Hotărârea nr. 458/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Centrul Internațional de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,

a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Centrul Internațional de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară din data de 22 noiembrie 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 115238/17.11.2017 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”;

Avand in vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 14826/OI/16.11.2017 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, înregistrată la municipiul Iași sub nr. 115009/17.11.2017;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se modifică art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Muncipiului lasi nr. 367 din 15 noiembrie 2016 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și proiectul tehnic, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2 Se modifică art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Muncipiului lasi nr. 367 din 15 noiembrie 2016 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centrul Internațional de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”, în cuantum de 21.862.177,67 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului, conform Anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.”

Art.3 Se modifică art. 4 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 367 din 15 noiembrie 2016 care va avea următorul conținut:

“Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 437.204,28 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Centrul Internațional de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”, conform surselor de finanțare ale proiectului, conform Anexa nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare”.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 367 din 15 noiembrie 2016 rămân nemodificate.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Proiecte Europene, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Implementare S.I.D.U., Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Proiecte Europene, Direcția Implementare S.I.D.U. și Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Calin Scripcaru

Nr. 458 din 22 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 458 din 22 noiembrie 2017