Hotărârea nr. 471/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren, in suprafata de 761,27 mp, situat in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de catre Municipiul Iași a imobilului - teren, in suprafata de 761,27 mp, situat in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul Consiliului Local si consemnat in procesul verbal al sedintei privind nominalizarea membrilor comisiei de negociere a pretului de achizitie a terenului si anume: Presedinte:Gabriel Surdu, Membri: Alexandru Cotofan, Daniel Piftor si Membri de rezerva: Aur Marius Catalin, Razvan Timofciuc si Violeta Adriana Gaburici;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 115413/20.11.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere nota din data de 23.11.2017 intocmita de catre Directia Generala Economica si Finante Publice Locala;

Având în vedere adresa nr. 97149/29.09.2017 a Scolii Gimnaziale „B. P. Hasdeu”;

Având în vedere Actul adjudecare a terenului situat in str. Stejar nr. 34, incheiat in data de 28.06.2012, de catre Biroul Executorului Judecatoresc Andrei Cezar;

Având în vedere adresa nr. 70887/07.07.2016 a Farmexpert DCI SRL, privind intentia de vanzare a terenului in suprafata de 761.27 mp, situat in str. Stejar nr. 34 la pretul de 326807.25 lei fara TVA;

Având în vedere adresa nr. 113511/14.11.2017, prin care Farmexpert DCI SRL isi metine oferta de vanzare a terenului;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 116235/21.11.2017, intocmit de SC Real Estate Value SRL;

Având în vedere extrasul CF nr. 132089 a terenului in suprafata de 761 mp, situat in str. Stejar nr. 34;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a terenului in suprafata de 761 mp, situat in str. Stejar nr. 34;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă achizitionarea de catre Municipiul lasi a imobilului - teren, in suprafata de 761.27 mp, situat in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL, inscris in CF 132089 cu nr. cadastral 132089, in vederea reintregirii terenului de sport al Scolii Gimnaziale “B. P. Hasdeu” Iasi si a caii de acces pentru aprovizionarea scolii cu materiale si alimentele de care beneficiaza copii, precum si pentru interventiile de urgenta ale ISU.

Art.2 Pretul de achizitie a imobilului - teren, situat in lasi, str. Stejar nr. 34, nu va depasi valoarea de 330.000 lei, la care se adauga TVA, conform legislatiei in vigoare.

Art.3 Se insuseste Raportul de evaluare nr. 116235/21.11.2017, intocmit de SC Real Estate Value SRL, pentru terenul in suprafata de 761.27 mp, situat in str. Stejar nr. 34, care stabileste o valoare de piata de 335.270 lei, fara TVA.

Art.4 Se aproba constituirea Comisiei de negociere a pretului de achizitie a terenului, in urmatoarea componenta:

Presedinte: Consilier local - Gabriel Mihail Surdu

Membrii:

Consilier local PNL- Alexandru Cotofan

Consilier local PMP- Daniel Piftor

Membrii de rezerva:

Consilier local PSD-Aur Marius Catalin

Consilier local PNL-Razvan Timofciuc Consilier local PMP-Violeta Gaburici.

Art.5 Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de vanzare-cumparare, precum si alte taxe care tin de perfectarea cumpararii sunt in sarcina cumparatorului si se suporta din bugetul local al Municipiului Iasi, cu exceptia cheltuielilor privind impozitul din transferul proprietatilor imobiliare care sunt exclusiv in sarcina vanzatorului.

Art.6 Se mandateaza Primarul Muncipiului Iasi, sa semneze, in numele cumparatorului, contractul de vanzare-cumparare a imobilului mentionat la art.1.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, consilierilor locali prevazuti la articolul 4 din prezenta hotarare, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare - Serviciul Investitii Proprii, Farmexpert DCI SRL, Scoala Gimnaziala “B. P. Hasdeu” Iasi și Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Farmexpert DCI SRL

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Călin Scripcaru

Nr. 471 din 29 noiembrie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionașcu

3/ 3 la H.C.L. nr. 471 din 29 noiembrie 2017