Hotărârea nr. 469/2017

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017- 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul

școlar 2017- 2018

J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul intocmit de Directia Generala Tehnica si Dezvoltare-Serviciul Investitii Proprii;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul Consiliului Local si consemnat in procesul verbal de sedinta, privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliile de Administrație, dupa cum urmeaza: la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Sturdza” este nominalizat domnul Lucian Lupu, la Scoala Gimnaziala „Elena Cuza” este nominalizata doamna Aurelia Olaeriu, la Scoala Gimnaziala

„George Cosbuc” este nominalizat domnul Nepotu Grigore, iar la Scoala Gimnaziala „Gheorghe Bratianu” este nominalizat domnul Florentin Traian Ciobotaru;

Având în vedere adresa nr. 12585/03.11.2017 emisa de Inspectoratul Școlar Județean Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 111753/08.11.2017;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 115519/20.11.2017, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă, Evidență Dispoziții;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 374 din 29.09.2017, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017- 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Metodologiei - cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar OMEN nr. 4619/22.09.2014;

Având în vedere prevederile OMECS nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 4619/2014;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, în sensul că se nominalizează un al doilea reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliile de Administrație la patru unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași, după cum urmează:

1.    Poz. Nr. 50 - Scoala Gimnaziala “Dimitrie A. Sturdza” lasi - total elevi/ presc.: 821, total clase/grupe: 31- Reprezentant Consiliul Local domnul Lucian Lupu;

2.    Poz. Nr. 51 - Scoala Gimnaziala “Elena Cuza” Iasi - total elevi/ presc.: 561, total clase/grupe: 23- Reprezentant Consiliul Local doamna Aurelia Olaeriu;

3.    Poz. Nr. 53 - Scoala Gimnaziala “George Cosbuc” Iasi - total elevi/ presc.: 721, total clase/grupe: 29- Reprezentant Consiliul Local domnul Nepotu Grigore;

4.    Poz. Nr. 54 - Scoala Gimnaziala “ Gheorghe I. Bratianu” Iasi - total elevi/ presc.: 650, total clase/grupe: 25- Reprezentant Consiliul Local domnul Florentin Traian Ciobotaru.

Art.2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, astfel:

1.    La pozitia nr. 7 din Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017 in Consiliul de Administratie al Colegiului National de Arta “Octav Bancila” se inlocuieste doamna Buzea Anca (PNL) cu doamna Cobzaru Dida Ancuta (PNL).

2.    La pozitia nr. 49 din Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017 in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Carmen Sylva” se inlocuieste domnul Scripcaru Calin (PSD) cu domnul Bulgaru Liviu(PSD).

Art.3 Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017 se actualizează în mod corespunzător și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 374/29.09.2017 rămân neschimbate.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, unităților de învățământ menționate la art. 1 si 2 și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Inspectoratul Școlar Județean Iasi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Călin Scripcaru

Nr. 469 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA Nr. 1 la HCL nr. 469/2017 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017 - nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași anul școlar 2017- 2018

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Total

Număr

membri

CA

Nr.

Reprezen

tanți

Consiliul

Local

Reprezentanti Consiliul Local

clase/

grupe

elevi/

presc

1.

COLEGIUL AGRICOL

SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI", IASI

27

711

9

1

Boisteanu Paul - PSD

2.

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IASI

39

1091

13

2

Crucianu Bogdan Teodor -PSD

Timofciuc Razvan - PNL

3.

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IASI

40

1181

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD

Boisteanu Paul Corneliu -PSD

Vatra Romeo - PNL

4.

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA",

IASI

38

1060

13

3

Ciobotaru Traian Florentin -PSD

Scripcaru Calin - PSD Zaharia Manole - PNL

5.

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU", IASI

50

1357

13

3

Aur Marius Catalin - PSD Boca Adrian Florin - PSD Piftor Daniel - PMP

6.

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU",

IASI

51

1520

13

3

Aur Marius Catalin - PSD Pintilei Mihail - PSD Boisteanu Paul Corneliu -PSD

7.

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA", IASI

55

1435

13

3

Istrate Dumitru Marcel -PSD

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Cobzaru Dida Ancuta -

PNL

8.

COLEGIUL NATIONAL, IASI

44

1307

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD

Boca Adrian Florin - PSD Gaburici Violeta - PMP

9.

COLEGIUL

PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IASI

25

689

9

2

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Herghiligiu Dan - PNL

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Total

Număr

membri

CA

Nr.

Reprezen

tanți

Consiliul

Local

Reprezentanti Consiliul Local

clase/

grupe

elevi/

presc

10.

COLEGIUL TEHNIC

"DIMITRIE LEONIDA", IASI

28

716

9

1

Sandu Vasile - PSD

11.

COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI", IASI

56

1538

13

2

Boisteanu Paul Corneliu -

PSD

Ignat Etienne - PNL

12.

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.

STEFANESCU", IASI

44

1203

13

2

Tautu Iuliana Daniela - PSD Enculescu Eugen - PNL

13.

COLEGIUL TEHNIC

"MIHAIL STURDZA",

IASI

26

663

9

1

Slabu Florin - ALDE

14.

COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE

MARZESCU", IASI

29

768

9

1

Gaburici Violeta Adriana -PMP

15.

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI CONSTRUCTII, IASI

35

908

13

2

Istrate Dumitru Marcel -

PSD

Chisca Mihai - PNL

16.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IASI

11

320

7

1

Hutuleac Mihai - PNL

17.

GRADINITA CU

PROGRAM

PRELUNGIT “ SF.

SAVA” IASI

10

227

7

1

Boca Adrian Florin - PSD

18.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 1, IASI

11

295

7

1

Aldea Catalina - PSD

19.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 12,

IASI

17

441

7

1

Tautu Iuliana Daniela - PSD

20.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 13,

IASI

8

220

7

1

Piftor Daniel - PMP

21.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 14,

IASI

8

230

7

1

Aldea Catalina - PSD

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Total

Număr

membri

CA

Nr.

Reprezen

tanți

Consiliul

Local

Reprezentanti Consiliul

Local

clase/

grupe

elevi/

presc

22.

GRADINITA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR 16,

IASI

8

225

7

1

Bandol Marius - PNL

23.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 18,

IASI

8

220

7

1

Baicu Mihai - PNL

24.

GRADINITA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR 20,

IASI

7

200

7

1

Tautu Daniela - PSD

25.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 21,

IASI

10

264

7

1

Radulescu Laurentiu - PNL

26.

GRADINITA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR 22,

IASI

8

210

7

1

Alexa Antonica - PNL

27.

GRADINITA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR 24,

IASI

8

190

7

1

Aldea Catalina - PSD

28.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 25,

IASI

10

240

7

1

Stan Doina - PNL

29.

GRADINITA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR 26,

IASI

9

234

7

1

Sandu Vasile - PSD

30.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 29,

IASI

10

250

7

1

Pintilei Mihail - PSD

31.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 3, IASI

9

222

7

1

Tautu Iuliana Daniela - PSD

32.

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 4, IASI

10

250

7

1

Ciobotaru Traian Florentin -

PSD

33.

GRADINITA CU PROGRAM

8

200

7

1

Gaburici Violeta Adriana -PMP

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Total

Număr

membri

CA

Nr.

Reprezen

tanți

Consiliul

Local

Reprezentanti Consiliul

Local

clase/

grupe

elevi/

presc

PRELUNGIT NR 8, IASI

34.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IASI

28

728

9

2

Aur Marius Catalin - PSD Soroceanu Marius - PNL

35.

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IASI

26

676

9

1

Sandu Vasile - PSD

36.

LICEUL TEHNOLOGIC

DE MECATRONICA SI AUTOMATIZARI, IASI

34

879

9

1

Cotofan Alexandru - PNL

37.

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IASI

43

1112

13

2

Boisteanu Paul Corneliu -PSD

Angheluta Dragos - PNL

38.

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE

TURISM, IASI

34

895

9

1

Ciobotaru Traian Florentin -PSD

39.

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IASI

42

1206

13

3

Aldea Catalina - PSD Postolache Andrei -Independent

Halip Laurentiu - PNL

40.

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IASI

36

1021

13

3

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Pintilei Mihail - PSD

Tudosa Nicu - PNL

41.

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IASI

35

1001

13

3

Crucianu Bogdan Teodor -PSD

Surdu Gabriel Mihai - PSD Eugen Caba - PNL

42.

LICEUL TEORETIC "VASILE

ALECSANDRI", IASI

32

943

13

3

Scripcaru Calin - PSD

Gaburici Violeta Adriana -PMP

Bostan Ciprian Manuel-PNL

43.

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL",

IASI

36

1094

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD Aur Marius Catalin - PSD Dornean Tudor - PNL

44.

LICEUL TEORETIC WALDORF, IASI

19

551

9

2

Postolache Andrei -

Independent

Surdu Mihai Gabriel - PSD

45.

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO", IASI

26

671

9

2

Postolache Andrei -Independent

Zisu Gabriel - PNL

46.

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN", IASI

44

1289

13

3

Boisteanu Paul Corneliu -

PSD

Istrate Marcel - PSD

Piftor Daniel - PMP

47.

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU

25

645

9

2

Aur Marius Catalin - PSD Melinte Mariana - PNL

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Total

Număr

membri

CA

Nr.

Reprezen

tanți

Consiliul

Local

Reprezentanti Consiliul Local

clase/

grupe

elevi/

presc

VLAHUTA", IASI

48.

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU", IASI

72

2050

13

3

Crucianu Bogdan Teodor -

PSD

Slabu Florin - ALDE

Halip Laurentiu - PNL

49.

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA",

IASI

22

485

7

1

Bulgaru Liviu-PNL

50.

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE A.

STURDZA", IASI

31

821

9

2

Timofciuc Catalin - PNL Lucian Lupu -PSD

51.

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", IASI

23

561

7

2

Gherasim Anca - PNL

Aurelia Olaeriu-ALDE

52.

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE

CALINESCU", IASI

37

993

13

3

Tautu Iuliana Daniela - PSD Piftor Daniel - PMP Postolache Andrei -Independent

53.

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC", IASI

29

721

7

2

Aldea Catalina - PSD

Nepotu Grigore-PSD

54.

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE I. BRATIANU", IASI

25

650

7

2

Vechiu Mihaela - PNL

Traian Florentin Ciobotaru-PSD

55.

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", IASI

44

1152

13

3

Sandu Vasile - PSD

Pintilei Mihail - PSD Iablonschi Arcadie - PNL

56.

SCOALA GIMNAZIALA

"ION GHICA", IASI

24

662

9

2

Pintilei Mihail - PSD

Darie Adi - PNL

57.

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE", IASI

27

631

9

2

Ciobotaru Traian Florentin -PSD

Horeanu Ionut - PNL

58.

SCOALA GIMNAZIALA

"ION SIMIONESCU",

IASI

48

1285

13

3

Istrate Marcel - PSD

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Dolachi Costel - PNL

59.

SCOALA GIMNAZIALA

"IONEL

TEODOREANU", IASI

22

581

9

2

Ciobotaru Traian Florentin -

PSD

Radu Ciprian - PNL

60.

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU", IASI

21

477

7

1

Silvia Adomnitei - ALDE

61.

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA",

IASI

32

856

9

2

Crucianu Bogdan Teodor -PSD

Ana Maria Cristina Cojocia -ALDE

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Total

Număr

membri

CA

Nr.

Reprezen

tanți

Consiliul

Local

Reprezentanti Consiliul Local

clase/

grupe

elevi/

presc

62.

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR", IASI

43

1295

13

3

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD

Scripcaru Calin - PSD

Istrati Ilie - PNL

63.

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN

BARSANESCU", IASI

43

1228

13

3

Gaburici Violeta Adriana -

PMP

Boca Adrian Florin - PSD Avram Ana Maria - PNL

64.

SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU", IASI

51

1512

13

3

Ciobotaru Traian Florentin -PSD

Gaburici Adriana Violeta -PMP

Boz Petru Eduard - PNL

65.

SCOALA GIMNAZIALA

"VASILE CONTA", IASI

28

817

9

2

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Piftor Daniel - PMP

66.

SCOALA GIMNAZIALA

"VERONICA MICLE", IASI

11

310

7

1

Scripcaru Calin - PSD

67.

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI

46

806

9

1

Boca Adrian Florin - PSD

68.

SCOALA GIMNAZIALA NR. 41, IASI

8

92

7

1

Sandu Vasile - PSD

69.

SCOALA

POSTLICEALA SANITARA "GR. GHICA VODA", IASI

48

1596

13

2

Scripcaru Calin - PSD

Aldea Catalina - PSD

70.

SCOALA PRIMARA "CAROL I", IASI

16

485

7

1

Boca Adrian Florin - PSD

71.

SCOALA PRIMARA

"GHEORGHE ASACHI", IASI

12

346

7

1

Tautu Iuliana Daniela - PSD

72.

SEMINARUL

TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IASI

12

306

7

1

Aur Marius Catalin - PSD

Presedinte de sedinta, Scripcaru Calin

10/ 10 la H.C.L. nr. 469 din 29 noiembrie 2017