Hotărârea nr. 501/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţe colective, amenajare incintă, parcări subterane și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921,

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuințe colective, amenajare incintă, parcări subterane și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 noiembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1799 din 31.05.2016;

Având în vedere cererea nr. 92535 din 15.09.2016 prin care AVĂTĂJI PAUL,

AVĂTĂJI NARCISA și GAVRILĂ CONSTANTIN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 544 din 28.07.2016;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Județean nr. 87/PUZ/2017 ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iași în ședința din

17.05.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 184 din 19.10.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 104423 din 18.10.2017 intocmită de

Directia Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuințe colective, amenajare incintă, parcări subterane și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2400,00 mp, detinut de AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA și GAVRILĂ CONSTANTIN conform contractului de vânzare cumpărare nr. 841/25.04.2016 și contractului de vânzare cumpărare nr. 42/25.04.2016.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: Extravilan municipiul Iași: fără reglementări urbanistice.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: LA1v - Zona locuințelor colective medii S+P+4E/S+P+3E+M, construite în regim izolat și funcțiuni complementare;

•    regim de înălțime S+P+4E, H max.=15,00 m măsurat de la CTN la atic;

•    indicatori urbanistici: POT max. = 50%; CUT max. = 2,5 mp.ADC/mp.teren;

• regimul de aliniere principal este la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate și la minim 9,80 m față de axul străzii DS 4111/7;

• retragerile laterale sunt la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate;

• retragerea posterioară este la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate; • limita construibilă parcare subterană este la distanța de minim 1,00 m față de limita de proprietate;

Accesul în incintă se va realiza din strada DS 4111/7;

Anexa planșa de reglementări urbanistice nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizările și devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrărilor autorizate pentru construire locuințe colective.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi; Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA și GAVRILĂ CONSTANTIN si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Călin Scripcaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 501 din 29 noiembrie 2017


1

2

3

4


IGNATEL C. ALEXANDRU-CHRISTIAN0745 15.a0.r2 M

birou individual de arhitectura    www.atelieruldeartiitectuta.ro

cui 26074052    proiectare@atelierulde6rhitectura.ro

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

Arh. Dragos CIOLACU

Proiectat

Arh. Dragos CIOLACU

Desenat

Arh. Alexandru iGNATELUNICI

dir

ITE


IUL IAȘI

SI


1ANISMISO 9001


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal

Ca urmare a cererii adresate de AVATAJI PAUL, AVATAJI NA CONSTANTIN, cu sediul în lași, STRADA TRANTOMIR NR/flJ înregis 15.09.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200 urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emit


AVIZ

Nr. 184 din 19.10.2017

intravilan municipiul lași pentru ubterane si imprejmuire


pentru Planul urbanistic zonal întocmit în vederea extj construire locuințe colective, amenajare incinta, parcaj pe teren proprietate privată persoane fizice,


IAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADAST Inițiator: AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA și Proiectant: Birou individual de arhitectură Ignăț Specialist cu drept de semnătură RUR: urb Amplasare, delimitare, suprafață zona stu NUMĂR CADASTRAL 153921;


ANTIN;

Qhristian;

u

ASI, ZONA MOARA DE


VÂNT,


detinut de AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI ntractului de vânzare cumpărare nr, nr. 42/25.04.2016.

urTicipiul lași: fără reglementări urbanistice,


Suprafața terenului studiat prin PUZ e NARCISA și GAVRILĂ CONSTA 841/25.04.2016 și contractului de vânz’


Prevederi PUG - R.L.U. aprobate anterior Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuseyUTTkLAIv construite în regim izolat și funcțiunii ecmplerhen

cuințelor colective medii S+P+4E/S+P+3E+M,


• utilizări admise: locuințeWdividuate\$Pb©j£ctive cu maxim S+P+4E si S+P+3E+M în regim de construire continuu (înșiruit) sau discdnțfnuu (cuplat sau izolat) si anexe aferente; echipamente publice specifice zonei rezidențiale; împrejmuiri, căi de acces pietonale și private, alei pentru biciclisti, spatii de joaca, parcaje, spații plantate; micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrțde>centrale/eoliertede mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de încălzire geotermală, pompe de caltfdră de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate; șe poț^ amplasa, la/parter si etaj 1 spatii comerciale si servicii, birouri; sedii ale unor

^rvicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în temi șKalte-^ervicii profesionale; servicii administrative (spatii administrație, birou sală ședințe administrație, etc.); sedii ale unor organizații politice, profesionale

^u amănuntul; activități manufacturiere; sport și recreere în spații deschise sau acoperite; iltietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate -

juăruri;

:ări admise cu condiționări: se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale, cu condiția ca prafața acestora să nu depășească 200 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă

„mabmult de 20 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să

nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare, producție si sa se asigure locuri de parcare conform HCL 425/2007 privind determinarea locurilor de parcare pentru orice tip de construcție;

• utilizări interzise: sunt interzise orice alte funcțiuni în afara celor menționate la categoria utilizări

admise și utilizări admise cu condiționări.    v Z

•    indicatori urbanistici: POT max. = 50%; CUT max. = 2,5 mp.ADC/mp.teren;    /

•    H max = 15,00 m măsurat de la cota ±0,00 la atic, regim de înălțime S+P+4E;

•    regimul de aliniere principal este la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate^și la minirH 9,80 m față de axul străzii DS 4111/7;

•    retragerile laterale sunt la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate;    t (

•    retragerea posterioară este la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate; V

•    limita construibilă parcare subterană este la distanța de minim 1,00 m față de limitele proprietate; Accesul în incintă se va realiza din strada DS 4111/7;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

în ședința din data de 19.10.2017 a Comisiei tehnice de amenajare' a ieritohului și urbanism documentația urbanistică a fost analizată și avizată favorabil    /

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementărîanexîatăz^i vizată spre neschimbare.    /

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în cor din Legea nr. 350/2001 orivind amenajarea teritoriului s completările ulter

Prezentul aviz e


fârrriitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) i//urbanismul, cu modificările și


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.    /    z/

Prezentul aviz este valabil de la data e de urbanism nr. 1799 din 31.05.2tc MUNICIPIULUI IAȘI.    ((.

fă durata de valabilitate a certificatului la 31.05.2018) emis de PRIMĂRIA
MUNICIPIUL.UI IAȘI


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837 Web: www.primaria-iasi.ro: e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Nr. 117287 din


J&Q)'


2017


AVIZ COMISIE DE URBANISMLa solicitarea nr. 117287/21.11.2016 depusa de A VĂTAFI PAUL,, ATAJI NARCISA și GAVRILĂ CONSTANTIN cu domiciliul in municipiul lași, STRAbAJ^ IT0MIR NR. 8, va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism din data de 17.05    47 documentația de

urbanism PUZ pentru:

Extindere intravilan municipiul lași pentru coi îîre locuințe colective, amenajare incinta, parcari subterane si subterane si irpp uîre pe teren proprietate privată persoane fizice

IAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR C>


cu respectarea condițiilor dlpăvfeelesQlicitate conform metodologiei de elaborare și conținutului cadru al Planului Urbanistic Zonal, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/ N/ 2000, indicătf7&WUH0-2Q00.
SECRETAR COMISIE, MARIUS AUR


lei, cu chitanța nr.


AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.    din

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru introducere teren in intravilan pentru CONSTRUIRE


LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE INCINTA, PAR ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE generat de t suprafața de 2400mp, din care 1200mp identificat cu identificat cu număr cadastral /CF 149001, vet? respecta


1.    Teritoriu' care urmează să fie reglementat prin studiat de 2400mp este delimitat spre nord de ter/ 142587, la sud teren proprietate Bujoreanu Li Copou lași si la est cale de acces DS 4111/î anexa profilul acestuia.

2.    Categoriile funcționale ale dezvoltării și colective medii si dotări aferente.

3.    Indicatori urbanistici obligatorii POT=i S+P+4E, inaitime maxima 15,00m licorni de axul caii de acces, respectiv laUBTERANE SI SUPRATERANE SI ravilan zona Moara de Vânt, in 441 /CF 148949 si 1200mp r condiții:
xei la prezentul aviz, teritoriul ăta cu număr cadastral 145813 si rietate privata S.C. VI NI FRUCT S.A. egoria drumului de acces si se va


servituți: funcțiune propusa si admisa locuințe


pADC/mp teren, regim de inaitime maxim CTN. Aliniament stradal: retras la 9,80m fata proprietate, imprejmuire retrasa la 4,80m de axul


străzii. Retrageri fata de limitele pro)

4.    Dotările de interes public necesare, as'ig'brarfeâ acceselor, parcajelor, utilităților: se va preciza categoria drumului ce asiguraaccesul la teren/conform legislației in vigoare. Se recomanda redimensionarea drumului in concoKfanta^cu. circulația propusa corelata cu caracterul zonei constituite. Extinderile/devrertfereteleloRediHtare - daca este cazul - se vor face de către investitorul interesat, anterior obtinepragtoîxatiei dș/eonstruire. Se vor asigura dotările obligatorii funcțiunii propuse conform O.mJSl nr. 119/2CrWiăr locurile de parcare se vor amenaja cu respectarea prevederilor H.C.L. nr?4'25/2007.

5.    Capaojtjyile de tr^nspom-admise^/conform avizelor specifice ale Comisiei de Circulație din cadrul jlui lasPsi mPolitiei Rutiere.


Primăriei Muni

6.    Acord uri/Avi, Certificatul

7.    Oblig publicul

da

penăjare a îniul aviz
ifice ale^c/ganismelcr centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z - conform 99 din 31.05.2016 emis de Primăria Municipiului lași. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a edurii prevăzute in H.C.L. nr. 51/28.02.2013 privind aprobarea implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și


in municipiul lași.

valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de in 31.05.2016 emis de Primăria Municipiului lași.


Arhitect-șef,Achitat td/a de................lei, conform Chitanței nr................. din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data deROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘIBulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.ice.ro


Nr. 14689/376U / .ÂL./Ca.... 2017 Către,Nr. de exemț Exemplar nr. j_


AVATAJI PAUL și NARCISA, GAVRILA CONSTANT

AVIZ UNIC NR. J..£......./P.U.Z./2017

cu respectarea condițiilor impuse prin avize


colective, oprietate44, în Vânt.


Denumire: P.U.Z. „Introducere teren în intravilan în vede

amenajare incintă, parcări subterane și supraterape șt suprafață de 2.400,00 mp, situat în extravilanul m un ici pi

Elaborator: B.I.A. IGNĂȚEL C. ALEXANDRU - CHR1STIAN Dosar nr.: I4689/376U/24.05.2017

Beneficiar: AVĂTĂJI PAUL și NARCISA, GAVRILĂ CONSTANTIN

Se constată că documentația a fost elaborată în conformitate cu prevederile: L^ii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și copipjetările ulterioare, Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de/urbanvsm?TepM)licată în 2002, Ghidului GM-010/2000, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/^/2000.

Consiliul Local al Municipiului Iași, prin structurile din subordine, va asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerea P.U.Z. înainte de supunerea spre dezbatere în plert^-în iconformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, publicat în Monitorul Oficial al Româmeîfpartea 17ai\Jl7/19.01.2011.

Avizul Unic își pierde valabilitatea în/condițîHe îiKcarc nu sunt respectate configurația și numărul locurilor de parcare reprezentate în-planșa „Reglementări urbanistice - zonificare“ din P.U.Z,, precum și orice alte prescripții ale docmnentației urbanistice.

Anexăm planșa „Reglementări urbanis^ce^zonificare14 vizată spre neschimbare.PREȘEDINTE

dr. irig. Măricel popa/

sR>

Hi asurfrsțsponsabilitatiâ pentru fundamentarea, c


intatea pentTU tundamentarea. corectitudinea, legabtștea îrîtsțrnin^aeestui înscris oficial 11.10.2017, 2cx, Gheorghică D Docuirwnt creat lâ Direcția Arhitect Șef

Serviciul DA.T.

SECRETARUL JUDEȚULUI Lăcrămioara VERNICĂ

mioara V

X


Inii asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității. în solidar cu întocmitorul înscrisului

ARH1TECȚ ȘEF,

Ana Măriri TÎRZIU

îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidarcu întocnritorul înscrisului

VOLUMUL 2- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind a 'detaliind reglementările din PUZ. Prescripțiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectu/ ?UZ>

2.    BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Prezentul regulament a fost elaborat in baza Legii nr. 50/1991, cu completările si modificările 350/2001 cu completările si modificările ulterioare, a Ghidului de elaborare PUZ GM 010/2000 General de Urbanism, aprobat prin HCL nr. 146/2011 a Ghidului privind elaborarea si aprob prin ordin MLPAT nr. 21/N/10.04.2000, a GM 007/2000.

3.    DOMENIUL DE APLICARE

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, sezefera e. extravilanul municipiului lași, ce se constituie ca PUZ - "Elaborare PUZ+RIfU pentru vederea construirii de locuințe colective, amenajare incinta, parcari subterane si suprati teren proprietate” - beneficiari Avataji Paul, Avataji Narcisa, Gavrila Constantin, si se aplic referința delimitate pe planul de reglementari ce face parte integranta din pcezehfql reguf următoarele limite si vecini:

la est cu cale de acces DS, proprietate privata nr. Cad. 152701 si proprietâte^priv (cea mai apropiata clădire este la o distanta de peste 18.70m);

•    la sud cu proprietate privata Bujoreanu Luminița (teren neconstruit);

•    la nord cu proprietate privata nr. Cad. 145813 si si prgpcietate privata nr. Cad. neconstruit);

•    la vest cu proprietate privata S.C. Vini Fruct S.A. (teren /teconsîmitj?

situat in

’ravilan in împrejmuire teritoriale de nt si care are

nr. Cad. 126495


1442587 (teren


CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL D 4, REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRARE A INTEG RIT


NATURAL SI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile a construcții si amenajari specifice localităților, cu res Utilizarea funcționala a terenurilor s-a reprezenta Zonificare.
ife din tarea condiții fie in P.U.Z


este permisa pentru toate tipurile de puse de lege.

in planșa de Reglementari Urbanistice -


plasament, funcțiune, volumetrie si aspect ateriale utilizate, invelitoare, paleta cromatica,


Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor arhitectural, conformare si amplasare golupf/rapdrtgoi - p etc. - depreciaza valoarea peisajului, este

Reguli pentru asigurarea protecției san

1.    Colectarea si indepartarea reziduuril

îndepărtarea apelor uzate - menajere se va raspandirea neorganizata direct pe/^jcUrti, gra< a apelor uzate menajere.    /

Precolectarea reziduurilor menaj© amplasate in condiții salubre^sj evacuarea reziduurilor stradale.x.

Locul de amplasare a/depozitelor oe reziduuri menajere se va alege astfel incat sa nu producă disconfort v^cmilor si ;&rnuimpurifice$ursele locale de apa.

Platforma de gunohfPG- PuhctubCkfepodaresc) va fi amplasat la o distanta de minim lOm, fata de geamurile camerelm^deSpcuit, cohftfrm Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.

2.    Aprovizionarea cu apa potabila a localităților si a construcțiilor aflate in afara intravilanului Pentru aprovizionarea cuapa .potabila a populației se pot folosi rețelele de apa potabile existente

apavital. y rebuic sa fie continua.

\racorddrL ctnmmicatii si legaturi ale rețelei de apa potabila cu rețele de apa destinate altor

^scopuri'

fe - generalități

Scopul protecției mediului natural si antropic cat si in scopul apararii interesului public se pune tot rfraiaccentuatproblema imbunatatirii serviciului de salubritate.

Astfel, st' vor cauta soluții de amplasare eficienta a platformelor gospodărești, poziționarea judicioasa de container^/i recipiente, eventual cu sortare prealabila.itara a solului:

rețea de canalizare a apelor uzate. Este interzisa izi, locuri riverane, etc.) sau in bazinele naturale de apa

ce in recipiente acoperite si menținute in buna stare, te. Administrația publica locala va asigura colectarea si


conform avizuî


Colectarea deșeurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona, subzona, sau gospodărie individuala prin pubele modeme, cu rotile sau cu saci din material plastic.

Soluționarea problemelor legate de salubrizare se face in funcție de zonificarea functio(ud)i prevăzută in documentațiile urbanistice.


La poziționarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele normative in vigoare precum si caracterul zonei. Masurile de salubrizare ale localitatii^nu vor cadrul - urbanistic, funcțional si compozițional.

Se vor evita de asemenea, depozitările intamplatoare ale gunoiului, mai ales in zo/ zonele verzi plantate, etc. In caz contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauze drastic conform legilor in vigoare.

Intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare^ utilaje specializate. De asemenea, activitatile de salubrizare vor fi de natura sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze imaginea zonei.


Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmărită indeaproapexaducinc adoptarea soluțiilor rezultate in urma studiilor recente sau aplicagtTfexpeneuta tariloi

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCT

INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va fac^ articolului 12 din R.L.U.

Asigurarea echipării tehnico - edilitare se va face conform articolului 13 din R.L.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurariÎ Qp^tpatibilitatii dintre destinația construcției si funcțiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din.R.Q.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admiși ai P.O.T.si C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbaryisrîxși precizați înycertificatul de urbanism (art. 15 si Anexa nr. 2 din R.L.U).


Autorizarea executării lucrărilor de utilitate pulj    baza documentațiilor de urbanism

aprobate si conforme cu art. 16 din R.L.U.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRA


Autorizarea executării construcțiilor se fata de punctele cardinale.

condițiilor si a recomandărilor de orientare

public se poate face cu avizul conform al ui pentru:


tablice, de deservire, de intretinere si de exploatare; complementare: magazine, restaurante, etc.);

nalizare, sisteme de transport gaze, rețele electrice, de instalații ori construcții de acest gen.


ă drumului public se intelege ampriza, fisiile de sigurata si


Autorizarea executării construcțiilor li organelor de specialitate ale administra-

•    Construcții si instalații a


•    Parcaje, garaje (incluși

•    Conducte de aliment telecomunicații si

In sensul prezentului Re fisiile de protecție.

Amplasare^c^nstnu    : aliniament

Autorizarea executări)    rrfse face in condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut in

documentațiile de/urfr    lita prin certificatul de urbanism, conform art. 23 din R.L.U.


a dex

ie intre terenurile apartinind domeniului public si cele apartinind i, a lotului,etc.) Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește


(linia gat te ale clădii

onstructiile pot fi amplasate sau aliniate in următoarele situații:

as de la^afimament in cazurile:

Inscrierizin regimul de aliniere existent;

Lărgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fiind diferita fata de alinierea existenta (spre interiorul parcelei);

tinerea unor distante (benzi) de protecție: 4 - 5 m;

acilitatea creării unor piețe, degajamente, alveole in preajma unor construcții cu circulație pietonala intensa;

o Obținerea lățimii minime a frontului la strada, in cazul parcelelor de forma geometrica neregulata.

Pentru fiecare situație in parte, se va asigura coerenta fronturilor stradale in funcție de situația vecinătăților si a caracterului general al străzii. Se recomanda in cazul zonelor protejate^ca prin certificatul de urbanism sa se solicite explicitarea modului de inscriere a fațadei in frontul/ construit existent, prin prezentarea desfășurării care sa cuprindă cel puțin trei construcții stingă - dreapt Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si fata de limita posterioara a pa


Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele injpime    1

fata de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil, respectiv 2,00m - daca 0,60m - daca nu sunt deschideri, precum si asigurarea distantelor minime necesare intef de incendiu, stabilite pe baza avizului unitarii teritoriale de pompieri.


Sunt interzise cuplările de calcan intre locuințe si clădiri cu funcțiune construirea de clădiri cu funcțiune productiva poluanta.

Se recomanda evitarea apariției de calcane din considerente estetice sbpconomit

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcela. Distante minime obligatori

Distantele intre clădirile alaturate pe aceeași parcela trebuie sa fie suficicntep^ntru a permite intretinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfeNn cat^sa nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in cazjde seism.

Distantele minime acceptate sunt egale cu jumătate din inaltime la comisa a clădirii celei mai inalte (H/2) dar nu mai puțin de 3 m. In cazul in care distanta dintpe clădită este mai mica decât H (inaltimea) clădirii celei mai inalte se va intocmi un studiu de insorire./


7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAR^DaCCES

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor <

fel este peri nisa numai daca:

sau prin servitute, conform destinației


•    exista posibilitatea de acces la drumurile publ construcției si cu permiterea accederii mijloadehx de stingerb-a^ncendiilor.

•    se asigura accese pietonale corespunzatoarCwmortantei si atotrinatiei construcției.

Rețeaua de drumuri precum si retragerea construcțiilor fata de drumurile publice se va face conform actelor normative care statueaza direct sau indiredyacbsfjtemeniu: Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulație din locafrfătfsiAeritonbl d^rinfluenta - C 242 /1993.

Organizarea circulației se va face in conformat Atebu.pri>punerile din documentațiile urbanistice P.U.Z.

ITARA


8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHII

Lucrările de imbunatatire, extindeRPsau mărire deRapacitate a rețelelor edilitare se vor realiza de către investitor, beneficiar sau detinatofn'rieutilitatipartial sau in intregime, după caz.

Rețelele tehnico-edilitare aflațe\i|n serviciu] pbttfic sunt proprietatea societății de furnizare de utilitari.

vor fi astfel dimensionate incat sa permită amplasarea clădirilor vânturi dominante, etc.) si cu respectarea prevederilor legale din9. REGULI CU PRIVII

[RE 1

bA XORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU

CONSTRUCȚII

Se va mentipe^ctuala țjâîedaL In caz de parcelare^parcelele pro| in bune condiții (prientate, insor Codul Civil.

cel el or cu forme geometrice regulate cit si celor neregulate.


iyiRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

srzi si ptantat

executam Construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spatii verzi si funcție de destinația si capacitatea construcției.

landa ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de ia se asigure:

-plantarba^ puțin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren in spatii verzi plantate pe circa 20 % din suprafața tc ului.

împrejmuirile:

In cazul clădirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri cu partea inferioara plina iar cea superioara de 1,20 cm, dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu). (^) Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o inaltime de 1,60 - 2,00 m din materiale coresp sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile proprietarilor.


Se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de imprejmuire prin folosirea elementelor d> urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc. )

Se recomanda ca indiferent de soluțiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectel intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobărilor legale.

CAPITOLUL III- ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafața masurata de 2.400,;

Reglementările zonei se pot studia si in planșa aferenta Regulamentului Urbani Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizații de construire.


CAPITOLUL IV-PREVEDERI LA NIVELUL UNITATI FUNCȚIONALE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


Pentru UTR LAlv - Locuințe colective medii S+P+4E,

-    locuințe individuale și colective cu maxim Ș+P+4E si (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) si anexe aferent

-    echipamente publice specifice zonei rezidențiale; -împrejmuiri, căi de acces pietonale și private, al plantate;


: centrale eoliene de mici dimensiuni, dură de dimensiuni mici; toate aceste sate;

birouri;


-    micro-obiective tehno-edilitare de producere za^hergiei elect

panouri solare, sisteme de incălzire geotermahL puțnpe de c obiective vor deservi exclusiv proprietatea pe care -se pot amplasa la parter si etaj 1 spatii c,    ’ si s


-sedii ale unor companii și fi expertizare, consultanță în diferite doi

ntru întreprinderi, proiectare, cercetare, servjicii profesionale;

rou administrație, sala ședințe administrație, etc.); etc.;


-    servicii administrative (spatii ad


-    sedii ale unor organizații

-    comerț cu amănuntul;

-    activități manufacturiere),

operite; ietoriale acoperite;


-    sport și recreere în spațij

-    parcaje la sol și multîetaj:

-    spații libere pietdnălL pasaje

-    spații(pî^ntate - scttaruf

ARTICOLUL

RMISE CU CONDIȚII

rvicii profesionale, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească ;ze/fransporturi grele, să nu atragă mai mult de 20 autoturisme, să nu fie prognyn prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei producție si sa se asigure locuri de parcare conform UCL 425/2007 privind larcare pentru orice tip de construcție;


-se admit func 200 mp ADd poluante, s te


îinarea loc

UL 3 - INTERDICȚII DE UTILIZARE

erzise orice alte funcțiuni in afara celor menționate la articolele 1 si 2 din secțiunea


CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)    Q

Conform prevederilor PUZ, parcela se considera construibila daca este accesibila dintr-un druimpublic sau de la un pietonal care poate fi accidental carosabil care va respecta Anexa 4 din HG 525/1996?s\

4.1.    Suprafața parcelei este de 2400 mp si front de 52,27 m;

4.2.    Parcela trebuie sa aiba forme regulate avand de regula părțile laterale perpendiculare^p^gtrada sab

pe circulația pietonala majora.    ((

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa conform aliniamentelor stabilite in planșa de regulament

5.1. Regimul de aliniere a construcțiilor este reprezentat in plans; 'de regi albastra si are următoarele distante:

UTR LAlv - Locuințe colective medii S+P+4E, S+P+3E+M Regimul de aliniere principal este la distanta de 5,Om fata de respectiv 9.8metri din axul caii de acces;


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA POSTERIOARE ALE PARCELELOR

6.1.    In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este de

6.2.    Regimul de aliniere posterior este de 5.0m fata de li
6.3.    Se va tine seama de condițiile de protecție fata de inceiLIMITEL^/ LATERALE SI

limita parcelei.

tehnice specifice.


ARTICOLUL 7 - CIRCULAȚII SI ACCESE

7.1.    Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor apoi pe calea de circulație din incinta studiata.

7.2.    Se va solicita de către administrația localafiMcadrul docurbentatiilor de eliberare a autorizației de construire planul de sistematizare verticala a integirzone, urmarindu-se in mod special asigurarea unor înălțimi de trepte exterioare de maxim 15 cm, asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platforme, si canalizarea acestora, interzje^reaMirijarii ap^lpr pluviale către parcele invecinate.


face cu ușurința pe Calea de Acces si


ARTICOLUL 8 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

8.1.    Staționarea vehiculelor se va face inTuteriorul parcelelor, sau in spatiile de parcare comune special amenajate. Se recomanda gruparetfpaK^jelon,prin cooperare.

Locuri de parcare necesare A.pAT^bQOfrpip/otbc de parcare rezulta 80 locuri de parcare destinate spatiilor de locuit.

8.2.    Staționarea autovehied    dpfrl lucrărilor de construcții si instalații cat si in timpul

funcționarii clădirilor se va /    murilor publice.

ARTICOL@9 - IN 9.1. Inaltimea la comisa a claMAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

qlorj^ fi cea prevăzută in Planul de Regulament: maxim 15,Om de lLcotîbterenu 'uâtural.


ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

dirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii, va răspunde exigentelor îîftectîrrii europene si va fi subordonat cerințelor si prestigiului investitorilor si zonei, ele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinătățile imediate.


le posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala, imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastise, imitații de materiale sau utilizarea e a materialelor.

ARTICOLULUI - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

11.1.    Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare existente si se vor cauta soluții pentru lipsa unor rețele.

11.2.    Se va acorda atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energi^i?J4u rețele de gaze naturale, termoficare sau electrice aeriene.

11.3.    Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decât in zonele anexe, in; publicului larg si numai in nise.

11.4.    Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale de pe suprafețele de teren rigole spre canalizare.


11.5.    Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor d> copertina si de pe terenul amenajat sa se faca spre un sistem intem de canalizare -proprietățile invecinate.

11.6.    Beneficiarul se obliga sa se racordeze la utilitățile publice.
ARTICOLUL 12 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

12.1.    Suprafețele libere si plantate vor respecta bilanțul teritorial

12.2.    Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonala, se vorigme posibil in baza unor studii de amenajare peisagistica, indiferent de suprafața Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea mî protecția construcțiilor.


verzi pe catARTICOLUL 13 - ÎMPREJMUIRI

13.1.    împrejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,80

13.2.    împrejmuirile vor fi dublate de gard viu.

13.3.    Nu se admite utilizarea sub nici o forma alarmei ghimpate,știu a ;


TILIZARE A TERENULUI

ZARE A TERENULUI (POT)


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DJE£

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM ADM<SjklL Dl

14.1    Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 50% ;

14.2    Se va admite de către administrația locala, cbnstructia dti imobile noi, cu depășirea POT - ului numai in cazuri justificate prin intocmirea de PlanuTrUrbaniștice Zonale.ARTICOLUL 15 - COEFICIENT

15.1.    Coeficientul de Utilizare a Terentilm v$

15.2.    Se va admite de către administrația k numai in cazuri justificate prin ifrtocTnirea d<

ARTICOLUL 16 - MODI 16.1. Orice modificare a numai prin avizarea noi'
TMJZARE A TERENULUI (CUT)

imj2,5 Adc;

la, titinstructia de imobile noi, cu depășirea CUT - ului Planuri Urbanistice Zonale.


umai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si