Hotărârea nr. 483/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.115683/20.11.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Procesul verbal de inregistrare a lucrarilor ca active fixe corporale nr. 36853/23.04.2015 - obiectiv „ Zona de Agrement Ciric”;

Având în vedere prevederile Dispozitiei nr. 885/25.09.2014 a Primarului Municipiului Iasi privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului ''Zona de agrement Cric''';

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse in Anexa 1;

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 324/21 iulie 2008 privind aderarea Municipiului Iași, ca membru activ, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 36/27 ianuarie

2010 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. APAVITAL S.A;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. Apavital S.A . nr. 48/14.07.2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014, in sensul ca aceasta se inlocuieste cu ANEXA, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Bunurile cuprinse in ANEXA sunt bunuri de retur si completeaza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009 incheiat cu SC Apavital SA.

Art. 3. Bunurile de retur se vor preda in exploatarea operatorului SC

Apavital SA pe baza de proces verbal. Acesta va fi incheiat intre MUNICIPIUL IAȘI, ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator inventarele domeniului public si privat ale Municipiului Iasi.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; SC Apavital SA; ARSACIS și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economice si Finante Publice Locale; Directia Generala Tehnice si Dezvoltare; SC Apavital SA; ARSACIS.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Calin Scripcaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 483 din 29 noiembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 483 din 29 noiembrie 2017