebuie sa se acționeze către diminuarea surselor de poluare a mediului in zona studiata. Se proij

-    reducerea poluării aerului cu noxe din arderea cor reducerea vitezei de trafic;

-    eliminarea poluării solului prin colectare si preepurarec procesul de producție si a celor pluviale;

-    eliminarea emisiilor necontrolate datorate diverselor activitati complementare funcțiunii de birouri;

-    elaborarea și aplicarea unui sistem legis^    txprotectia calitatii aerului, la

nivel local.

jndatii)^

de-gpa si car _

de^protgcție etcjcp^fac parte din sistemul de Kapa)si de dirijare a lor,vor trebui : in stare de funcționare;

^sternul de colectare si îndepărtare a apelor din si se va menține permanent,în stare cotei apei subterane


Prevenirea riscurilor naturale

-asigurarea etanseitatii conducti -toate amenajarile(cămine,canale colectoare si evacuare a apeițsau a etanșate corespunzător si menținute-se va verifica si reamenaja în precipitatii(jgheaburi,burlane,trotuare,ricorespunzătoare pentru a nu provoca mod -se va realiza o sistem: la sistemul de canalizare.Epurarea si preepurarea

spre rețeaua de canatizaree^dinsa

Depozitare controlatarenului pentru eliminarea apei pluviale


verziite. Apele uzate si cele pluviale se vor dirija strada Pantelimon Halipa. or se va realiza pe platforme imprejmuite.

radate, consolidări de maluri, plantari de zone


nt terenuri degradate sau maluri de pamant.

itiilor se vor respecta următoarele condiții pentru protejării din precipitații:

de înlăturare rapidă a apelor din precipitații sau proveniteIn zona In timr Lor de i se vor accidental

•seva proceda tă evacuarea rapidă a apelor din groapa de fundație,atestarea i de furidgreșiturnarea imediată a betonului simplu în blocul de fundație;

din căuze neprăvăzute turnarea fundațiilor nu se va efectua imediat după va observa fenomene care vor indica pericol de surpare.se vor lua măsuri de urilor în zona respectivă sau de transformare a lor în pereți cu taluz. Organizarea sistemelor de spatii verzi.

Arborii si arbuștii se vor planta spre limitele amplasamentului studiat.

Se vor evita speciile de plop, stejar, arin, salcie, fag si alte specii care prin tipul de dacina pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

-nu este cazul
PLAN URBANISTIC ZONAL


«■IAȘI, strada PANTELIMON HALI PA, NR.5A


Refacerea pesîsagistica si reabilitarea urbana

Pentru imbunatatirea microclimatului si ameliorarea fondului natural al zorî propune plantarea de arbori si arbuști cu frunze persistente care sa asigure protecție ti timpul anului și intretinerea acestora. Arborii se vor planta pe limita terenului.

Valorificarea potențialului turistic si balnear

-nu este cazul

Eliminarea disfunctionaiitatilor din domeniul cailor de comunica

rețelelor edilitare majore

-in zona studiata nu exista disfunctionalitati in domeniul cin edilitare.
3.8. Obiective de utilitate publica.

Pe lista obiectivelor de utilitate publica se afla pe prima de comunicație existente prin refacerea carosabilului.

Pe teritoriul aferent PUZ-ului nu se vor realiza alte obiective deiqtefes si utilitate publica, astfel incat nu sunt necesare alte expropieri sau schimburi de terenuri.

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUĂRI


Administrația locala poate susține, acest susținerea obținerii avizelor necesare, Wieipteles in vigoare, precum si susținerea investiției prin' modernizare a arterelor rutiere si a retelelo,