Hotărârea nr. 462/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2017 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2018-2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2017 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 116445/21.11.2017 întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmita de Societatea Compania de Transport Public Iași;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Compania de Transport Public Iași pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2019;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o

participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea Acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași,

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2017 al Societății Compania de Transport Public Iași și estimările pentru anii 2018-2019.

Art.2 Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași,

Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Societatii Compania de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Judetului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Societatea Compania de Transport Public Iasi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Călin Scripcaru

Nr. 462 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 462 din 29 noiembrie 2017