Hotărârea nr. 478/2017

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Hatman Sendrea nr. 7, precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie

2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 98 mp, situat în Iași, Strada Hatman Sendrea nr. 7, precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.112782/11.11.2017 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu si Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ;

Având în vedere adresa cu nr. 66237/29.06.2017 prin care doamna Asaftei Cristina Mariana, solicita cumpararea terenului în suprafață 98 mp, situat in Iasi, Strada Hatman Sendrea, nr. 7 ;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 112782/11.11.2017, întocmit de SC Real Estate SRL ;

Având în vedere Raportul Comisiei Tehnice nr. 74503/24.07.2017 al Comisiei de tehnice de analiză a solicitărilor privind cumparare a terenurilor proprietate a Municipiului Iasi

constituită prin Dispoziția nr. 2597/12.07.2017 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere adresa nr. 68165/21.09.2017 a Compartimentului de Aplicare a Legilor Proprietății, respectiv al Legii nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și al Legii nr. 18/1991- Legea fondului funciar, republicata;

Având în vedere adresa nr. 70600/11.07.2017 a Serviciului Juridic ;

Având în vedere adresa nr. 68165/21.09.2017 a Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere prevederile art. 121 si 123 ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Având în vedere prevederile art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 153/2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 98 mp, situat in Iasi, Strada Hatman Sendrea nr. 7, identificat conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă vănzarea prin licitație publică a terenului având suprafața de 98 mp, situat in Iasi, Strada Hatman Sendrea nr. 7, identificat în Anexa nr. 1 din prezenta hotarare.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 112782/11.11.2017 intocmit de SC Real Estate SRL, care stabileste pentru terenul situat în Iași, Strada Hatman Sendrea nr. 7, in suprafata de 98 mp, o valoare de piata de 3.530 euro, respectiv 16.220 lei si o valoare unitara de 36,02 euro /mp.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, Directia de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Directia de Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Comisia de vanzare, doamna Asaftei Cristina Mariana și Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Directia de Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana lonașcu

Călin Scripcaru

Nr. 478 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 478 din 29 noiembrie 2017