Hotărârea nr. 464/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 115504/20.11.2017 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Raportul final nr. 113800/15.11.2017 și Raportul final nr. 113806/15.11.2017 la examenul de promovare în grad profesional din data de 13.11.2017;

Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. a din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Călin Scripcaru

Nr. 464 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr.

crt.

Nr. crt. în statul de

funcții

aprobat prin HCL nr.133/2017/ ID post

Direcție/Birou/Serviciu

Denumire grad profesional existent

Denumire grad profesional în care se transformă

1

14/261823

Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Emitere Dispoziții

Inspector

principal

Inspector

superior

2

21/261822

Compartimentul Registrul Agricol

Inspector

principal

Inspector

superior

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

3

300/261707

Serviciul Informatizare

Inspector

principal

Inspector

superior

Direcția Fond Locativ

4

505/261776

Biroul Evidență Solicitări Locuințe

Inspector

principal

Inspector

superior

Direcția Exploatare Patrimoniu

5

647/261833

Biroul Avize Mici Întreprinzători

Inspector

asistent

Inspector

principal

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

6

691/261478

Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

consilier

principal

consilier

superior

7

802/261498

Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice

Inspector

principal

Inspector

superior

8

828/261533

Biroul Executare Amenzi

Persoane Fizice

consilier

principal

consilier

superior

9

830/261537

consilier

principal

consilier

superior

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Călin Scripcaru

3/ 3 la H.C.L. nr. 464 din 29 noiembrie 2017