Hotărârea nr. 470/2017

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr.

93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport

Public Iași S.A.

J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 115645 din 20.11.2017, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 154/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 - privind bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/24.04.2017 cu bunurile din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă completarea Anexei 4, Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului, din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., cu bunurile din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal semnat de către reprezentanți ai Municipiului Iași în calitate de Autoritate Contractantă și reprezentanți ai Societății Companiei de Transport Public Iași S.A. în calitate de operator și încheierea unui act adițional la contractul nr. 93289/16.09.2016.

Art.3 Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016 rămân neschimbate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Juridică, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcția Juridică si Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Călin Scripcaru

Nr. 470 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 470 din 29 noiembrie 2017