Hotărârea nr. 499/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 147617, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 147617, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 528 din 25.02.2015 si nr. 816 din 23.03.2017 eliberate de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 76536 din 25.07.2016 prin care doamna CROITORU LETITIA ANEMONA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 147617;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.482 din 09.03.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 28.11.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 195 din 19.10.2017;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.104883 din 19.10.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 14737, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 336,52 mp, detinut de doamna CROITORU LETITIA ANEMONA conform contractului de donatie nr. 202/2014.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.: UTR: LI- locuințe individuale mici cu maxim P+1E niveluri, în regim de construire izolat;

Indicatori urbanistici:UTR- POT=30%, CUT=0,36 mp ADC/teren mp,

Regim de înălțime: P+M, Hmax. Cornisa = 4,70m si Hmax. Coama = 7,90m (măsurata de la CTN );

Regimul de aliniere principal la strada Marta este la distanta de 3.0m fata de limita de proprietate, respectiv 6,10 m din axul strazii;

Regimul de aliniere la strada Rufeni este la distanta de 3.0m fata de limita de proprietate, respectiv 6,75 m din axul strazii;

Retragerea laterala pe latura nord este la 3,0 m si posterioara pe latura est este la 3,0m;

UTILIZĂRI ADMISE

-    locuințe individuale izolate;

-    echipamente publice de nivel rezidențial ;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONARI

Se admit funcțiuni la parterul cladirii - echipamente publice, comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei.

Se admite realizarea de anexe gospodaresti, foisor, magazie.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONARI

-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, un program prelungit după orele 22.00 - produc poluare.

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

-    construcții provizorii de orice natură;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Doamnei CROITORU LETITIA ANEMONA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism, Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Calin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 499 din 29 noiembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

4


HCL nr.499/2017^xisteS^

PREPUS

%\ V.

mp

%

336,52

100,0

5?*6 2 ***y

S 15,5

68

20,2

121,14

....

76,0

22,6

....

....

192,52

57,2

max 0,4


4,7

30%

0,36IVI UJ NI


IUI


IAȘI


ITT URI


IANISM*    hir 4 1-4-J


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215: fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonal


Ca urmare a cererii adresate de CROITORII LETITIA ANEMON STRADA COSTACHE NEGRI NR. 8, BL.G1, ET.3, AP. 7, îfiregisti 25.07.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2tMJI privi' teritoriului și urbanismul, cu modificările și complet^rtte^uîterioare,e următorul:


AVIZ

Nr. 195 din 19.10.2017pentru Planul urbanistic zonal întocmit în ved pe teren proprietate privată persoana fizica, IAȘI, STRADA MARTA NR.2A, NUMARCADAST Inițiator: CROITORU LETITIA ANEMO Proiectant: SC NEO PROIECT SRL;

Specialist cu drept de semnătură RUR: Amplasare, delimitare, suprafață zona (șLUdiată i NUMĂR CADASTRAL 147617;

Suprafața terenului studiat prin PUZ'es'

LETITIA ANEMONA conform con Prevederi PUG - R.L.U. aprobat MICI ȘI MIJLOCII SITUATE PE VER AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA D LV - ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE CONSTRUIȚI.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR


LV1-LV2- clădirile se vor AMPLASAREA CLĂDIRI LV1 + LV2 -clădirile limitele laterale ale inalt fata deTeren d


LV 1-LV2-retragerea cornișe masurava irxpuinctu AMPLASAREA CLĂDIRILOR U
onstruirii unei locuințe individuale


OAGA DAN

?Z.: IAȘI, STRADA MARTA NR.2A,


,52 mp, detinut de doamna CROITORU pnatie nr. 202/2014.

ONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE STRUIȚI.

ECTIVE MICI ȘI MIJLOCII SITUATE PE VERSANȚI SLAB


ENT

ment cu o distanta de minim 4,Om ELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR izolat si se vor retrage fata de


jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai e 3,Om

posterioara a parcelei va Fi egalaa cu jumătate din inaltimea la ai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,Om.

LE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELAadirile de pe aceeași aprcela va fi egala cu inaltimea la cornișe a clădirii punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai puțin de 4,Ommasurat puz

Ă ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR _ meâxmax+r^ă = 6.0 m (P+l, P+M)

Ițimea ma^mă = 9.0 m (P+2)

MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


LV 2 - POT maxim = 15%

IENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

xim pentru înălțimi P = 0,15 mp.ADC/mp.teren


-    CUT maxim pentru înălțimi P+M = 0,24 mp.ADC/mp.teren

-    CUT maxim pentru înățimi P+l = 0,30 mp.ADC/mp.teren LV 2 - CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 0,45 mp. ADC/mp.teren

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTR: LI - locuințe individuale mici cu maxim P+1E niveluri, în regim de construire izolc(t?)

Indicatori urbanistici:UTR- POT=30%, CUT=0,36 mp ADC/teren mp,    rv

Regim de înălțime: P+M, Hmax. cornisa=4,70m si Hmax. coama = 7,90m (măsurata de la CTIXQjX Regimul de aliniere principal la strada Marta este la distanta de 3.Om fata de limita de proprietate, respectiv 6,10 m din axul străzii;    />_\

Regimul de aliniere la strada Rufeni este la distanta de 3.Om fata de limita de proprietate, respectiv 6,75 m din axul străzii;

Retragerea laterala pe latura nord este la 3,0 m si posterioara pe latura est este la^3,0r UTILIZĂRI ADMISE


-    locuințe individuale izolate;


-    echipamente publice de nivel rezidențial ;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit funcțiuni la parterul clădirii - echipamente publice, cc6fierbi kșervîcii    male cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu salubritatea zonei.

Se admite realizarea de anexe gospodărești, foișor, magazie. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

fața de 200 mp ADC, generează un 22.00 - produc poluare, ui generat


-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc trafic important de persoane și mărfuri, un program prelu


-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau inc


-    construcții provizorii de orice natură;

în ședința din data de 19.10.2017 a Comisj și urbanism documentația urbanistica a fpspanaîb

amenajare a teritoriului vizata favorabil.


Prezentul aviz este valabil numai impre spe neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. ca


63 alin. (2LiiL.g) rlin Leuca nr. 350/^MlJ.^privi modificările și completările

Prezentul aviz este un P.U.Z.


reglementări anexată și vizată

, „ exactitatea datelor și veridicitatea

__I prezentului aviz, în conformitate cu an,

najarea teritoriului și urbanismul, cu


oate fi folosit numai în scopul aprobării

Documentația tehni poate întocmi num prevederilor ace


Prezentul avfz certificatularea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se ea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a

la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a r. 816 din 23.03.2017 (valabil pina la 23.03.2018) emis de

OPIULUI IAȘIșef, in MUSTIATAMUNICIPIU


INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEE


Z5&

I NetB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11. lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr înregistrare: 15289


AVIZ DE OPORTUNITATE nr.AîkS dinPrivind lucrarea Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - CONSTRUIRE LO

Date generale de identificare:

Denumirea lucrării: P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PE TEREN PROPRIETATE

Localizarea: intravilan municipiul Iași, strada Marta nr. 2Ă-rhiJmăr cadastral 14737 /CF 147517

Numele beneficiarilor: CROITORU LETITIA ANEMON Proiectant: S.C. PROCONS 51 S.R.L.


Propuneri referitoare la do,

•    Teritoriul care urmează să fie reglementat 336,52mp teren studiat.

Categoriile funcționale ale dez o Amenajări aferente: căi

•    Reglementări obligatorii

o Indicatori urban/ o Se vor respecta o Se vor asigura locuri„tia umanistica solicitată: I Urbanistic Zonal:kși eventuale servituti:

abile și pietonale private, parcaje, etc. ri de irlb public necesare:

UT =0,36 mpADC/mp teren; lui civil cu privire la servitutea de vedere; re conform H.C.L. nr. 425/29.10.2007.p. PRIM VICEPRI Mihai


ARHITECT ȘEF, arh. AnaMiria Tîrziu
E-mail: urbanism@primaria-iasi.ro Tel/fax: 0232-267582, 0232-267583. int. 126. 104, 169 0725321104, 0725321169

Nr. 76536 din 25.07.2016


AVIZ COMISIE DE U
domiciliul in IAȘI, STRADA COSTACHE NEGRJ in ședința Comisiei de urbanism di^data de\ pentru:


Construire locuința individuala pe terer STRADA MARTA NR.2A, NUMĂR CAPÂSTRAt


Gl, ET.3, AP. 7, va comunicam cî cumentatia de urbanism PUz


(vata, persoană fizică


- se vor respecta cor    avizele solicitate conform metodologiei de elaborare si

conținutului-cadru"£tl    nistic zonal.


Achitat taxa Comisie de Urbanism


lei. cu chitanța nr


din


nea


nrniEcr


TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga@yahoo.com; vvww.neopr«ie£X.blogspot..ro


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTA SI REAMENAJARE SPAȚIU EXISTENT

CAPITOLUL I PRESCRIPȚII GENER
1. Rolul Regulamentului local de utbanism

Prezentul Regulament are rolul de a reglementa pentru amplasamentul amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unei locuințe indivduale.

Prescripțiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe întrcgOcrironul ce face obiectul PUZ.


2. Baza legala a elaborării

Elaborarea prezentei documentații de urbanisnxs-a face normative:

•    Legea 242/ 2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 27/2008 pentru modificarea si completarea Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

•    Legea nr.50/1991, modificata si completata^-privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

•    Regulamentul General de Urbanism, atîfobabpttnHGR 525/1996;

•    Ghidul privind metodologia de elaborare si Idecontinutul cadru al documentațiilor de urbanism,


spectarea următoarelor legi si


indicativ GM-010-2000 Ghidul privind elabora 2000,aprobat prin Legea nr. 18/199


Legea. nr. 10/1 <095 Legislația in vigoare construcțiilor, sanatatea 1 .ege;/nr) 307 aprfrn^rea categoriil
nfil MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; egulamentelor locale de urbanism, indicativ GM- 007-21/N/10.04.2000;


nciar, modificata si completata; in construcții;

la cai de comunicații, rețele tehnico-edilitare, siguranța (ulatiei, etc.

d apararea impotriva incendiilor si HG nr. 1739/2006 pentru e construcții si amenajari care se supun Avizării si/sau autorizăriiitatea la incendiu

orrne deSeiena/si recomandările privind modul de viata al populației, aprobate prin Ordinul misterului ȘjXnatatii nr. 536/1997;

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri m

PLAN URBANISTIC ZONAL    - 19 -


ncD


prniECT


TEL.+40 0232246204; +400744754304 dgoaga@yahoo.com; vvww.neopr(AecjJblogspot..ro


3. Domeniul de aplicare

Zona propusa pentru reglementare se afla in in intravilanul municipiului Iași, in Fier, str. Marta, nr. 2A.

Terenul reglementat are suprafața de 336,52 mp, UTR delimitat cu linie punctatîH reglementari, reglementari care face parte integranta din prezentul studiu.CAPITOLUL I REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPAR4. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrii țiului natural si construit


4.1. Autorizarea executării construcțiilor pe terenuri toate tipurile de construcții si amenajari specific^lycalitatilo

Terenul studiat are categoria de folosyfrta CC —vilan este permisa pentru t.4 din RGU. onstructii.


renuri cu destinație forestiera este

stinatie forestiera.


4.2. Autorizarea executării construcțiilor sj ^menajar interzisa, conf. art.5 din RGU.

Terenul studiat nu se afla in zona

4.3. Autorizarea executării ctmstrucliilor^xlefliiitive, atelele decât cele industriale, necesare

nform legii, care conțin resurse identificate ale

flaxin to>o-'zona care conține resurse identificate ale


exploatării si prelucrării resurselor in zonele delimr subsolului, este interzisa, conf. art.^din RG Terenul studiat nu

subsolului.

4.4. Autorizare^xecutariTconstru^tiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele lac^tirljor este jytejrzîsa. cu excepția lucrărilor stabilite conf. art. 7 din RGU.

Nu este cazul.

4.5. Autdrizare^sexefcuiarii construcțiilor si a amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volume trie/si^âspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizare,

arQ/paletaXromatica, etc. — depreciaza valoarea peisajului, este interzisa, conf. art. 8 din RGU. irenuFxeghr/rientat nu se afla in zona cu valoare peisagistica sau in zone iturajlti protejate

<\^nZtur^l


PLAN URBANISTIC ZONAL


- 20 -


ncn

pmiEcr

4.6.


Terenul studiat nu se afla intr-o zona care cuprinde valori de cultural contruit, rezervație de arhitectura si urbanism sau in zona d monumentelor istorice.

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului

5.1. Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor in zonefesexpl    rTnaturale cu

excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa cfc    colului 10 din

R.G.U.

l'erenul studiat nu se afla in zona expusa la riscuri naturale.

5.2. Expunerea la riscuri tehnologice.

Terenul studiat nu se afla in zoijfa^pxpu


5.3. Construcții cu funcțiuni generatoare de ri: Construcțiile si instalațiile propuse, prin riscuri tehnologice.


5.4. Asigurarea echipării edilitare Beneficiarul, sau benefic edilitare necesare funcționarii


Asigurarea echipării tehnico articolului 13 din R.G.U.


5.5. Asigurarea co Autorizarea „e


compatibilității dtntr conform articolului 1


5.6. Pr6cbntul

or, nu sunt generatoare de


iat privat va asigura toate lucrările


itare in localitate se va face conform


funcțiunilor:

tructiilor se va face cu condiția asigurării construcției si funcțiunea dominanta a zonei


AuțoAfarea executahi Construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili ^si G-JKl • Stabiliți prinPUZ.

POTY/max. 20,2 % ;

CUT: max 0,36 mc/mp teren


PLAN URBANISTIC ZONAL


- 21 -


nea

prniECT


TEL.+40 0232246204 ; +400744754304 dgoaga@yahoo.com; www.neoprnjecy.blogspot..ro

5.7.    Lucrări dc utilitate publica

Nu este cazul.

5.8.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor: construcțiile propuse se vor executa avand la baza documentarii elabor 50/1991 republicata — Legea 453/2001 privind procedura de adtqrizare, pr nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, de către speciaEsti ifrdQrnehiu;


in vederea proiectării se vor respecta condițiile si recomandările studiului gebtehnic; prin proiecte se vor stabili exigentele de performanta esențiale, ce trebuie realizate' menținute pe toata durata de existenta a construcțiilor si a instalațiilor aferente.


Teritoriul studiat ce face obiec întrucât zona nu are diferente intr-un singur UTR (Unitati Teritorialekje

Reglementările zonei se pot studia si Pe baza acestui regulame


obiectivului propus, in condițiile ectivelor de interes public


FUNCȚIONALA


afata de 336,52 mp.

funcțional, circulație, etc.) ea se constituie


I KZâZ □


prniECî


PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE


Prin PUZ se vor urmărește stabilirea condițiilor de amplasare, Xm echipare edilitara a obiectivului de investiție « Locuința individuala pe teren zona studiata.ș|onarc,'conformare si ?» in relație cu


1.1. Utilizări admise


In zona PUZ — ului se permit urmatoa^eî^ functi niveluri în regim de construire izolat.
1.2.    Utilizări admise cu condiționa

Se admit si alte funcțiuni la parte condițiile in care nu generează zgo poluare si trafic intens de autovehi

Se admite realizarea de anex


— echipamente publice, comerț, servicii, in e/runctionare pana la orele 22 si nu produc arfuri.

>isor si magazie unelte, cu condiția realizării


acestora cu materiale de calitate si a inte

1.3.    Interdicții de latilizartL


(stora in ansamblul arhitectural propus.


-    activitati de producție? si alteactrritatvpoluante ;

-    funcțiuni comercialc^și servicu^profesionale care depasesc 200 mp/ADC, generează un trafic important de pcrsoanexirmtrfiirLau program după orele 22 ;

-    construcții provixQrii de orice bătură cu excepția celor pentru organizarea de șantier, le natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de

adiacent&x sai/ care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care marea si colectarea rapida a apelor meteorice, im nespecificate in art. 1.1 si 1.2.


PLAN URBANISTIC ZONAL


-23-


nea


nrniEcr


TEL.+40 0232246204 ; +400744754304 dgoaga@yahoo.com; w\vw.neoprojec}).blogspot..ro


SECȚIUNEA II

CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLA


2. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFE)

DIMENSIUNI)

Pentru a putea fi construibila direct, in baza prezentuhii Lregulame indeplineasca următoarele condiții:-    sa aiba un acces carosabil de minim 5,0 m lățime dintr-o circumie publica in motl direct, sau prin drept de trecere legal;

-    sa aiba asigurata echiparea tehnico-edilitara necesara;

-    forma si dimensiunile lotului sa permită amplasarea unor construcții j^c suprafața lor, cu respectarea regulillor de amplasare si conformare conf


3. AMPLASAREA CLADIRIL^ FATA

(1) Aliniamentul este definit in sensul prezentâhn regula: domeniul public si domeniul privatENT

fiind linia de demarcație intre


Clădirea propusa se va alinia cu latura igu dinspre str. Marta.


4. AMPLASAREA CLA POSTERIOARE ALE PARCELEI

(1)    Regimul de aliniere

(2)    Clădirea prop cornișa).

principala de acces, din cuprinsul

1 a'^amplasamentului, limitrofa limitei de proprietate


TA DE LIMITELE LATERALE SI ELELOR SI IN INTERIORUL


prezentat in planșa de reglementari urbanistice U2. de limitele de proprietate cu min. H/2 (h = inaltimea la


micșorate pana la limita Codului Civil, cu acordul legalizat al a de condițiile de protecție fata de incendiu si alte norme tehnice


toii te ca^ufile'se vor respecta Normele de igiena privind mediul de viata al populației sau, ditiile de protegtie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.


PLAN URBANISTIC ZONAL


ncn


TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 dgoaga@yahoo.com ; www.tieopr<£ie£l!.blogspot..roARTICOLUL 5 - CIRCULAȚII SI ACCESE

5.1.    Accese auto

(1) Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 5,0 o circulație pubEca in mod direct, sau prin drept de trecere legal. Caracteristic drumurile pubEce trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a/iticenq

5.2.    Accese pietonale

(1)    Trotuarele pietonale vor fi racordate cu rampe pentru/a bite circulat handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

(2)    Se vor respecta prevederile din planșa de Regulament.

5.3.    Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, dccLfn afara circulațiilor(1)

(2)


pubEc, pe locurile de parcare la sol prevăzute in k Locurile de parcare se dimensioneza conform


pilor carosabile de acces, in vigoare.ARTICOLUL 6


INALTIMEA MAXIMA ADMISIB1

(1)    Inaltimea maxima a constructiilo/vg>ti cea

Hmax la cornișa = 4,7 m / Hmaxw coama = 8,1


ILOR

prin planul de Regulament:


ARTICOLUL 7 - ASPECTUL

(1)    Aspectul exterior al construc impune o rezolvare arhitectural-urba


finisaje exterioare, elemente decorative de armoniza cu vecinatile imediat

(2)    Fațadele posterioare si lWerale v7x.fi


URILOR

iracterul si reprezentativitatea funcțiunii. Se accente pe detalii: elemente de inveEtoare, iști, etc. Volumele construite vor fi simple si se vor


?te arhitectural la același nivel cu fațada principala.


ARTICOLUL

Tojrt5\ clădirile vor racordatCONfilTlI DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

acordatejla rețelele tehnico- ediEtare.

st tic pransare la rețeaua pubEca se suporta in intregime de investitor sau


itare se va face cu respectarea prevederilor Legu nr.10/1995 privind in construbtiL precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări


PLAN URBANISTIC ZONAL


-25-


nnn

prniECT


ARTICOLUL 9 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

(1)    Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor plantate.

(2)    Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonala, se vor amenaja^ indiferent de suprafața acestuia.

(3)    Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului, sa se terenului peste minimumul necesar pentru acceses, circulații pietonale, terase.

(4)    Sistematizarea verticala a terenului se va realiza asjfelincâtscurgerea \ de pe terenul amenajat sa nu afecteze proprietățile invecinate.

ARTICOLUL 10 - ÎMPREJMUIRI

(1)    împrejmuirea spre strada de acces va fi transparenta dublata sau nu cu viu, cu inaltimea maxima de 1,80 m.

(2)    împrejmuirea laterala si posterioara va fi opaca, cu ii

o

SECTIUNJ

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPAIRE Si

ARTICOLUL 11 PROCENT MAXIM AD

Procentul de Ocupare

COEFICIENT MAXIMDE

Coeficientul de Utilizarea Tererîului

ARI ALE PUZ

Orjcopaodific^    - uluise face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si

iectare si a sa in Consiliul Local al municipiului Iași si Consiliul


CONSTRUIRE LOCUINȚA PE TEREN PROPRIETATE

IAȘI. STR MARTA NR.2/\