Hotărârea nr. 507/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PĂCURARI NR. 31-31A, NUMAR CADASTRAL 152925 Intocmit in vederea construirii unui imobil locuinte colective, pe teren proprietate private, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PĂCURARI NR. 31-31A, NUMAR CADASTRAL 152925 Intocmit in vederea construirii unui imobil locuinte colective, pe teren proprietate private, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 222 din 01.02.2016 si nr.1772 din 06.06.2017 eliberate de Primaria Municipiului Iasi;

Având în vedere cererea nr. 111863 din 04.11.2016 prin care SCHROTTER ZAHARIA SI SCHROTTER IRINA ADRIANA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA PĂCURARI NR. 31 -31A, NUMAR CADASTRAL 152925;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 521 din 28.07.2016 si nr. 716 din

14.06.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 09.03.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 116/PUZ/2017 emis de Consiliul Judetean Iasi ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 240 din 16.11.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.117035 din 23.11.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA PĂCURARI NR. 31-31A, NUMAR CADASTRAL 152925, intocmit in vederea construirii unui imobil locuinte colective, pe teren proprietate private, persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1729,40 mp (866mp+863,40mp), detinute in baza contractelor de vanzare cumparare autentificate nr. 510/21.02.2001 si 507/21.02.2001 si actului de alipire nr.460/04.03.2016.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.: UTR: L2m - locuințe colective;

Indicatori urbanistici: POT=25%, CUT=0,96 mp ADC/teren mp,

Regim de înălțime: D+P+3E-4E (partial), Hmax. nu va depasi +16,0 m masurata de la CTN.Aliniamentul stradal este dispus la 12,00 m fata de axul strazii Pacurari conform plansei de Reglementari Urbanistice (sau 8,00 m fata de limita strazii Pacurari).

Retragerile laterale nu limiteaza dispunerea cladirii pe amplasament. Suprafata construita a cladirii propuse nu se identifica cu suprafata construibila (suprafata cuprinsa intre limitele laterale, posterioare si aliniamentul stradal).Astfel retragerile fata de limitele proprietatii sunt:lateral 3,00 m si posterior 5,00 m.Regimul de construire va fi izolat - pe parcela se va amplasa o singura constructie.

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

-    locuințe colective si functiuni complementare ale acestora;

-    servicii profesionale (inchiriere birouri sau spatii comerciale numai la parterul imobilului) - cu condiția ca acestea să nu afecteze liniștea, securitatea și saIubritatea zonei.

Tipuri interzise de ocupare si utilizare

Sunt interzise functiunile si activitatile:

-    locuințe individuale izolate;

-    echipamente publice de nivel rezidențial ;

Anexa U03 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor SCHROTTER ZAHARIA si SCHROTTER IRINA ADRIANA din Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Călin Scripcaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 507 din 29 noiembrie 2017

HCL nr.507/2017
«WOBt LCCIJN IE CQtECIlVE & FaRTEE CU ALTA OBUtJABi S+P+3M&wrte( GRADPE LAfOC=t

L2m

25%

0.96

13

16


PrapnWOfiț SCHROTTER ZAHARIA SI SCHROTTER IR! NA ADRIANA

1729.40

A^,..,^    4.f2,3mn

A** rfufimm'o = 1660.2 mp j

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafața construibila

0,0

0,0

432,3

25,0

Suprafața circulații, alei, locuri de parcare4terase,trotuare

0,0

0.0

744,0

43,0

Suprafața sp citii verzi/ libere airnenjate/neamenajate

1729,40

100.0

553,4

32,0

Total suprafața F/U/.

1729,40

100,0

1729,4

100,0

PROFIL TRANSVERSAL STRADA PĂCURARI


Verificator/

Expert

Nume/prenume

Cerința

Referat/ Expertiza

\ 'Z    -W

nr./data

Verificator

7',

Referat nr—din_2011

Expert

f iHLlU*    1

__

en ciel

'1 C W(J B "    f

S.C. ARC EN CIELS.R.L.

Titlul proiectului:

întocmise f.mx - cf- cowitblmbe imom locuințe colective fe then fbomktate

adresa: lași, strada Păcurari nr. 31-31A

FAZA

P.U.Z.-CP

J22/782/2009    > 'j

Beneficiar-

SCHROTTER ZAHARIA SI SCHROTTER IRINA ADRIANA

2/2016

Sef proiect

dr.aiti. Mihai Driscu

/ 1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

U.03

Proiectat

arh, Liviu Suveica

Data:

06.2016

Proiectat

arh. stg. Conianopol M.

JLNI

DII

□ T


IPIUL IAȘI


NANISMB-dul Sîefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200. Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Plan urbanistic pentru Zona Construita Protejata


Ca urmare a cererii adresate de SCHROTTER ZAHARIA ADRIANA, cu sediul in Iași, str. Toma Cozma nr. 59, 04.11.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările use emite următorul:


Nr. 240 din 16.

pentru Planul urbanistic zonal pentr vederea construirii unui imobil locuințe coie fizice, IAȘI, STRADA PĂCURARI NR. 31-31 Inițiator: SCHROTTER ZAHARIA si SC Proiectant: SC ARC EN CIEL SRL;

Specialist cu drept de semnătură RU Amplasare, delimitare, suprafață zona st 31-31A, NUMĂR CADASTRAL 15 Suprafața terenului studiat prin,

in baza contractelor de vanzar 507/21.02.2001 si actului de alipir

Prevederi PUG - R.L.U./âprdbate

INTERIORUL PERIMETRULUI URBANISTICE;

PROCENT MAXIM DE Orotejata întocmit în in roprietate private, persoane STRAL 152925,

A ADRIANA;


arh. Mihai Corneliu DRISCU

P.U.Z.: IAȘI, STRADA PĂCURARI NR.29,40 mp (866mp+863,40mp), deținute utentificate nr. 510/21.02.2001 si /04,03.2016.

rior: UTR: CP - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN


CP la - se va menți Mănăstirile Goția și Palatul Culturii CP lb + CP Ic COEFICIENT CP la - se Bărboi,

(Teatrul ya

,8 perl
A VALORILOR ISTORICE ȘI ARHITECTURAL


ă în care valorile POT se situază între 10 - 20% (Mitropolie, . Trei Ierarhi) și între 2+ - 35% (Teatrul Vasile Alecsandri,


m = 50%

RE A TERENULUI (CUT MP ADC/MP TEREN) existentă în care valorile CUT se situează sub 0,2 - (Mănăstirea i), între 0,2 - 0,4 (Mitropolie, Mănăstirea Golia) și între 0,6 - 0,8


Alecsandri/Palatul Culturii)

CP Id - CUT maxim se menține în limitele existente astfel: ile situate pe aliniament irite retrase de la aliniament


Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:


UTR: L2m - locuințe colective;

Indicatori urbanistici: POT=25%, CUT=0,96 mp ADC/teren mp,

Regim de înălțime: D+P+3E-4E (parțial), Umax. nu va depăși +16,0 m masurata cfejă QȚN. Aliniamentul stradal este dispus la 12,00 m fata de axul străzii Păcurari conform planșe^ Reglementari Urbanistice (sau 8,00 m fata de limita străzii Păcurari).

Retragerile laterale nu limitează dispunerea clădirii pe amplasament.

Suprafața construita a clădirii propuse nu se identifica cu suprafața construibila (ș intre limitele laterale, posterioare si aliniamentul stradal).

Astfel retragerile fata de limitele proprietății suntdateral 3,00 m si posterior 5,00 Regimul de construire va fi izolat - pe parcela se va amplasa o singura consUTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului^

-    locuințe colective si funcțiuni complementare ale acestora;

-    servicii profesionale (inchiriere birouri sau spatii comerciale condiția ca acestea să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritat'

Tipuri interzise de ocupare si utilizare

Sunt interzise funcțiunile si activitatile:

-    locuințe individuale izolate;

-    echipamente publice de nivel rezidențial ;

Anterior emiterii autorizației de construire, stabilizării versantului, lucrări menționate în stucfi comisiei pentru urmărirea stabilitatii ver^a^tilor a în ședința din data de 16.11.2017 a Comisierteh și urbanism documentația urbanistica aAjst

eptiona lucrările in vederea i de stabilitate și in avizul


amenajare a teritoriului ta si avizata favorabil.


Prezentul aviz este valabil numai împr^ewță cu planșâ/de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul P.U înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.

6.3 a 1 in. (2) Iii, țp din lx»t>ca nr. 350/20<l

modificările și completările ulterioa

Prezentul aviz este un P.U.Z.nd pemjtpO exactitatea datelor și veridicitatea

tul prezentului aviz, în conformitate cu art. najarea teritoriului și urbanismul, cu


Documentația tehn poate întocmi nu prevederil&E^cestuia.
ic și poate fi folosit numai în scopul aprobării


rizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se rea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a


la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a


urbanisrfpnr. 1772 din 06.06.2017 (valabil pina la 06.06.2018) emis de


UNICIPIULMI IAȘI.

MUNICIPIUL. IAȘI

INSTITUȚIA ARHITECTUL.UI SEE S E R VI CI U ■_ URBANISM

B-dul Stef;

an cel Mare și Sfint nr 11, lași, RO-7000E Web: www.primaria-iasi.ro: e-mail: ca Cod Fiscal: 45

34 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200. ibinet.primar@primaria-iasi.ro

41580

Nr. 60810 din

kfiROBAT,

PRIMAR HIRICACa urmare a cererii adresata de Schrotter Zaharia, SchrofferTnna Acfrianhk    rfi lași,

Strada Toma Cozma nr. 59, înregistrată ia nr, 6081 (j^in 'Y3x06.2017    :ate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șK^roartismul    ările și

completările ulterioare, se emite


AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru teren proprietate, in lași, Strada Păcurari nr. 31-31/

152925 cu respectarea următoarelor condițjk

1.    Teritoriul care urmează să fie reglemejn^tori n P.U/ZLCbhform anexei la prezentul aviz, teritoriul este situat in incinta proprie construită, delimitat ișJMgrd de locuințe colective, regim de inaltime P+3E (la str. Păcurari), ia Sud dgfer^nun apartinand persoanelor fizice, la Vest de terenuri apartinand persoanelor fizice (cladfre^onurhen^Oâsa Decan Roijnita), la Est de clădire aflata in administrarea Primăriei Municipiului lasn/(cladire monument Casa Buicliu).

2.    Categoriile funcționale ale dezvoltărij^evVntuale servituți: locuințe colective

3.    Indicatori urbanistici obligatorii (limite va


imobil de locuințe colective pe 9,40 mp, număr cadastral


CUT maxim = 1,00 mp.ADC/mp.t la cornișa de 16,00 m fata de C * ins Ițim ea se va măsură de la, aticului, conform RLU PUG api

4.    Dotările de interes public n extinderea /devierile ratele toc edili interesat, anterior obțin

5.    Capacitățile de trans din cadrul Primăriei pe lot conform

6.    Acorduri/Âvi confornyGertifi iași, avirOomisia de

7.    ObligațițJ^ihițiatorul consultarea publicului privind aprobareaNRe

ime și maxime) POT maxim = 25 %,

altime S+P+3E-4 parțial, inaltime maxima


atural pana la streasina/partea superioara a 163/1999

asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: zaca este cazul, se vor face de către investitorul atieTde construire.


onform avizelor specifice ale Comisiei de Circulație si al Politiei Rutiere las:. Se vor dimensiona parcari 425/2007.

organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z: m nr. 1772 din 16.06.2017 emis de Primăria Municipiului


aviz CRMi-Moidova.

.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și respectarea procedurii prevăzute in H.C.L. nr. 51/28.02.2013 lamentului local de implicare a publicului in elaborarea sauplanurilor de urbanism si amenajare a teritoriului in Municipiul iași. fiz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

■banism nr. 1772 din 16.06.2017 emis de Primăria Municipiului lași.


UF


NOTA: Vprezentul aviz este valabil numai insotit de planșa de reglementari istice vizataROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69. cod. 700075, lași Tel.: 0232 - 235100;    Fax:0232-210336; www.icc.ro

Nr. 9646/234UÂ'^.    .2017

Către.


//</'•


SCHROTTER ZAHARIA si IRINA ADRIANA

7//


AVIZ UNIC NR................/P.U.Z./2017

cu respectarea condițiilor impuse nrin aviz

Denumire: P.U.Z.- construire imobil locuințe colective peZfept'iL proprieta Păcurari nr. 31-31 A, NC 152925, St=1729 mp.

Elaborator : SC ARC EN CIEL SRL Dosar nr. : 9646/234U/03.04.2017

Beneficiar : SCHROTTER ZAHARIA si IRINA ADRIANA


Se constată că documentația a fost elaborată în conform/ Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și ulterioare;

Legii 50/1991 privind autorizarea executărirlucrărilor de completările ulterioare;

H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Regul^m^ntu Ordinul MIC f nr. 562/2013.

/ederile:

modificările și completările


, republicată, cu modificările și de urbanism, republicată în 2002;Consiliul Local al Municipiului lași, prin $wictiîri|e din subordine, va asigura informarea si consultarea publicului afectat de propunerea P.U.Z. înainte de supitflerelî șpre dezbatere în plen, în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, publicat înMojiitonil OTiciafa0<omâniei, partea I, nr. 47/19.01.2011.

Anexăm planșa „Reglementări urraniștmBsrZoni filtre “ vizată spre neschimbare.

Avizul își pierde valabilitatea îiy condimje irbcarg nu se respectă numărul și configurația locurilor

de parcare, prevăzute conform H.C.Lf^r. 425/200 sLpentru funcțiunea de locuire, reprezentate în planșa „Reglementări urbanistice - zonificare“ vizat\spre Jneschimbarc de Consiliul Județean Iași.


’ SECRETARUL JUDEȚULUI,

Lăcrămioara VERNICĂ

7/

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității. in solidar cu întocmitorul înscrisului

ARHITECT ȘEF,

Ana Mariă TÎRZIU

\

Plini asum in loialitate resptțnsabțlitatea corectitudinii și legalității, in solidar cu inlodțnitoml înscrisului.

ȘEF SERVIC1 Anca MIHĂIL1

SERVICIUL JIRJDJC CONTENCIOS ADMINISTRA I IV

Cons. Juridic Răzvan CRISTEA

înri asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii i legalității. în solidar cu întocmitorul înscriși/

SCHROTTER IRINA ADRIANA cu domiciliul in muni va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism; urbanism Plan Urbanistic pentru Zona Construita Rrotejata Construire imobil locuințe colective, pe teren proprie âtg privats, persoane fizice STRADA PĂCURARI NR. 31-31A, NUMERE^ADA^RR kî-E 5249 si 2858

I, str. Toma Cozma nr. 59,

9/03/2017 documentația de


ÎAT

île condiții:

Se vor respecta condifUlecdi    citate conform metodologiei de elaborare si

continutului-cadru at clanul    zonal.

GABRIEL HA^ABAGIU
PARTEA //

REGULAMENT

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Aria de aplicare a regulamentului

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZOT exclusiv la terenul situat în intravilanul municipiului lășixstrada Pacdratr3i/31A beneficiar SCHROTTER ZAHARIA SI SCHROTTER IRINA ADRIANA, și sVdplică Unității Teritoriale de Referință delimitată cu linii si cercuri, ari(^e<pddimiteie de proprietate existente și propuse) din planșa de reglementări urbahjsțfce U.03.

1.2. Alte prescripții complementare car regulamentul


it acționa simultan cu


Regulamentul aferent Planului ikbanistic Protejată reprezintă documentația de bdză P.U.Z.CP, având caracter de regleme
zona Construită prevederilor din cuprinde prevederi și construcțiilor de pe


referitoare la modul de ocupare și utiliî teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Reg    nt Obligatorii la autorizarea

executării construcțiilor de pe întrec    iță de teren ce face obiectul

P.U.Z.- cp. Odată aprobat, îmnrei    rhoriul general, regulamentul

constituie act de autoritate al ddmjr    >lice locale.


Regulamentul de urbar Regulamentul General aprobat prin H.G. 525/j996 cu metodologie de e urbanism pentru zo M.T.C.T. 562/ 200 prevederilor c General de


it cu respectarea: prescurtat în continuare R.G.U.) ările și comletările ulterioare, înutul- cadru al documentațiilor de


rotejate (P.U.Z.CP), aprobat prin Ordin


reglementare cuprinse în Regulamentul reKt Planului Urbanistic General al Municipiului


zona mu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință,


1.4. Alte condiționări sau avize suplimentare

Nu este necesara impunerea unor alte condiționări pri suplimentare în atara celor solicitate prin certificatul de urbanism, și ț documentație.

1.5 Definire C.U.T. si P.O.T.

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) este aeriniT csuprafața construită (amprenta la sol a clădirii sauKproiecți perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelehTboqhxm an Legea 350 din 2001 cu modificările și completările ulterioa

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) este dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășura planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea (conform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 c.

ulterioare).

Prin această documentație P.U.Lxcp su privind modul de ocupare și utilizare adOre/uurilor c prin H.G. 525/ 1996.

raportul a tuturor teritorială de referință cările și completările

regulile de bază


2. Dispoziții aplicabile in zona 2.1. Unitatea de referința sicolective

Unitate Teritorială

de_U

Natura ocupării:

/ Otiliz

2.2.1. Ocuparea si r

wjhzan

Terenul poate fi

\QCUp

îeferint

acestora. Terenul/poc locuite colective.


pT.R.): U.T.R, L2m - locuințe


2.2.2.

Sunt c

-    locuințe c

-    servicii imobiluli salubtTtae construcții și amenajări aferente țilizat pentru construcții cu funcțiunea de


ocupare si utilizare

lise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului: ce si funjptiuni complementare ale acestora; rotesio'nafe/inphiriere birouri sau spatii comerciale numai la parterul iffcu condiția ca acestea să nu afecteze liniștea, securitatea și


g zonei.


>uri interzise de ocupare si utilizare

Sunt interzise funcțiunile si activitatile ce nu sunt cuprinse la punctul 2.2.2.2.2.4. Condiționări diverse si protecții fata de poluare si alte r


Având in vedere faptul ca amplsamentul se afla in zona de or a siluetei tradiționale a locaiitatiifiar in imediata apropiere se află clădiri monument Caso decan Roijnîta monument sec.XI monument sec. XIX), pe situl fostelor Curți Domnești, exi găsirii unor vestigii arheologice. Din aces

supravegherea arheologica pe toata durata santi Poluarea din zona provine de la traficul

„întreprinderi" prestatoare de servicii, ce parazitează diminuarea poluării fonice se propune izolarea clădirii amenajarea de spatii plantate pentru reducerea poluarjj/create de execesul de noxe provenite de la autoturism Se va acorda o atenție deosebită la

-    ce pot afecta amenajările din spațiil

parcelele adiacente,    x\

-    care pot să provoace scurgetec^apelor care împiedică evacuarea și colectarea^papidă a a'

2.3. Condiții de ocupare a

2.3.1. Caracteristici ale pa

desjăymicile ona. Pentru re$£xtjnzator sisistematizare:

nstrucțiile de pe4- se păstrează dimensiunile_parcel

punct de vedere al: formei(aproximativ rectang 44,82(latura sud) x 4 38.95(latura vest si est) declivitatea se terenului esl aproximativ 3,00 m pe oIun Regimul de construire


(maxime si 38,04 cu


tiv mica, diferența de nivel fiind de de 39,0 m pe direcția nord - sud. pt(se va realiza o singura clădire).


construcțiilor in raport cu caile de circulație


/xAliniănxQMstradăl este dispus la 12,00 m fata de axul străzii PacurgriconfornQj>terisei de Reglementari Urbanistice.

isiructia pjrppusa se poate amplasa pe aliniament sau retras de/Ibrmc^staNnJunctie de soluționarea in plan a acesteia.

.3.3. Implantarea construcțiilor in raport limitele separatoare alea acesteia

RetMgerile laterale nu limitează dispunerea clădirii pe amplasament.

Suprafața construita a clădirii propuse nu se identifica cu suprafața struîbila(suprafata cuprinsa intre limitele laterale, posterioare si


aliniamentul stradal ). Astfel retragerile fata de limitele propetatîi sunt:lateral 3,00 m si posterior 5,00 m.

2.3.4. Implantarea construcțiilor unele in raport cu altele p parcela

Nu este cazul. Pe parcela se va ampț construcție.


2.3.5.    P.O.T.

Procent de ocupare a terenului va fi de 25%.

2.3.6.    Inaltimea construcțiilor


Regimul de inaltime a constructiEI va fi maxima nu va depăși +16,0 m de la C^S^..

2.3.7. Aspectul exterior al consti


4- se vor integra prin arhitecturală în caracî

4 se vor utiliza materia armonios studiata.

4- construcția va av si structura functf

2.3.8. Accese si circula
lizare/Xd/nensionare și tratare eneral al orașului.

tsqje omologate, cu texturi și culori


eriș tî^/terasa in funcție de volumetrie


Parcela este cqr minim 5,0 m lățime acces direct din str

Accesele /Intrarea Păcurari.


;ă are asigurat un acces carosabil de circulați^ publică, în mod direct(amplsamentu! are î)Y

tea) pe proprietate se vor realiza din strada

Circulațiile în 'ibtenornl și exteriorul amplasamentului se vor rezolva cu respectarep^^ohmativelboși legislației în vigoare.rea vehiculelor se va realiza în interiorul parcelei, în afara

Pentru stabilirea numărului minim de locuri de parcare/ garare se va cta H.C.L. a Primăriei Municipiului lași nr. 425/ 2007 (astfel, se propun 23 de parcare la nivelul solului - nr de locuri de parcare calculate pentru


2(etajul al doilea parțial) niveluri de locuințe si 2 de birourițparter si primul etaj) conform HCL 425/2007 suprafața desfasura a locuințelor :75 ).


2.3.10. Echiparea cu rețele tehnico-edilitare

Construcția propusa se vor racorda la toate rețelele existente5nzonc

Pentru toate racordurile se va ține seama de condiții^șT^rșdaij le impuse de structura geotehnică a terenului.

Se interzice dispunerea vizibilă a rețelelor {ocol; e est

1.1.1. Spatii libere și spatii plantate

Spațiul liber rămas după realizarea construcției și a aWor auto și pietonale, trotuarelor, teraselor, platformelor, etc^se va amenaja cu spații înierbate.*Gospodarirea deșeurilor generate pe prevederile capitolului 8 din studiul dewipact.


1.1.2. Spatii amenajate cu rol a racorda zona sau agresivea securiza, a izola, sau ului față de vecinătăți


Limitele laterale de proprietate vb< fi^dtevăzute cu gard, dublat cu gard viu, având 1,7 m înălțime/dMcbre un sqpu opac de 0,30 m.

Pentru creșterea gradului ^ejntimitate și diminuarea agresivității construcțiilor învecinate se ppbpi/t/e realizarea unei perdele vegetale pe latura de vest a terenului.2.3. Posibilități maxime de stilizare a terenului 2.3.1. C.Li.T. admis


utilizare aSterenului va fi de 0,96.^.2. Condiții de depășire a C.U.T.

cta c^ditiile art. 32, alin. (7), (9) și (10) din Legea 350/ 2001 etările ulterioare.


,+


• ? I *

întocmit, ica


Arh.stg. Canianopol Monica Șef proiect. Dr. Arh. Mihai Dri


23