Hotărârea nr. 465/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcția Creșe


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Creșe

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 1111/23.10.2017 intocmita de catre Directia Crese Iasi;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat din anul 2002 prin care se stabilește trecerea creșelor în subordinea Consiliului Local Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 56/03.02.2003 privind înființarea Direcției Creșe, cu personalitate juridică.

Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 modificata prin Legea nr. 272/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, precum si Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1252/2012;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1955/1995 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea și instruirea copiilor și tinerilor;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Organigrama Direcției Creșe, Statul de funcții și Regulamentul de ordine și funcționare, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Creșe Iasi și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Direcția Creșe Iasi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana lonașcu

Călin Scripcaru

Nr. 465 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 465 din 29 noiembrie 2017