Hotărârea nr. 487/2017

HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului la folosinţă exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. asupra autovehiculului „ Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului la folosință exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. asupra autovehiculului „ Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 114470/16.11.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 27652/22.11.2017 a SC Servicii Publice Iasi

SA;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 307/23.08.2010 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice către S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr. 78115/01.09.2010;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 16/27.01.2015 privind completarea si modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice, incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.

Având în vedere Actul adițional nr. 21791/09.03.2015 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010;

Având în vedere Procesul-verbal de predare-primire nr. 17113/23.02.2015, incheiat intre Municipiul Iasi si SC Servicii Publice Iasi SA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului la folosință exercitat de către S.C. Servicii Publice Iași S.A. asupra autovehiculului „Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”, avand urmatoarele elemente de identificare:

- nr. inventar 474, data PIF 31.12.2014, valoare inventar 45.280 lei, amortizare acumulata 26.659,18 lei, valoare ramasa de amortizat 19.261 lei, nr. inmatriculare IS-20-DAP;

Art. 2. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010 incheiat cu S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. se modifica in mod corespunzator prin act adițional.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 78115/01.09.2010.

Art. 4. S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. va preda Municipiului Iași pe baza de proces verbal autovehiculul mentionat la art. 1.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Juridice; Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Administrativ; S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., Direcția Juridica, Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare - Serviciul Administrativ, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Evidența Patrimoniu Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Calin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 487 din 29 noiembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 487 din 29 noiembrie 2017