Hotărârea nr. 498/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL 154464, întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL 154464,

întocmit în vederea construirii unei locuințe unifamiliale si împrejmuire pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3378/18.10.2016 valabilitate (18.10.2018) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 79437 din 09.08.2017 prin care doamna BURLACU ILONA MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL 154464, întocmit în vederea construirii unei locuințe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 711 din 31.05.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 13.10.2017 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.180 din 19.10.2017 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 103381/16.10.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL 154464, întocmit în vederea construirii unei locuințe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin Planul Urbanistic Zonal - Iași, este de 300,00 mp detinut doamna BURLACU ILONA MARIA, conform contractului de vanzare cumparare nr. 154/05.09.2016.

INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 9,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime

D+P+1E;

•    POT max = 30 %;

•    CUT max = 0,9mpADC/mp.teren;

Regimul de aliniere principal este la distanta de 3,0m de la limita de

proprietate la strada Fagului si de 6,50 m de la limita de proprietate la axul strazii Fagului;

Retragerea fata de limita laterala nord-est este de 2,00 m.

Retragerea fata de limita posterioara sud-est este de 2,00 m.

Retragerea fata de limita laterala sud- vest este de 2,00 m.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Doamnei BURLACU ILONA MARIA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism, Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Calin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 498 din 29 noiembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

4PLAN URBANISTIC ZONAL

REGLEMENTARI URBANISTICE- ZONIFICARE


Lot

PARCELA

Nr.

cadastral

Suprafața din acte

Suprafața real masurata

PROPRIETAR

1

1CC

154464

300 mp

300 mp

Burlacu llona Maria

TOTAL

300 mp


30%

D+P+1E

0.90

+9.00


STRĂZI CATEG. III STAS


P.F.A. PA Certificat de autorizarePlanșa nr FDi


ZONA FUNCȚIONALA

Existent

Propus

Supraf.

mp

%

Supraf.

mp

%

1. Suprafața construita

-

90

30

2. Suprafața circulații

45

3. Teren liber

300

100

165

55

TOTAL ZONA STUDIATA

300

100

300


LIMITE DE PROPRIETĂȚI    /

DRUMURI EXISTENTE REDIMENSIONATE ZONA DE AMPLSARE CLĂDIRI LOCUINȚA PROPUSA

ALINIAMENT STRADAL RETRAGERE DE LA ALINIAMENT ALINIAMENT FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN LIBER

PLATFORMA AUTO


toan

IOSUS


Proiectat


Desenat


c. arh. losub I.


3%?. -Data"


017


REGLEMENTARI URBANISTICE- ZONIFICARE


Planșa nr.


U3MUNICIPIU

DIRECȚIA ARHI

URBANISM

BIROU DEZVOLTARE URBANA SI MONUMENTE


R/\ S____ISO 9001

B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,

Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Aviz Plan urbanistic zonalCa urmare a cererii adresate de BURLACU ILONA MAkIA, cil7 sedițui ini llasi, Șoseaua Păcurari nr. 71, bloc 478, scara C, et.8, ap. 30, înregiSfMțăTanr. 794^Zdin 09.08.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privi na\a menajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emitetKrnărtețrul:


pentru Planul urbanistic Zonal Ias^ întj unifamiliala si împrejmuire pe teren propriet 43A, NUMĂR CADASTRAL 154464.

Inițiatori: BURLACU ILONA MARIA ;


Proiectant: SC BLEJSTAR SRL; Specialist cu drept de semnătură Amplasare, delimitare, suprafața ILONA MARIA in baza Contractului1
in P.U.Z.: 300,0 mp, detinut de BURLACU parare nr. 154/05.09.2016.


rior:

e protecție sanitară și normativelor în vigoare, ionari: se interzic orice intervenții care contravin legilor și


Prevederi P.U.G. - R.L.I

•    UTR P9 - păduri și

•    Utilizări admise;

•    Utilizări admise normelor în

•    Utili^âr^ interzîî vigoare;

•    Prevex cu P,/

•    H

POT max = 30%;

;UT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

iplasareb/cladirilor fata de aliniament: retragerea de la aliniamentul stradal este ropusa la o distanta de minim 3,Om de la limita de proprietate la strada Fagului, z6,50m din axul străzii fagului;

Le limita laterala nord - est distanta minima este 2,00 m;


zic orice intervenții care contravin legilor și normelor în

..U. propuse - UTR LVI- locuințe individuale si colective mici, ’condiții speciale de densitate foarte redusa,•    fata de limita posterioara sud - est distanta minima este de 2,00 m;

•    fata de limitalaterala sud - vest distanta minima este de 2,00 m.

•    circulații și accese: accesibilitatea pe amplasament dintr-un drum pub^jC^Jirect sau printr-o servitute de 3,50m lățime.

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata edilitar.

•    volumetria construcției, proporția POT, CUT si regimul de inaltime nu pot varia la de soluția prezentata in planșa de reglementari.

în ședința din data de 13.10.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a urbanism documentația urbanistica a fost analizata si avizata favorabi

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări neschimbare.Elaboratorul și beneficiarul P.ll.Z. răspund pentru exactitațeâ\datelok ’^T/'eridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz><rveonformitate cu art. 63 alin. (2) lit. iz) din l.eaea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanișmu# cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autorizarea e'xe^utării îucrj= poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. ^kcLKpb î prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data certificatului de urbanism nr. 3378/18. MUNICIPIULUI IAȘI.

e construire (D.T.A.C.) se tea respectării întocmai a erii sale pe toata durata de valabilitate a relungire 18.10.2018) emis de PRIMĂRIA

MUNICIPIUL INSTITUȚIA

ARH ITECTU LU I S SERVICIUL. URBANI


► IVIB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215: fax: 0232-211200, i Web: www.primaria-iasi ro: e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr-52575 din


Ca urmare a cererii adresata de Burlacu llona Maria, Burlacu Danut c Păun nr. 2, înregistrată la nr. 52575 din 26.05.2017 în coftformita 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu ryfodifk^ările și co se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru Construire locdihta unifamiliala si împrejmuire teren proprietate, in lași, Strada FaguluHu. 43A, S teren = 300 mp, număr cadastral 154464 si Carte Funciara nr. 1544645 cu respectarea următoarelor condiții:

1.    Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.l Coryorrn ârtexei la prezentul aviz, teritoriul este situat in incinta proprie construita^delimitșrla Nord-yest de Strada Fagului, la Sud-Est de proprietate privata nr. cad. i 35735, iaSijor^Esi de ieren prcprieiaie privata nr caa.

139735, la Sud-Vest de teren proprietate privata nr catl 139^36^/

2.    Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele rvitpțrlocuinta individuala

3.    Indicatori urbanistici obligatorii (limite valoni minime și maxime) POT maxim = 30 %,

CUT maxim = 0,9 mp.ADC/mp.teren, regkq de inaltime D+P+1E, inaltime maxima la cornișa de 9,00 m fata de CTN.

* inaltimea se va măsură de la cota terenului rlațural pana la streasina/partea superioara a aticului, conform RLU PUG aprobatprinHCL 163/1999

4.    Dotările de interes public necesare,, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: extinderea /devierile rețelelor edilitareydaca este cazul, se vor face de către investitorul interesat, anterior obținerii autorizatidi/ae construire.

5.    Capacitățile de transport admise: conform avizelor specifice ale Comisiei de Circulație


din cadrul Primăriei pe lot conform funcțiunii

6.    Acorduri/Avize conform Certificatul lași, aviz Comisia d

7.    Obligațiile ini consultarea pu privind aprob, revizuirea pi Prezentul Certificatu dej lasrși^rPolitiei Rutiere lași. Se vor dimensiona parcari 5/2007.

ismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z: 3378 din 18.10.2016 emis de Primăria Municipiului

ce derivă din procedurile specifice de informare și tarea procedurii prevăzute in H.C.L. nr. 51/28.02.2013 tului local de implicare a publicului in elaborarea sau de urbanism si amenajare a teritoriului in Municipiul lași.

de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a nr. 3378 din 18.10.2016 emis de Primăria Municipiului lași.


- prezentul aviz este valabil numai insotit de planșa de reglementariArhitect-Șț

Arh. AlexancfriiiEltOP n MustiatăB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 45, lași, RO-700064 telefon: 0232-267828; fax: 0232-267837, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580


Nr. 79437 din OS -) h 2017


AVIZ COMISIE DE URBANISMLa solicitarea nr. 79437 din 09.08.2017 depusa de BURLAC:HJLONA Fagului nr. 43A, va comunicam ca in ședința Comisiei de urbanism'p documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru:

Construire locuința unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, pe^oana fizica. IAȘI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMĂR CADASTRA<J$4464

S-A A^AT

In următoarele


SI, Strada de 13.10.2017


-    POT = 30% ; CUT = 0,9mp.ADC/mp

-    INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA cornișa; Regim de inaltime = CM-P+ cu respectarea condițiilor diiVaviz

conținutului cadru al Planului Urbamstiți Zon 2000, indicativ GM-010-2000.PRESEDINT BOISTEANILOR Hmax = 9,Om masurata de la CTN la

șbtie>tate conform metodologiei de elaborare și aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/ N/


PRIMAR,

EL HARĂBAGIUVOLUMUL 2-


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM


□ Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal ri documentația de bază în aplicare prevederilor din Planului Urbaniștii având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare lă modul/ de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiil localităților.


brii la ce face•    Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de/Qrbanis autorizarea executării construcțiilor de pe întrega^su obiectul Planului Urbanistic Zonal.


•    Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal,

Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice

2.    BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII La baza elaborării Regulamentului Local de


aferent Planului prin H.G.R. nr. nism, aprobat prin acterde reglementare


c=^


Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de U 525/1996 și Ghidul de elaborare a Regulamentul Ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N/2000, precunvși ore vederii cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferen municipiului lași.
3.    DOMENIUL DE APLICARE


Elementele de regulament ale PlandluF Urbanistic zonal se referă exclusiv la terenul situat în intravilanul municipiului lași, ce ..se constituie ca P.U.Z. - “ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI-ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE” din municipiul lași, str. Fagului, nr. 43 A>, NC 154 464, având ca beneficiar pe BURLACU ILONA MARIA. și se aplică unitătn/teritonâle de referință delimitată cu linie verde conform planșei de reglementări urbanistice ce face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL II - REGULfbE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR

4.    REGULI CU PRIVIRE^APĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl

PROTEJAREA PATRIMONIUt^ll NATURAL Șl CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor și amenjărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pbiȚtru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și de prezentul Regulam'

uțprizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este pentru toateopurile de construcții și amenajari specifice localităților, cu ctărea condițiilor impuse de lege.

izârșeUuncțională a terenurilor s-a reprezentat grafic în P.U.G. prin planșa de lementari urbanistice- zonificare.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, ncțiune, volumetrie și aspect arhitectural, conformare și amplasare goluri, raport gol -materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. - depreciază valoarea pe șajj/ui, este interzisă.

REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A ZONEI:

1. Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului:

•    îndepărtarea apelor uzate - menajere și industriale se va face prin rețea de

r


canalizare a apelor uzate. în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să-și prevadă instalații proprii pentru cdie&tarea, tratarea și evacuarea apelor uzate menajere nevătămătoare populației.    /(    </

•    Este interzisă răspîndirea neorganizată direct pe sol ( curți, grădini, străli, riverane, etc... ) sau în bazinele naturale de apă a apelor uzate menajere și incîustrialj Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanit


instalațiilor centrale de alimentare cu apă.•    Instalațiile mici de îndepărtare a apelor uzate de/l ui haz instalațiilor de preepurare se amplasează la cel puțin locuință și se întreține în unitățile inspecției sanitare teritorial'

•    în situația în care nu există canalizare sau posibilitatea vor adopta soluții individuale de colectare și neutralizare a măsurilor de protejare a mediului.


ce în recipiente acoperite și special amenajate. Iduurilor stradale, re este permis numai în


•    Precolectarea reziduurilor menajere, strada menținute în bună stare, amplasate în con Administrarea locală va asigura prerecoteptarea


•    Sistemul individual de îndepărtata re^iduurilo localități rurale, cu condiția prevederii dezvoltariL inse amplasare a depozitelor de reziduuri m

și rozătoarelor. Locul de ge astfel încît să nu producă pă.

reziduurildf menajere și stradale, ca și cele e amplasează pe terenuri avizate dedisconfort vecinilor și să nu impurifice sqrȘele locale

•    Rampele de depozitare contr pentru depozitarea reziduurilor indust


nici un'oaz/pe malul apelor, la distanță de zonale nătăwnr. 536 / 23 06.1997.


ăților și a construcțiilor aflate în afara

Pentru aprovizionareaxu ap^pt^bilă a populației se pot folosi:

•    Surse subterane H^căSȚiafeglinesc condițiile de calitate din Standardul de Stat -Apă potabilă

•    Surse de suprafață ^ce îndeplinesc condițiile de calitate din Standardul de Stat -Apă potabilă ycategoria I de folosință și numai după tratare - apă potabilă.


/Surselefcor^tcucțiile ^Instalațiile centrale de alimentare cu apă potabilă și rețelele-de distribuție se Voraroteja prin instituirea:

• Zodelorde protecți^sanitară cu regim sever

^ohelorde restricție conform reglementărilor în vigoare j(sîg ura rea unor cantități minime de apă potabilă pentru a sarisface nevoile cești și publice:

•    50 I / om / zi - instalații locale

1

•    100 I / om / zi - instalații centrale

I

în caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apă potabilă frespunzător unui consum de 12 ore.

întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă ( izvoare, fîntîni) se asigură prin instituirea perimetrelor de protecție sanitară și amenajarea igienică a instalațiilor care constă în:


•    Amplasarea în amonte de orice sursă polunată

•    împrejmuirea pe o rază de 3 m

•    Taluzarea terenului din jur în pantă ( 4 - 5 cm la m ) spre exterior și impefrmea (betonare)

•    Impermealizarea pereților pentru împiedicarea infiltrațiilor laterale

•    Asigurarea cu ghizduri circa 70 cm deasupra solului și 60 cm su

•    Distribuția apei trebuie să fie continuă


•    Se interzic racorduri, comunicații și legături ale rețel^ e apa apă destinate altor scopuri.

SALUBRITATE - GENERALIT

Atît în scopul protecției mediului natural și antropic cît și în'ScopuLapărării interesului public se pune tot mai accentuat problema îmbunătățirii serviciului de salubritate.


latformelor gospodărești sâctecontainere și


Astfel, se vor căuta soluții de amplasare efic sau de suplimentare a celor existente, poziționareșafjudip recipiente, eventual cu sortare prealabilă^

nivel de zonă, subzonă, b cu saci din material

face în funcție de zonificarea


Colectarea deșeurilor menajere șîstradale se v, sau gospodărie individuală prin pubele moderne,"'cu rotî plastic.

Soluționarea problemelor legate salubrizan funcțională prevăzută în documentațiile urbanistice.

La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele normative în wpoăre precum șLcaracterul zonei. Măsurile de

salubrizare ale localității nu vo/ Se vor evita de asemeij

ml -urbanistic, funcțional și compozițional, irije întîmplătoare ale gunoiului, mai ales în îtejate în albiile apelor, etc...

iecesare, faptele în cauză fiind sancționate


zonele reziduale, zonele verzi plantate, în caz contrar seA/orîus măsurile^


drastic conform legilor fț înterventiile.

ritate vor urmări corelarea orelor de depozitare și 'alizate. De asemenea, activitățile de salubrizare vor e de sănătate, poluarea mediului sau să degradeze


I    .

colectare cu orele fi de natură să

imagiitea^civilizaf Asiotirșrea

de salubritate va fi urmărită îndeaproape, aducîndu-i-se soluțiilor rezultate în urma studiilor recente sau aplicînd


îmbunătățiri prin adoptară experi/nt^țărilob^yansate.

ILI CU PRIMIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl APĂRAREA JLUI PUBLIC

torîzarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la ^uri naturaJe/cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este îrzisă conform articolului 10 din R.G.U,

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice ^urnși în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie ;trjda, conductelor de gaze, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea

lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora cqnîbrm articolului 11 din R.G.U.


Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se ya în baza prevederilor articolului 12 din R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico - edilitare în localitate se va face confor^


13 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asi

»    J    '

compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominant articolului 14 din R.G.U.    /I


Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respecta maximi admisinili P.O.T.și C.U.T. stabiliți prin documentațiile aeuMsănism Certificatul de urbanism (vezi art. 15 și Anexa nr. 2 din R.G.U.)

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face irybăza documentațiilor de urbanism aprobate și conforme cu art. 16 din R.G.LZ

6. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAG

Autorizarea executării construcțiilor se fac

I

recomandărilor de orientare față de punctele car

Autorizarea executării constructiiWin^ona dru

avizul conform al organelor de specialitate

•    Construcții și instalații aferente drum

exploatare

•    Parcaje, garaje și stații de alime^E OBLIGATORII

[—pai


• Conducte de alimentare cu sau alte produse petrol infrastructuri ori alte instal în sensul prezentului Regul

ampriza, fișiile de sigur AMP

Autorizarea


condițiilor și a nexei nr. 3 din R.G.U. bl ic se poate face cufuncțiile lor complementare: magazin


u carburanți și resurse de energie (inclusiv urșinte, etc.)

are, sisteme de transport gaze, țiței terhice, electrice, de telecomunicații și de acest gen.rin zona drumului public se înțelege ecție.

NSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

țiilor se face în condițiile respectării regimului de

aliniere prevăzut î urbanism, confj y^Alin


de urbanism și stabilită prin Certificatul de .U.


demarcație între terenurile aparținînd domeniului public omeniului privat (linia gardului, a lotului, etc... ) fe - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale

ent construcțiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele

Pe aliniament

Retras de la aliniament în cazurile: nscriere în regimul de aliniere existent - Lărgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fiind diferită față de alinierea existentă re interiorul parcelei)

-    Obținerea unor distanțe (benzi) de protecție: 4-6 m


-    Facilitatea creerii unor piețe, degajamente, alveole în preajma unor constrâ^ț

circulație pietonală intensă

-    Obținerea lățimii minime a frontului la stradă, în cazul parcelelor de formă

geometrică neregulată.


Unitățile productive sau construcțiile destinate activităților productive^ servicii, vor respecta retragerile prevăzute în prescripțiile specifice U.T.R.

Pentru fiecare situație în parte, se va asigura coerența fronturi loriștradaTe în funcție de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii.

Se recomandă în cazul zonelor protejate ca prin Certificatul de urbapîsrrȚsă^se


solicite explicitarea modului de înscriere a fațadei în frontul constriritexistent, prein prezentarea desfășurării care să cuprindă cel puțin trei construcții stîngal-^dreapta. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LlMITELE LĂTERALE șYfAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă


rioare conform Codului


distanțele minime obligatorii față de limitele lateral Civil:

r—


•    1,90 m - dacă sunt fere,

•    0,60 m - dacă nu sunt

or în caz de incendiu, zi art. 24 din R.G.U.)


amplasează față de limita unei proprietăți depozite

ază fată de un calcan al unei unităti


precum și asigurarea distanțelor minime n stabilite pe baza avizului unității teritorial,

Distanța minimă prevăzută se •    4 m în cazul în care o locuț

existente cu funcțiune productivă,'

•    6 m în cazul în care o productive existente pe

•    construcțiile din zona

I

față de limita parcelei cu parcela învecina de locuințe, distant Sunt interzis;

Se interzice const centrală sau p jecoi economic

AMPLASARE "CONSTu din unități productive izolate se retrag nu mai puțin de 4 m în afara cazului în care


an între locuințe și clădiri cu funcțiune productivă, u funcțiune productivă poluantă, mai ales în zona


pariției de noi calcane din considerente estetice și

CȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII

istanțele înWclădirile nealăturate pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de Ivare, astfeȚîncît să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, rire, saîbbcifate, securitate în caz de seism.

Distanțele minime acceptate sînt egale cu jumătate din înălțime la cornișă a adirii celei mai înalte ( H / 2 ) dar nu mai puțin de 3 m.

Anexele locuințelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau pe limita de pr ipriprate cu condiția respectării prevederilor Codului Civil.

în cazul zonelor de producție și în incintele unităților productive izolate, distanț^minimâ între diferitele corpuri de clădiri va fi de H / 2 dar nu mai puțin de 4 m.


7.    REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este

permisă numai dacă:


•    există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servit destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de\si incendiilor ( vezi art. 25 din R.G.U.)


•    se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și de ( vezi art. 26 din R.G.U.)

blice meniu:Rețeaua de drumuri precum și retragerea construcțiilor față se va face conform actelor normative care statuează directsau indirect Legea nr. 37 / 1975 și Normativul departamental pentru elabdrare^ștudii circulație din localități și teritoriul de influență - C 242 / 1993.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propuneri documentațiile urbanistice P.U.G. și P.U.Z8.    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA ED

.te a rețelelor edilitate fegime, după caz, în

n serviciul public, sunt


Lucrările de îmbunătățire, extindere sau m

r—

I i

§


se vor realiza de către investitor sau beneficiar, p condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale;


Proprietatea asupra rețelelor tehnic proprietate publică a comunei, orașului sdi>kide în zonele de extindere a intravilanului:

• Acolo unde există condu

istrale de gaz, țiței, rețele electrice, lucrări va avea în vedere obținerea avizelor


de îmbunătățiri funciare, etc> necesare.

• Acolo unde nu e construcțiilor se va alimentare cu apă și a re

REGULI CU PRIVIRE LA'tehdico - edilitare, autorizarea realizării jrma executării unui sistem centralizat de ie fose septice individuale sau de grup.

IA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR

PENTRU CON

Se vor menti. parcelelor și trama stri

în caz d

permițăLafnplasâ etc.


rir> îtualele ilâdeterr

rpele, în special în zonele unde dimensiunile ină caraterul specific al zonei.

arcelar&x pacelele propuse vor fi astfel dimensionate încît să dirilor<m bune condiții (orientare, însorire, vînturi dominante,) șrcur^spectarea ^r^ederilor legale din Codul Civil.

Aceste condiții selștplică atît parcelelor cu forme geometrice regulate cît și celor

neregi

egimul de îr^ă-ftime al construcțiilor:

orizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime vâzUKQdocumentațiile urbanistice.

Regimul de înălțime va rezulta din înălțimea medie a zonei, fără ca diferența de îțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate (vezi . 31 din R.G.U.)

în situații excepționale, în funcție de destinație și de zona care le include, construcțiile pot avea și înălțimi mai mari cu condiția ca soluțiile adoptate să f//> justificate din punct de vedere funcțional, compozițional - urbanistic.


înălțimea construcțiilor se stabilește și pe baza criteriilor de funcționalitate' silueta localității, închiderea cîmpului vizual prin capete de perspectivă, nece obținerii unor dominante compoziționale, etc...


Limitarea regimului de înălțime se poate datora unităților tehnologic productive (unități industriale, agro-zootehnice, depozite, gospodărie comună construcții aferente, transportul feroviar, etc... ) sau în zona de protelucrări tehnico - edilitare și în cadrul zonei unităților cu destinație s


Aspectul exterior al construcțiilor:Autorizarea executării construcțiilor este permisă/ipn iăLdacă as nu depreciază cu aspectul general al zonei ( vezi art. 32 din


Prescripțiile vor urmări:

plin - gol, învelitorii, etc...


• Armonizarea construcțiilor noi ce cele învecinate ( finisaje, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și


dosirea de materiale noi


•    îmbunătățirea aspectului compozițional și arhiț și moderne

menajările exterioare cu

E PARCAJE, SPAȚII VERZI Șl


•    Racordarea funcțională între clădirix&ău „între caracter public.


10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAI ÎMPREJMUIRI


Parcajele:

Parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura în afara spațiului public, în conformitate cu Normativul departarqental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P 132 /1993 ( și proi^ptr»<6970 / N 1992 - UrbanProiect) și respectarea prevederilor art. 33 și Anexa


Spațiile verzi și plantatet7

Autorizarea executăriLconsti^ucțtrto/ va dispune obligativitatea menținerii sau creerii de spații verzi și plantate în funcție de destinația și capacitatea construcției conform Anexei nr. ELdin R.G.LX/^


Se recomariaă-^/esupratețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică să se asigure:

□ Plantareacel puțțg a unui arbore la fiecare 200 mp de teren în zonele de protecție șLamenajarea de spații verzi plantate pe circa 40 % din irafața de aliniament și clădiri

:el puțin a unui arbore la fiecare 100 mp în zona rezidențială și de dotăn/cu excepția zonelor cu destinație specială *zvoltarea supr. plantate va cuprinde toate nivelurile urbane (parc, grădini) și jrement, sport - turism, aliniament, scuaruri, protecție), în cădruk Bilanțului Teritorial al unei localități se consideră ca zonă verde numai irafețele ce depășesc 500 mp și cu una din laturi de 15 m. împrejmuirile:

Se vor respecta următoarele reguli:

îzuI clădirilor retrase față de aliniament se recomandă garduri cu partea

inferioară plină de 60 cm iar cea superioară de 1,80 cm, dublate spre interior cu gard viu ( sau numai gard viu )

•    Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,20 -materiale corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție c proprietarilor


•    Se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prtf elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare

•    Pentru unitățile productive sau care desfășoară activități sau servicii recomandă garduri cu baza plină la o înălțime de 0,6 m spre cipe garduri opace față de limitele laterale și posterioare, cu înălțim^ de 2,20 - 2,60 m pentru asigurare împotriva intruziur

Se recomandă ca indiferent de soluțiile adoptate, ace tea să facă proiectelor de specialitate întocmite de arhitecți sai peisagișt \ceVor fi si aprobărilor legale.

Anexele locuințelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau p£ proprietate cu condiția respectării prevederilor Codului Civil.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCTION/

»

11. Unități și subunități funcționale

Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului suprafața aflată în posesia privată a beftețrciarului BUf

întrucât terenul nu are diferențe de omogenitate el se constituie într-o singură unitate teritorială de re

condit<■<&)de 300,00 mp,

ILONA MARIA.

, funcțiuni, circulație, etc.) rință: LV1- locuințe individuale

L0-


iieciale de densitate foarte udia și în planșa aferentă Regulamentului elibera autorizații de construire.

EttfL UNITĂȚILOR Șl


și colective mici, cu P, P+1 niveluiți redusă. Reglementările zonei se pot Urbanistic. Pe baza acestui regulament

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIO SECȚIUNEA I - UTILIZARE SECȚIUNEA II: CONDIȚII CLĂDIRILOR

Art.1 UTILIZAR

-    Locuințe individuâllș , izolâ acestora

-    Echipament^ bublic£xfe>Htfel rezidențial.

Art2 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

-    Funcțiunkcomercîate și servicii profesionale cu condiția ca acestea să nu depașeas^a 200 mp ADC și să nu afecteze liniștea,securitatea și salubritatea zonei; se recofriandă ca acestea să fie dispuse la intersecții și să se considere ca au o raza de servifede250rrF

mite mansardarea, considerându-se în calculul CUT un plus de 60% din aria I curent.

ArtltȚTlLIZĂRI INTERZISE

’uncțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200 mp.

C, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au un program prelungit ă orele 22,00, produc poluare

ăți productive poluante

ARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A


maxim D + P + 1E niveluri, precum și anexe ale-    construcții provizorii de orice natura


-    depozitare en gros

-    depozitări de materiale refolosibile

-    autobaze si stații întreținere auto

-    staționarea și gararea autovehiculelor în construcții multietajate

-    lucrări de terasamente care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele v<

Art.4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)


-    Dimensiunea maximă admisa a clădirii este de 10,00 x

-    Suprafața maximă de acoperire a parcelei cu construcții1


-    Costrucțiile vor fi dispuse izolat avand terendhiiinîm de 300, front la strada de minim 12,00 m


-    Parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau trecere de minim 3,50 m.

Art.5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT


-    Retragerile de la aliniament vor fi de minim 3,00r strada Fagului- (vezi planșa U3- Reglementări urb

ELE LATERALE Șl

72,00m - în condițiile este 2,00m - în condițiile

’    I


Art.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR Ft POSTERIOARE

Se vor respecta următoarele distanț

-    Fată de limita laterală nord-est dista/ftâMnimî

»

respectării prevederilor Codului civil


-    Față de limita poșterioară sud-es/diâj respectării prevederilor Codului dwîî

Față de limita laterală sud-vest distanțăm imă este 2,00m ,în condițiile respectării


reglementări urbanistice).

UNELE FATĂ DE ALTELE PE


prevederilor Codului civil (v Art.7. AMPLASARE ACEEAȘI PARCELĂ

ăsate pe aceeași parcelă este de 2,00 m.


-    Distanța minimă dintre două clăd


Art.8. CIRCUL

iele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau ute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate nim 3,50 m pentru a permite accesul mijloacelor de de transport grele.


-    Pentru a fi construib privată sau să be adiacentă străzii stingere a ince


AUTOVEHICOLELOR

atât în timpul lucrărilor de construcții cât și în timpul

funcționa ii clădihtor se v&fface numai în interiorul parcelei în afara drumurilor publice și a parc^j£i0r pubr

rt.1O. INAIXMMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

jmBa maximă a clădirilor este de 9,00 m la streașină.

PECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

lădirile rtpi/sau modificările/ reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în acterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și nisaje

Iadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațadaprincipală

-    Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza caTjrțfeaie și arhitectură cu clădirea principală

-    Tratarea acoperirii va ține seama de faptul că acestea se percep de pe înălți înconjurătoare

-    Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea garajelor și anexi

Art.12. CONDIȚII DE ECHPARE EDILITARĂ

Clădirea va fi racordată la rețelele de apă, canalizare, electricitate și'gaze:

-    toate branșamentele vor fi realizate subteran;

-    pentru toate branșamentele se va ține seama de condițiile și p structura geotehnică a terenului și de nivelul apelor freati

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri4tzi in circu dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Art.13. SPATII LIBERE Șl SPATII PLANTATE

-    spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini

-    suprafețele libere vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

-    se recomandă o suprafață minimă dalată pentru

Art.14. ÎMPREJMUIRI

-    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu
soclu de 0,30 m și o parte transparentă bel - gardurile spre limitele separative vor pu care vor masca spre vecini garaje, sere

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI TERENULUIARTICOLUL15 -PROCENT MAXIM

Procentul maxim de ocupare~al teren administrația locala, construct cazuri justificate prin întocmir ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM

Coeficientul maxim Se va admite de către ului numai in cazuri, local lași.im 1,50 m din care un nu de un gard viu; hălțimi de maxim 2,20 m
UPARE SI UTILIZARE A

ARE A TERENULUI

va fi de 30 %. Se va admite de către ie noK cu depășirea P.O.T.-ului de 30% numai în se vor aviza în cadrul Consiliului local lași.

E UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

are after^riului va fi: 0,90mp.ADC/mp pentru D+P+ 1E.

ia locala, construcția de imobile noi, cu depășirea C.U.T.-ocmirea de PUZ-uri ce se vor aviza in cadrul ConsiliuluiARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE PUZ

Orice modificarea PU2Z- ului se face numai în cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa și numafprin avizarea noii teme de proiectare și a sa în Consiliul Local lașfșî'Qph&jHul Juqpțean lași, și cu acordul proiectantului.

SECȚIUNEA IV

ARTJ JL 18 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DEȚINĂTORII DE I SAU IMOBILE ÎN ZONA PUZ - ului.

eotehnice si planuri topografice pentru toate lucrările de
22