Hotărârea nr. 477/2017

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a doua incaperi in suprafata de 183 mp situate la demisolul cladirii principale a Centrului Expozitional Moldova catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosinta gratuita a doua incaperi in suprafata de 183 mp situate la demisolul cladirii principale a Centrului Expozitional Moldova catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in planul sedintei Consiliului Local si consemnat in procesul verbal al sedintei privind atribuirea imobilului in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 117588/23.11.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 31134/07.11.2017 a Consiliului Judetean Iasi;

Avand in vedere adresa nr. 3390/IX/1/28.09.2017 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi privind atribuirea unui spatiu pentru utilizare ca arhiva;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi a doua incaperi - 12a si 12 b - avand suprafata de 183 mp situate la demisolul cladirii principale a Centrului Expozitional Moldova, imobil detinut in coproprietate de catre Municipiul Iasi si Judetul Iasi

(2) Spatiile identificate conform Anexei nr. 1 din prezenta hotarare se vor utiliza ca arhiva, iar perioada de folosinta gratuita va fi de 5 ani.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, Directia de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Consiliul Judetean Iasi, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi și Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana lonașcu

Călin Scripcaru

Nr. 477 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 477 din 29 noiembrie 2017