Hotărârea nr. 489/2017

HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de dare în administrare în regim silvic, între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Directia Silvica Iasi - Ocolul Silvic Iasi și Municipiul Iași, având ca obiect fondul forestier, proprietate a Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea contractului de dare în administrare în regim silvic, între Regia

Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvica Iași - Ocolul Silvic Iași și Municipiul Iași, având ca obiect fondul forestier, proprietate a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 116124/21.11.2017, întocmită de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008-Codul silvic, republicata; Având în vedere prevederile H.G. nr. 954/ 2002 privind aprobarea

Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în propri etate;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier

proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de administrare în regim silvic între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Iași - Ocolul Silvic lasi și Municipiul Iași, având ca obiect fondul forestier, proprietate a Municipiului Iași, cuprins în Anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Contractul de administrare, ce se va incheia intre Municipiul lasi si Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Iasi - Ocolul Silvic Iasi, este cuprins in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarâre, si va fi autentificat. Costurile privind autentificarea contractului vor fi suportate din bugetul local.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de administrare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Calin Scripcaru Consilier local,

Nr. 489 din 29 noiembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 489 din 29 noiembrie 2017